Convocatòries d'ajuts i subvencions

Convocatòria de la concessió de subvencions destinades a empreses del comerç, dels serveis i de la restauració, per a la contractació de persones en situació d’atur, i per projectes destinats a fomentar activitats en el sector comercial i de serveis durant l’any 2019 a Lloret de Mar.
08/05/2019 14:46 - Registre de publicació

Informació general

La Junta de Govern Local, en sessió de 29/03/2019, va prendre l’acord d’aprovar les Bases específiques per a l’atorgament de  SUBVENCIONS A EMPRESES DEL COMERÇ, DELS SERVEIS I DE LA RESTAURACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES EN SITUACIÓ D'ATUR, I PER A PROJECTES DESTINATS A FOMENTAR ACTIVITATS EN EL SECTOR COMERCIAL I DE SERVEIS, durant l’any 2019.

Per tant, de conformitat als articles 240 i 241 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya; i als articles 118 a 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aquestes Bases s’exposen al públic per un termini de 20 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el BOP, perquè es puguin presentar al.legacions.

Publicacions:   BOP n. 78 de data 23/04/2019

Al.legacions a les Bases fins el 22 de maig de 2019

Bases

Sol·licituds

Termini de presentació de sol·licituds del 01/09/2019 al 18/09/2019

Lloc de presentació

 

Termini de la sol·licitud

ATENCIÓ: degut a un problema tècnic de validació d'identitats entre l’Ajuntament i el servei que dóna l’Administració Oberta de Catalunya, s’ha vist afectada la funcionalitat de presentació d'instàncies telemàtiques.

Per aquest motiu, el termini de presentació de sol·licituds per concórrer a la subvenció de Comerç 2019 s’amplia fins el dia 18/09/2019.

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores