Convocatòries d'ajuts i subvencions

Convocatòria per a la concessió de subvencions a les entitats ciutadanes sense afany de lucre, culturals i de joves, per a la realització d'activitats d'interès públic o social, exercici 2019.
12/11/2019 19:01 - Registre de publicació

Informació general

La Junta de Govern Local, en sessió de 24/05/2019, va aprovar les Bases que han de regir la CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A LES ENTITATS CIUTADANES SENSE AFANY DE LUCRE, CULTURALS I DE JOVES, PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS D’INTERÈS PÚBLIC O SOCIAL per a l’exercici de 2019. De conformitat amb el previst en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria el text de la qual es pot consultar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gov.es/bdnstrans).

Bases

Sol·licituds

Termini de presentació de sol·licituds del 12/11/2019 al 11/12/2019

Lloc de presentació

De conformitat al que determina la clàusula 7 de les Bases

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores