Tràmits

1147 Llicència Gossos Potencialment Perillosos
27/09/2017 11:38

Definició:

Llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos: informació; recepció de la sol.licitud; registre d'entrada; lliurament de la targeta acreditativa de gos perillós; cobrament de taxa

Qui ho pot demanar?

Titulars de gossos potencialment perillosos

Documentació que cal portar:

- Sol·licitud normalitzada
- Còpia del DNI /NIE de la persona sol·licitant
- Còpia de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil (cobertura no inferior a 150.253,03 €) i còpia del rebut de pagament
- Certificat original de capacitat física i aptitud psicològica del propietari emès per un centre autoritzat pel Departament de Salut
- Còpia del document acreditatiu de la identificació de l'animal (mitjançant microxip)
- Còpia de la cartilla veterinària de l'animal (dades del propietari, dades de l'animal i vacunes de l'animal)
- Model de declaració responsable per emplenar a l'OIAC

Com es pot demanar?

Presencialment a l'OIAC

Què s'ha de fer?

Emplenar el model de sol·licitud, adjuntar la documentació esmentada i entregar la declaració de responsable.

Qui resol?

Alcalde

Quan es pot presentar?

En qualsevol moment

Quina documentació lliura l'Ajuntament?

L'OIAC: còpia de la sol·licitud registrada; la secció de Medi Ambient: trasllat del decret i la targeta acreditativa.

Ordenança i article (preu en euros):

Ord: 14- Art: 5 src=../img/htm/insertLink.gif  

Normativa legal:

- Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre règim jurídic de la tinença d'animals considerats potencialment perillosos;
- Reial Decret 287/2002, de 22 de març, que desenvolupa la llei 50/1999;
- Decret 170/2002, de 11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos;
- Ordenança municipal reguladora de la tinença d'animals en el terme municipal de Lloret de Mar

Altres informacions d'interès:

Caldrà renovar l'autorització cada 5 anys mitjançant la presentació de la documentació  especificada en el model de sol·licitud.
Caldrà presentar anualment el rebut de l'assegurança conforme està al corrent del pagament.

Documents/Informacions

Ordre Document Observacions
1 Model de sol.licitud que cal d'acompanyar amb la següent documentació:

- Còpia del DNI, NIE o Passaport de la persona sol.licitant - Còpia de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil (cobertura no inferior a 150.253,03 €) i còpia del rebut de pagament de l'any en curs - Certificat original de capacitat física i aptitud psicològica del propietari emès per un centre autoritzat pel Departament de Salut- Còpia del document acreditatiu de la identificació de l'animal (mitjançant microxip)- Còpia de la cartilla veterinària de l'animal (dades del propietari, dades de l'animal i vacunes de l'animal) 
 
2 Model de declaració responsable a emplenar a l'OIAC  
3

- Un cop la documentació ha entrat a la secció de Medi Ambient, d'ofici es demana el certificat d'antecedents penals al Ministeri de Justícia.
- Quan es rebi el certificat, l'Ajuntament es posarà en contacte amb la persona que haurà d'abonar les taxes municipals (art.5 de l'Ord. Fiscal 14).
- Un cop s'abonin les taxes, la Secció de de Medi Ambient entregarà la llicència (amb tarjeta acreditativa de l'animal).

 

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores