Reglaments i ordenances

88 anuncis
Ordenança municipal reguladora de les llicències urbanístiques i control de les obres de Lloret de Mar
27/04/2021 10:28 - Registre de publicació

Consulta Prèvia

Informació per iniciar el procediment de Consulta Prèvia realitzada del dia 27 d'abril al 6 de maig de 2021ambdós inclosos.

Es poden fer aportacions per l'elaboració d'aquest ordenança, a través del correu: pfiguereda@lloret.cat

Pla estratègic de subvencions
07/06/2019 09:11 - Registre de publicació

El Pla Estratègic de Subvencions dins l’àmbit corporatiu, ve recollit a l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, desenvolupat als articles 11, 12 i 15 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament que desenvolupa la Llei. El Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Lloret de Mar es configura com un document de planificació de polítiques públiques, que té per objecte definir les estratègies de l’activitat subvencional, les seves prioritats, i la forma d’aconseguir-les des d’una visió integradora i global. En aquest sentit, el Pla concerneix tant les subvencions que s’atorguen en règim de concurrència com les que es concedeixen de forma directa, i requerirà així mateix anualment, de la corresponent consignació pressupostària i l’aprovació de les pertinents convocatòries i acords en el cas de les d’adjudicació directa. Aquest Pla constitueix alhora un instrument al servei dels principis rectors definits a la Llei General de Subvencions, a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera així com els principis recollits a les lleis 19/2013 i 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Reglament regulador de l’adjudicació dels habitatges de propietat o gestió municipal destinats a atendre situacions d’emergència econòmica i social
06/10/2022 08:55 - Registre de publicació

Consulta Prèvia i Audiència d'esborrany

Se sotmet al tràmit de consulta prèvia i
audiència pública de l’esborrany del Reglament regulador de l’adjudicació dels habitatges de propietat o gestió municipal destinats a atendre situacions d’emergència econòmica i social de Lloret de Mar, durant el termini de 10 dies naturals, en concret, des del dia 06/10/2022 fins al dia 20/10/2022, ambdós inclosos. 

Durant l’esmentat termini les persones interessades podran realitzar les aportacions que considerin escaients, a través del correu electrònic a l’adreça ealba@lloret.cat 

Informació pública aprovació inicial Reglament adjudicació habitatges

 

El Ple Municipal, en sessió ordinària celebrada el dia 28 de novembre de 2022, va aprovar inicialment el REGLAMENT REGULADOR DE L’ADJUDICACIÓ DELS HABITATGES DE PROPIETAT O GESTIÓ MUNICIPAL DESTINATS A ATENDRE SITUACIONS D’EMERGÈNCIA ECONÒMICA I SOCIAL.

L’acord d’aprovació del reglament i el seu text aprovat inicialment es podran consultar a la Seu Electrònica Municipal https:/seu.lloret.cat (a l’apartat de Tauler d’Anuncis i al d’Ordenances i Reglaments) i presencialment a la Secretaria Municipal (segona planta de l’Ajuntament), als efectes d’audiència als interessats i perquè puguin presentar les reclamacions i suggeriments que considerin adients, durant el termini de trenta dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la darrera publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona o al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Termini d'exposició: Des del dia 25-01-2023 fins al 08-03-2023

Aprovació definitiva Reglament

En no haver-se presentat al·legacions durant el termini d’informació pública, 
el REGLAMENT REGULADOR DE L’ADJUDICACIÓ DELS HABITATGES DE PROPIETAT O GESTIÓ MUNICIPAL DESTINATS A ATENDRE SITUACIONS D’EMERGÈNCIA ECONÒMICA I SOCIAL esdevé definitiu.


El Reglament entra en vigor el dia 10 de maig de 2023

Reglament regulador de l’adjudicació dels habitatges de propietat o gestió municipal destinats a atendre situacions d’emergència econòmica i social
28/04/2023 12:15 - Registre de publicació

El Ple Municipal, en sessió ordinària celebrada el dia de 28 de novembre de 2022, va aprovar inicialment el REGLAMENT REGULADOR DE L’ADJUDICACIÓ DELS HABITATGES DE PROPIETAT O GESTIÓ MUNICIPAL DESTINATS A ATENDRE SITUACIONS D’EMERGÈNCIA ECONÒMICA I SOCIAL. Realitzada la informació pública mitjançant edictes publicats a la Seu Electrònica Municipal en data 22/11/2022, al BOP núm. 640 de data 19/12/2022 i al DOGC núm. 8829 de data 24/01/2023, no s'ha presentat reclamació ni observació de cap mena. Per tant, l’aprovació inicial esdevé definitiva.

El text definitiu del Reglament ha sortit publicat al BOP n. 78 de data 21/04/2023, i entrarà en vigor, de conformitat al que preveu els articles 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, el dia 10 de maig de 2023.

Ordenança reguladora dels habitatges d'ús turístic (HUT) de Lloret de Mar.
18/10/2017 13:07 - Registre de publicació

El Ple Municipal, en sessió de data 5 de març de 2018, va aprovar definitivament la modificació dels articles 1, 2, 5, 6, 18, 19 i Disposició Transitòria, de l'Ordenança reguladora dels habitatges d'ús turístics de Lloret de Mar.

Aquesta Ordenança entra en vigor el dia 12 d'abril de 2018.

Per Sentències núm. 3142/2020 de 16 de juliol, i núm. 5130/2021, de 23 de desembre, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, s’han modificat els articles 6, 19a, 19b, 22.f i Disposició Transitòria de l'ordenança vigent.

Reglament de creació i funcionament de la comissió del nomenclàtor de carrers i espais públics de Lloret de Mar
04/01/2022 10:20 - Registre de publicació

Informació pública Reglament Nomenclàtor

El Ple Municipal, en sessió ordinària celebrada el dia de 22 de desembre de 2021, va aprovar inicialment el REGLAMENT DE CREACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ DEL NOMENCLÀTOR DE CARRERS I ESPAIS PÚBLICS DE LLORET DE MAR.

L’acord d’aprovació del reglament i el seu text aprovat inicialment es podran consultar a la Sèu Electrònica Municipal https://seu.lloret.cat (a l’apartat de Tauler d’Anuncis i al d’Ordenances i Reglaments) i presencialment a la Secretaria Municipal (segona planta de l’Ajuntament), als efectes d’audiència als interessats i perquè puguin presentar les reclamacions i suggeriments que considerin adients, durant el termini de trenta dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la darrera publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona o al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Termini d'exposició: Des del 5 de gener al 16 de febrer de 2022

Aprovació definitiva Reglament Nomenclàtor carrers

En no haver-se presentat al·legacions durant el termini d’informació pública, el REGLAMENT DE CREACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ DEL NOMENCLÀTOR DE CARRERS I ESPAIS PÚBLICS DE LLORET DE MAR esdevé definitiu.

El Reglament entra en vigor el dia 28 de març de 2022.

Ordenança reguladora d'ús de la via pública de Lloret de Mar
03/12/2021 14:30 - Registre de publicació

Consulta Prèvia i Audiència del nou esborrany

Se sotmet al tràmit de consulta prèvia i audiència pública de l’esborrany de la modificació del Capítol IX, Títol III (articles 50 a 55) de l’Ordenança reguladora de l’ús de la via pública de Lloret de Mar, durant el termini de 10 dies naturals, en concret, des del dia 03/12/2021 al dia 12/12/2021, ambdós inclosos. Durant l’esmentat termini les persones interessades podran realitzar les aportacions que considerin escaients, a través del correu electrònic a l’adreça ealba@lloret.cat 

Informació pública modificació Ordenança Via Pública 

El Ple Municipal, en sessió ordinària celebrada el dia de 22 de desembre de 2021, va aprovar inicialment la MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE L’ÚS DE LA VIA PÚBLICA DE LLORET DE MAR, CONSISTENT EN UNA NOVA REDACCIÓ DELS ARTICLES 50 A 55 I MODIFICACIÓ DE LA FITXA 1.
El text d’aquesta modificació, així com el corresponent expedient, es podran consultar a la Secretaria Municipal d'aquest Ajuntament, i a la Sèu Electrònica Municipal https://seu.lloret.cat (a l’apartat de Tauler d’Anuncis i al d’Ordenances i Reglaments), als efectes d’audiència als interessats i perquè puguin presentar les reclamacions i suggeriments que considerin adients, durant el termini de trenta dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la última publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Termini d'exposició: Des del 5 de gener al 16 de febrer de 2022

Aprovació definitiva Ordenança via pública

El Ple Municipal, en sessió ordinària celebrada el dia de 28 de febrer de 2022, va aprovar resoldre les al.legacions presentades i va aprovar definitivament la MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE L’ÚS DE LA VIA PÚBLICA DE LLORET DE MAR, CONSISTENT EN UNA NOVA REDACCIÓ DELS ARTICLES 50 A 52 I MODIFICACIÓ DE LA FITXA 1.

La modificació entra en vigor el dia 28 de març de 2022.

Reglament de creació i funcionament de la Comissió del Nomenclàtor de carrers i espais públics de Lloret de Mar
07/03/2022 12:30 - Registre de publicació

El Ple Municipal, en sessió ordinària celebrada el dia de 22/12/2021, va aprovar inicialment el REGLAMENT DE CREACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ DEL NOMENCLÀTOR DE CARRERS I ESPAIS PÚBLICS DE LLORET DE MAR. Realitzada la informació pública mitjançant edictes publicats a la Sèu Electrònica Municipal en data 27/12/2021, BOP núm. 248 de data 29/12/2021 i DOGC núm. 8577 de data 04/01/2022, no s'ha presentat reclamació ni observació de cap mena. Per tant, de conformitat al punt tercer de l’acord del Ple Ordinari de data 22/12/2021, l’aprovació inicial esdevé definitiva.

El text del Reglament ha sortit publicat al BOP n. 45 de data 07/03/2022, i entrarà en vigor, de conformitat al que preveu els articles 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, el dia 28 de març de 2022.

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores
Configuració de cookies

Linformem que en aquest lloc web utilitzem cookies tant pròpies com de tercers per oferir un millor servei, dacord amb els seus hàbits de navegació. Podeu consultar la política de cookies: AQUÍ

A continuació pot triar quines cookies voleu acceptar o rebutjar segons la seva finalitat.

Estrictament necessàries (necessària)

Cookies estrictament necessàries per al funcionament del lloc web.Aquestes cookies no poden rebutjar-se i són les encarregades entre altres finalitats de permetre la identificació d'un usuari registrat o desar la configuració de cookies.

2 Aplicacions

Ajustos de cookies (necessària)

cb_enabled. Recorda els ajustos de les cookies

Finalitat: Estrictament necessàries

Sessió (necessària)

JSESSIONID. Permet a l'usuari iniciar sessió

Finalitat: Estrictament necessàries

Analítiques

Cookies que s'encarreguen d'analitzar el comportament de l'usuari per tal de millorar el servei proporcionat.

1 Aplicació

Google Analytics

Finalitat: Analítiques