Reglaments i ordenances

75 anuncis
Ordenança reguladora de l’ús de la via pública de Lloret de Mar
16/11/2020 18:16 - Registre de publicació

Consulta Prèvia

 

Informació per iniciar el procediment de la Consulta Prèvia del dia 17 al 26 de novembre de 2020, ambdós inclosos.

Es poden fer aportacions per l'elaboració d'aquesta ordenança, a través del  correuealba@lloret.cat.

Audiència del nou esborrany modificació capítol IX, títol III (arts. 50 a 55) de l’ordenança reguladora de l’ús de la via pública de Lloret de Mar.

Se sotmet a audiència pública l’esborrany de la modificació del Capítol IX, Títol III (articles 50 a 55) de l’Ordenança reguladora de l’ús de la via pública de Lloret de Mar, que comporta, així mateix, la inclusió de 7 fitxes tècniques en concepte d’annexos a l’ordenança, durant el termini de 10 dies naturals, en concret, des del dia 11/12/2020 al dia 21/12/2020, ambdós inclosos.

Durant l’esmentat termini les persones interessades podran realitzar les aportacions que considerin escaients, a través del correu electrònic a l’adreça ealba@lloret.cat

 

Informació pública modificació Ordenança de Via Pública

El Ple Municipal en sessió de data 23 de desembre de 2020, va aprovar inicialment la modificació de l’ORDENANÇA REGULADORA DE L’ÚS DE LA VIA PÚBLICA DE LLORET DE MAR, CONSISTENT EN UNA NOVA REDACCIÓ DELS ARTICLES 50 A 55 I DE LA INCLUSIÓ D’UN ANNEX I AMB 7 FITXES TÈCNIQUES.

El text d’aquest document, així com el corresponent expedient, es podran consultar a la Secretaria Municipal d'aquest Ajuntament, i a la Sèu Electrònica Municipal https://seu.lloret.cat (als apartats Tauler d'Anuncis i Ordenances i Reglaments), als efectes d’audiència als interessats i perquè puguin presentar les reclamacions i suggeriments que considerin adients, durant el termini de trenta dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la última publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i a un mitjà de comunicació escrita diària.

SEU ELECTRÒNICA         31/12/2020

DOGC n. 8309 de              05/01/2021

BOP n. 2 de                        05/01/2021

EL PUNT AVUI                   07/01/2021

Presentació d’al.legacions fins el dia 18 de febrer de 2021


Aprovació definitiva Ordenança Via Pública.

 

El Ple Municipal, en sessió celebrada el dia 01/03/2021, va resoldre les sis al.legacions presentades i va aprovar definitivament aquesta modificació.

Ha sortit publicat al BOP n. 46 de data 09/03/2021, i entrarà en vigor, de conformitat al que preveu els articles 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases  de Règim Local, el dia 26 de març de 2021.

 

Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament de Lloret de Mar
05/03/2021 13:56 - Registre de publicació


El Ple Municipal, en sessió ordinària celebrada el dia de 30/11/2020, va aprovar inicialment el REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL de l’Ajuntament de Lloret de Mar. Realitzada la informació pública mitjançant edictes a la Sèu Electrònica Municipal en data 02/12/2020, Punt Diari de data 10/12/2020, BOP núm. 237 de data 10/12/2020 i DOGC núm. 8287 de data 04/12/2020, s’han presentat 4 al.legacions, les quals han estat resoltes en el Ple Municipal de data 01/03/2021, que també ha aprovat definitivament aquest reglament.

Ha sortit publicat al BOP n. 44 de data 05/03/2021, i entrarà en vigor, de conformitat al que preveu els articles 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, el dia 23 de març de 2021.

 

REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL (ROM)
16/11/2020 18:36 - Registre de publicació

Consulta Prèvia i audiència esborrany

Se sotmet a informació pública, abans de la seva aprovació inicial per part del Ple el text de l’esborrany del Reglament Orgànic Municipal (ROM) de l’Ajuntament de Lloret de Mar, durant 10 dies naturals, a comptar des del dia 17 fins el 26 de novembre de 2020, ambdós inclosos.

Es poden fer aportacions, a través del  correu: ealba@lloret.cat

Informació Pública Reglament Orgànic Municipal

El Ple Municipal en sessió de data 30 de novembre de 2020, va aprovar inicialment el REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL (ROM) de l'Ajuntament de Lloret de Mar.

El text d’aquest document, així com el corresponent expedient, es podran consultar a la Secretaria Municipal d'aquest Ajuntament, i a la Sèu Electrònica Municipal https://seu.lloret.cat (als apartats Tauler d'Anuncis i Ordenances i Reglaments), als efectes d’audiència als interessats i perquè puguin presentar les reclamacions i suggeriments que considerin adients, durant el termini de trenta dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la última publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i a un mitjà de comunicació escrita diària.

SEU ELECTRÒNICA         02/12/2020

DOGC núm. 8287 de 04/12/2020

BOP núm. 237 de 10/12/2020

EL PUNT AVUI  de  10/12/2020

Presentació d’al.legacions fins el dia 26 de gener de 2021

Aprovació definitiva Reglament
Orgànic Municipal

El Ple Ordinari de data 01/03/2021, va resoldre les al.legacions presentades i va aprovar definitivament el REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL de l'Ajuntament de Lloret de Mar.

Ha sortit publicat al BOP n. 44 de data 05/03/2021, i entrarà en vigor, de conformitat al que preveu els articles 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, el dia 23 de març de 2021.

 

Ordenança reguladora del servei de TAXI a Lloret de Mar.
19/01/2021 12:31 - Registre de publicació

La present Ordenança té per objecte la regulació, dins el terme municipal de Lloret de Mar, del servei de taxi urbà, que té la consideració d’activitat de transport de viatgers d’interès públic.

El Ple Municipal, en sessió celebrada el dia de 31/07/2020, va aprovar inicialment l’ORDENANÇA REGULADORA DEL SERVEI DE TAXI A LLORET DE MAR. Realitzada la informació pública mitjançant edictes a la Sèu Electrònica Municipal en data 14/08/2020, Punt Diari de data 13/08/2020, BOP núm. 157 de data 14/08/2020 i DOGC núm. 8200 de data 13/08/2020, no s’han presentat al.legacions. Per tant, esdevé definitiva.

L'edicte amb el text definitiu d'aquesta Ordenança es va publicar al BOP de Girona núm. 8 el dia 14/01/2021.

Aquesta ordenança entra en vigor el dia 25 de gener de 2021 (15 dies hàbils posteriors a la comunicació a l’Administració de l’Estat i de la Comunitat Autònoma).

Ordenança del Serveis Taxi 2016
22/12/2016 10:50 - Registre de publicació

La present Ordenança té port objectiu la regulació, dins el terme municipal de Lloret de Mar, del servei de transport urbà de viatgers en auto-turismes (taxi).

Així mateix la necessitat d’adequar als paràmetres del bloc de la constitucionalitat una normativa, per el Servei del taxi que el transcurs del temps ha convertit en obsoleta. Una altra consideració a tenir en compte es la necessitat d‘acomodar a les noves demandes socials les condicions de la prestació dels serveis i alhora, oferir als professionals d’aquesta activitat un marc jurídic que els permeti dur-la a terme en condicions de modernitat i seguretat, i que reconegui la contribució que presten a l’activitat productiva, turística de lleure i d’esbarjo i el component públic que en caracteritza les prestacions.

 Entra en vigor el dia 27/05/2016

 

Aquesta ordenança quedarà derogada amb l'entrada en vigor el dia 25/01/2021 de la nova ordenança aprovada pel Ple de 31 de juliol de 2020.

Ordenança reguladora del servei de taxi a Lloret de Mar.
13/02/2020 09:05 - Registre de publicació

Consulta Prèvia

Informació per iniciar el procediment de la Consulta Prèvia del dia 13 al 27 de febrer de 2020ambdós inclosos.

Es poden fer aportacions per l'elaboració d'aquest ordenança, a través del  correu: gbernatallada@lloret.cat

Audiència Esborrany

Informació per iniciar el procediment de Audiència de l'Esborrany del dia 23 de juny al 12 de juliol de 2020ambdós inclosos (20 dies naturals).

Es poden fer aportacions per l'elaboració d'aquest ordenança, a través del correu: mobilitat@lloret.cat

Informació pública aprovació inicial Ordenança reguladora servei de Taxi.

El Ple Municipal, en sessió celebrada el dia de 31/07/2020, va aprovar inicialment l’ORDENANÇA REGULADORA DEL SERVEI DE TAXI A LLORET DE MAR.

El text d’aquest document, així com el corresponent expedient, es podran consultar a la Secretaria Municipal d'aquest Ajuntament, i a la Sèu Electrònica Municipal https://seu.lloret.cat (a l’apartat Ordenances i Reglaments), als efectes d’audiència als interessats i perquè puguin presentar les reclamacions i suggeriments que considerin adients, durant el termini de trenta dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la última publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i a un mitjà de comunicació escrita diària.

Publicacions:

SEU ELECTRÒNICA      14/08/2020
EL PUNT AVUI               13/08/2020
DOGC n. 8200                13/08/2020
BOP n. 157                     14/08/2020

Presentació d’al.legacions fins el dia 28 de setembre de 2020

Pla Normatiu
22/03/2017 11:17 - Registre de publicació

D’acord amb l’article 132 de la nova Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, les administracions  han d’aprovar anualment el seu Pla Normatiu.

A nivell municipal, aquest Pla Normatiu 2020, haurà de recollir totes les ordenances/reglaments que es pretenen elevar per a la seva aprovació al Ple durant l’any 2020, així com també les modificacions d’ordenances/reglaments que es vulguin dur a terme durant aquest any, i s’haurà de publicar al Portal de Transparència de la Seu Electrònica.

Un cop aprovat el Pla Normatiu, una altra novetat significativa és que, abans de l’aprovació inicial pel Ple de les ordenances/reglaments, caldrà dur a terme dos procediments de participació ciutadà a través del portal web, a excepció de quan es tracti de normes pressupostàries o organitzatives o bé quan concorrin raons greus d’interès públic que ho justifiquin:

  • Consulta prèvia abans de l’elaboració del projecte
  • Consulta prèvia un cop elaborat el projecte i abans d’elevar-ho al Ple per a la seva aprovació inicial

Ordenança de Circulació de vianants i vehicles de Lloret de Mar.
03/12/2020 12:11 - Registre de publicació

Consulta Prèvia

Informació per iniciar el procediment de Consulta Prèvia realitzada del dia 4 al 13 desembre  de 2020ambdós inclosos.

Es poden fer aportacions per l'elaboració d'aquest ordenança, a través del correu: gbernatallada@lloret.cat

 

 

Ordenança reguladora dels usos permesos en sol privat lliure d'edificació (retranqueig privat) de Lloret de Mar
23/11/2020 13:21 - Registre de publicació

Consulta Prèvia

Informació per iniciar el procediment de la Consulta Prèvia del dia 23 de novembre al 2 de desembre de 2020, ambdós inclosos.

Es poden fer aportacions per l'elaboració d'aquest ordenança, a través del  correu: ealba@lloret.cat

Ordenances Fiscals 2020
31/12/2019 12:35 - Registre de publicació

Ordenances Fiscals 2020

Documents associats:

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les cookies, per obtenir informació sobre les audiències que veuen els anuncis i el contingut, entre altres coses. Feu clic a continuació per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les seves dades personals per a aquests fins.

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

JSESSIONID

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies Analítiques

Google Analytics

Cookie analítica que medeix cóm interactuen els usuaris amb el contingut de la pàgina web.

Les cookies generades per google analytics son les següents:

  • __utma  S'utilitza per distingir usuaris i sessions. Expira als 2 anys a partir de la configuració o actualització
  • __utmt  S'utilitza per limitar el percentatge de les sol·licituds. Expira als 10 minuts
  • __utmb  S'utilitza per determinar noves sessions o visites. Expira als 30 minuts després de la configuració o actualització
  • __utmc  S'utilitza per determinar si un usuari estava a una nova sessió o de visita. Expira al tancar la sessió amb el navegador
  • __utmz  Emmagatzema la font de tràfic o la campanya que explica com ha arribat l'usuari a la pàgina web. Expira als 6 mesos després de la configuració o actualització
  • __utmv  S'utilitza per enmagatzemar dades variables personalitzades del visitant. Expira als 2 anys després de la configuració o actualització
Cookies de Tercers
No s'utilitzen cookies de tercers