Reglaments i ordenances

88 anuncis
Ordenança reguladora de l’Ús de la Via Pública de Lloret de Mar.
07/03/2022 12:25 - Registre de publicació

El Ple Municipal, en sessió ordinària celebrada el dia de 22/12/2021, va aprovar inicialment la modificació dels articles 50 a 52 de l’ORDENANÇA REGULADORA DE L’ÚS DE LA VIA PÚBLICA de Lloret de Mar. Realitzada la informació pública mitjançant edictes a la Sèu Electrònica Municipal en data 27/12/2021, BOP núm. 248 de data 29/12/2021 i DOGC núm. 8577 de data 04/01/2021, s’ha presentat 1 al·legació, la qual ha estat resolta en el Ple Municipal de data 28/02/2022, que també ha aprovat definitivament aquesta modificació.

El text de l’ordenança ha sortit publicada al BOP n. 45 de data 07/03/2022, i entrarà en vigor, de conformitat al que preveu els articles 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, el dia 28 de març de 2022.

MODIFICACIONS PLA NORMATIU 2021
Ordenança de Circulació de vianants i vehicles de Lloret de Mar.
25/03/2021 10:55 - Registre de publicació

Consulta Prèvia

Informació per iniciar el procediment de Consulta Prèvia realitzada del dia 4 al 13 desembre  de 2020ambdós inclosos.

Es poden fer aportacions per l'elaboració d'aquest ordenança, a través del correu: gbernatallada@lloret.cat

Audiència esborrany

Informació per iniciar el procediment d'Audiència de l'Esborrany realitzada del dia 25 de març al 3 d'abril de 2021ambdós inclosos (10 dies naturals)

Es poden fer aportacions per l'elaboració d'aquest ordenança, a través del correu: gbernatallada@lloret.cat

Informació pública modificació Ordenança Circulació

El Ple Municipal, en sessió ordinària celebrada el dia de 31 de maig de 2021, va aprovar inicialment la MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ DE VIANANTS I VEHICLES DE LLORET DE MAR.
L’acord d’aprovació de la modificació de l’ordenança i el text de la mateixa aprovat inicialment es podran consultar a la Sèu Electrònica Municipal https://seu.lloret.cat (a l’apartat de Tauler d’Anuncis i al d’Ordenances i Reglaments) i presencialment a la Secretaria Municipal (segona planta de l’Ajuntament), als efectes d’audiència als interessats i perquè puguin presentar les reclamacions i suggeriments que considerin adients, durant el termini de trenta dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la darrera publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona o al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

SEU ELECTRÒNICA - 18/06/2021
DOGC n. 8437 de 18/06/2021
BOP n. 117 de 18/06/2021
EL PUNT 17/06/2021

Presentació d'al.legacions fins el dia 2 d'agost de 2021

Aprovacio definitiva ordenança

Realitzada la informació pública mitjançant edictes a la Sèu Electrònica Municipal en data 18/06/2021, Punt Diari de data 17/06/2021, BOP núm. 117 de data 18/06/2021 i DOGC núm. 8437 de data 18/06/2021, s’han presentat 3 al.legacions, les quals han estat resoltes en el Ple Municipal de data 27/09/2021, que també ha aprovat definitivament aquesta Ordenança.

El text de l’ordenança ha sortit publicada al BOP n. 194 de data 07/10/2021, i entrarà en vigor, de conformitat al que preveu els articles 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases  de Règim Local, el dia 29 d’octubre de 2021.

Ordenances Fiscals 2021
31/12/2020 14:16 - Registre de publicació

Documents associats:
Ordenança de circulació de vianants i vehicles de Lloret de Mar
07/10/2021 10:53 - Registre de publicació

El Ple Municipal, en sessió ordinària celebrada el dia de 31/05/2021, va aprovar inicialment l’ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ DE VIANANTS I VEHICLES DE LLORET DE MAR. Realitzada la informació pública mitjançant edictes a la Sèu Electrònica Municipal en data 18/06/2021, Punt Diari de data 17/06/2021, BOP núm. 117 de data 18/06/2021 i DOGC núm. 8437 de data 18/06/2021, s’han presentat 3 al.legacions, les quals han estat resoltes en el Ple Municipal de data 27/09/2021, que també ha aprovat definitivament aquesta Ordenança.

El text de l’ordenança ha sortit publicada al BOP n. 194 de data 07/10/2021, i entrarà en vigor, de conformitat al que preveu els articles 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases  de Règim Local, el dia 29 d’octubre de 2021.

Consulta pública prèvia sobre el projecte d'Ordenança Fiscal 32 taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic municipal a favor d'empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil.
29/09/2021 13:28 - Registre de publicació

Consulta Prèvia

Informació per iniciar el procediment de Consulta Prèvia realitzada del dia 30 de setembre al 14 d’octubre de 2021, ambdós inclosos.

Es poden fer aportacions per l'elaboració d'aquest ordenança, a través del correu: djordan@lloret.cat

Consulta pública prèvia sobre el projecte d'ordenança fiscal Taxa per la prestació del servei d'ajuda a domicili
04/10/2021 15:13 - Registre de publicació

Consulta Prèvia

Informació per iniciar el procediment de la Consulta Prèvia del dia 5’octubre fins el 20 d’octubre de 2021, ambdós inclosos.

Es poden fer aportacions per la modificació de l’Ordenança fiscal nº 30 reguladora de la taxa per la prestació del servei d’ajuda a domicili a través del correu:  djordan@lloret.cat

Ordenança reguladora de l’ús de la via pública de Lloret de Mar
16/11/2020 18:16 - Registre de publicació

Consulta Prèvia

 

Informació per iniciar el procediment de la Consulta Prèvia del dia 17 al 26 de novembre de 2020, ambdós inclosos.

Es poden fer aportacions per l'elaboració d'aquesta ordenança, a través del  correuealba@lloret.cat.

Audiència del nou esborrany modificació capítol IX, títol III (arts. 50 a 55) de l’ordenança reguladora de l’ús de la via pública de Lloret de Mar.

Se sotmet a audiència pública l’esborrany de la modificació del Capítol IX, Títol III (articles 50 a 55) de l’Ordenança reguladora de l’ús de la via pública de Lloret de Mar, que comporta, així mateix, la inclusió de 7 fitxes tècniques en concepte d’annexos a l’ordenança, durant el termini de 10 dies naturals, en concret, des del dia 11/12/2020 al dia 21/12/2020, ambdós inclosos.

Durant l’esmentat termini les persones interessades podran realitzar les aportacions que considerin escaients, a través del correu electrònic a l’adreça ealba@lloret.cat

 

Informació pública modificació Ordenança de Via Pública

El Ple Municipal en sessió de data 23 de desembre de 2020, va aprovar inicialment la modificació de l’ORDENANÇA REGULADORA DE L’ÚS DE LA VIA PÚBLICA DE LLORET DE MAR, CONSISTENT EN UNA NOVA REDACCIÓ DELS ARTICLES 50 A 55 I DE LA INCLUSIÓ D’UN ANNEX I AMB 7 FITXES TÈCNIQUES.

El text d’aquest document, així com el corresponent expedient, es podran consultar a la Secretaria Municipal d'aquest Ajuntament, i a la Sèu Electrònica Municipal https://seu.lloret.cat (als apartats Tauler d'Anuncis i Ordenances i Reglaments), als efectes d’audiència als interessats i perquè puguin presentar les reclamacions i suggeriments que considerin adients, durant el termini de trenta dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la última publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i a un mitjà de comunicació escrita diària.

SEU ELECTRÒNICA         31/12/2020

DOGC n. 8309 de              05/01/2021

BOP n. 2 de                        05/01/2021

EL PUNT AVUI                   07/01/2021

Presentació d’al.legacions fins el dia 18 de febrer de 2021


Aprovació definitiva Ordenança Via Pública.

 

El Ple Municipal, en sessió celebrada el dia 01/03/2021, va resoldre les sis al.legacions presentades i va aprovar definitivament aquesta modificació.

Ha sortit publicat al BOP n. 46 de data 09/03/2021, i entrarà en vigor, de conformitat al que preveu els articles 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases  de Règim Local, el dia 26 de març de 2021.

 

Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament de Lloret de Mar
05/03/2021 13:56 - Registre de publicació


El Ple Municipal, en sessió ordinària celebrada el dia de 30/11/2020, va aprovar inicialment el REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL de l’Ajuntament de Lloret de Mar. Realitzada la informació pública mitjançant edictes a la Sèu Electrònica Municipal en data 02/12/2020, Punt Diari de data 10/12/2020, BOP núm. 237 de data 10/12/2020 i DOGC núm. 8287 de data 04/12/2020, s’han presentat 4 al.legacions, les quals han estat resoltes en el Ple Municipal de data 01/03/2021, que també ha aprovat definitivament aquest reglament.

Ha sortit publicat al BOP n. 44 de data 05/03/2021, i entrarà en vigor, de conformitat al que preveu els articles 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, el dia 23 de març de 2021.

 

REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL (ROM)
16/11/2020 18:36 - Registre de publicació

Consulta Prèvia i audiència esborrany

Se sotmet a informació pública, abans de la seva aprovació inicial per part del Ple el text de l’esborrany del Reglament Orgànic Municipal (ROM) de l’Ajuntament de Lloret de Mar, durant 10 dies naturals, a comptar des del dia 17 fins el 26 de novembre de 2020, ambdós inclosos.

Es poden fer aportacions, a través del  correu: ealba@lloret.cat

Informació Pública Reglament Orgànic Municipal

El Ple Municipal en sessió de data 30 de novembre de 2020, va aprovar inicialment el REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL (ROM) de l'Ajuntament de Lloret de Mar.

El text d’aquest document, així com el corresponent expedient, es podran consultar a la Secretaria Municipal d'aquest Ajuntament, i a la Sèu Electrònica Municipal https://seu.lloret.cat (als apartats Tauler d'Anuncis i Ordenances i Reglaments), als efectes d’audiència als interessats i perquè puguin presentar les reclamacions i suggeriments que considerin adients, durant el termini de trenta dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la última publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i a un mitjà de comunicació escrita diària.

SEU ELECTRÒNICA         02/12/2020

DOGC núm. 8287 de 04/12/2020

BOP núm. 237 de 10/12/2020

EL PUNT AVUI  de  10/12/2020

Presentació d’al.legacions fins el dia 26 de gener de 2021

Aprovació definitiva Reglament
Orgànic Municipal

El Ple Ordinari de data 01/03/2021, va resoldre les al.legacions presentades i va aprovar definitivament el REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL de l'Ajuntament de Lloret de Mar.

Ha sortit publicat al BOP n. 44 de data 05/03/2021, i entrarà en vigor, de conformitat al que preveu els articles 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, el dia 23 de març de 2021.

 

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores
Configuració de cookies

Linformem que en aquest lloc web utilitzem cookies tant pròpies com de tercers per oferir un millor servei, dacord amb els seus hàbits de navegació. Podeu consultar la política de cookies: AQUÍ

A continuació pot triar quines cookies voleu acceptar o rebutjar segons la seva finalitat.

Estrictament necessàries (necessària)

Cookies estrictament necessàries per al funcionament del lloc web.Aquestes cookies no poden rebutjar-se i són les encarregades entre altres finalitats de permetre la identificació d'un usuari registrat o desar la configuració de cookies.

2 Aplicacions

Ajustos de cookies (necessària)

cb_enabled. Recorda els ajustos de les cookies

Finalitat: Estrictament necessàries

Sessió (necessària)

JSESSIONID. Permet a l'usuari iniciar sessió

Finalitat: Estrictament necessàries

Analítiques

Cookies que s'encarreguen d'analitzar el comportament de l'usuari per tal de millorar el servei proporcionat.

1 Aplicació

Google Analytics

Finalitat: Analítiques