Tràmits

Comunicació prèvia ambiental municipal
08/08/2017 14:47

Identificació del tràmit

Definició:

És el règim d’intervenció a través del qual les persones o empreses titulars d'una activitat, posen en coneixement de l’ajuntament fets o elements relatius a l’inici d’una activitat sota la seva responsabilitat, tot indicant els aspectes que la poden condicionar, i que s’acompanya dels documents necessaris per al seu exercici.

Se sotmeten a aquest règim les activitats relacionades a l'Annex III de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA) i les activitats consistents en unitats tècniques mòbils de caràcter temporal associades a obres d’infrastructures públiques o privades, o a activitats de tractament de residus, o a instal•lacions similars de l’annex II de l’esmentada Llei, sempre que, com a activitats independents i per les seves característiques, no estiguin associades a un emplaçament fix ni tinguin la condició d’activitats estables.

Tramitació

Qui ho pot demanar

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

Documentació que cal portar:

 1. Comunicació prèvia ambiental d’acord amb el model normalitzat.
 2. Projecte bàsic i/o memòria ambiental.
 3. Certificació general tècnica acreditativa que l’activitat i les seves instal•lacions s’ajusten al projecte bàsic o la memòria ambiental i compleixen tots els requisits ambientals exigibles. Aquesta certificació anirà signada per personal tècnic competent o bé pel director de l’execució del projecte.
 4. Certificacions ambientals específiques establertes a l’ordenança per aquells casos que l’activitat generi emissions de gasos o fums, sorolls o vibracions, llums a l’exterior en horari nocturn, aigua contaminada i/o residus no assimilables. Aquestes certificacions específiques podran ser lliurades per una entitat col•laboradora de l’Administració.
 5. Acreditació d’haver obtingut la llicència d’obres o d’haver presentat la comunicació prèvia d’obres quan procedeixi, o bé d’haver obtingut l’informe urbanístic favorable.
 6. Declaració d’impacte ambiental, sigui la seva resolució administrativa relativa a la no necessitat o, en el seu cas, la declaració d’impacte ambiental favorable o la indicació de la seva publicació, si escau.
 7. En matèria de seguretat, un o altre document, segons el cas:
  1. Document acreditatiu d’haver realitzat el control preventiu en matèria d’incendis  i el certificat de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis si es tracta d’activitats incloses als annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010.
  2. Certificat de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis emès per una entitat col•laboradora de l’Administració o la seva referència si aquest ha estat emès pels serveis tècnics municipal si es tracta d’activitats, instal·lacions o establiments incloses a l’annex d’activitats amb risc d’incendis de l’Ordenança municipal d’intervenció administrativa i control de les activitats de Lloret de Mar.
 8. Pla de dejeccions ramaderes, en cas d’activitats ramaderes amb el consegüent informe favorable emès pel Departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia
 9. Llicències, autoritzacions o concessions relatives a la utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau (referència a aquestes, si es tracta de domini públic municipal).
 10. Autorització d’abocaments d’aigües residuals a la llera pública o al mar, quan procedeixi.
 11. Declaració responsable en matèria de salut alimentària si és un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011
 12. Declaració responsable en matèria de comerç pels establiments subjectes al Decret Llei 1/2009, si no s’ha presentat amb la llicència o comunicació.
 13. En cas d’actuar com a representant legal, declarar que es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
 14. Declaració responsable conforme es disposa de pòlissa o contracte d’assegurances o altres garanties que donen cobertura a la responsabilitat ambiental de l’activitat, si escau.
 15. Declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d'acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s’empara, si escau.

Per quins mitjans es pot presentar la sol·licitud?

 • Telemàtic: (en construcció)
 • Descàrrega d'impresos municipals
 • Presencial: Adreceu-vos a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)                   
  • Adreça: Plaça de la Vila, número 1. 17310 Lloret de Mar                   
  • Horari: de dilluns a divendres de 8.30 a 15 hores, i dissabte de 10 a 13.00 hores.
 • Correu Postal: A l'adreça de l'OIAC

Quin període de l'any es pot presentar la sol·licitud

Es pot presentar en qualsevol moment

Mitjans de pagament

On puc realitzar el pagament?

Normativa

 • Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA) i normatives sectorials.
 • Ordenança municipal d’intervenció administrativa i control de les activitats de Lloret de Mar.

Resolució de la tramitació

Qui resol

Per la Naturalesa del tràmit no es contempla

Quina documentació lliura l'Ajuntament

Assabentat

Sentit del silenci administratiu

Positiu

De quines vies de reclamació disposo

Les ordinàries del procediment administratiu

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores