Reglaments i ordenances

56 anuncis
Normes reguladores del Consell Veïnal de Lloret de Mar.
18/10/2017 12:57 - Registre de publicació

El Ple Municipal de data 9 d'octubre de 2017, va aprovar la modificació de l'art. 5 de les Normes reguladores del Consell Veïnal de Lloret de Mar.

El Ple Municipal de data 8 de març de 2018, va aprovar la modificació  de les Normes reguladores del Consell Veïnal de Lloret de Mar.

Ordenança municipal reguladora de les llicències urbanístiques i control de les obres.
09/03/2017 12:56 - Registre de publicació

La modificació d'aquesta Ordenança s'ha aprovat definitivament per acord del Ple Municipal de data 20 de novembre de 2017.

Entra en vigor el dia 6 de febrer de 2018.

Ordenances Fiscals 2018
28/02/2018 10:47 - Registre de publicació
Documents associats:
Reglament del Consell Municipal de la Gent Gran de Lloret de Mar.
28/09/2017 12:53 - Registre de publicació

El Consell Municipal de la Gent Gran té per objecte la participació ciutadana en aquelles competències i funcions que tinguin una relació directa o indirecta amb la millora del benestar i de la qualitat de vida dels ciutadans més grans de 65 anys, i jubilats o pensionistes més grans de 60 anys.

 

Aquest Reglament entra en vigor el dia 28 de setembre de 2017.

 

Ordenança General de Subvencions
21/03/2017 12:57 - Registre de publicació

Nova normativa

Consulta Prèvia

Informació per iniciar el procediment de la Consulta Prèvia del dia 22 de març fins el 6 d'abril, ambdós inclosos.

Es poden fer aportacions per l'elaboració d'aquest ordenança, seguint els següents continguts, a través del correu: participacio@lloret.cat

 

Ordenança reguladora del soroll i les vibracions de Lloret de Mar
09/03/2017 12:32 - Registre de publicació

L’ordenança té per objectiu regular les mesures i instruments municipals necessaris per prevenir i corregir la contaminació acústica. 

La present ordenança concreta els instruments jurídics, i també tècnics, necessaris perquè es pugui donar una resposta adequada a les inquietuds dels ciutadans i les ciutadanes vers la contaminació acústica, millorant la seva qualitat de vida, en un procés d’una creixent conscienciació ambiental.

 Resten sotmesos a l’Ordenança qualsevol instal·lació, maquinària, projecte de construcció, relacions de veïnat, comportament ciutadà, o activitat de caràcter públic o privat, incloses als annexos, susceptibles de generar contaminació acústica per soroll, per vibracions o per soroll i vibracions.

Aprovada definitivament per acord Plenari de 26/09/2016
Vigent a partir del 8/02/2017

Bases Reguladores del Sistema d'Acreditació de les Entitats Prestadores del Servei d'Atenció Domiciliària a Lloret de Mar.
13/03/2017 12:03 - Registre de publicació

És objecte d’aquestes bases la regulació de les condicions i el procediment per acreditar les entitats col·laboradores del servei d’atenció domiciliària, adscrit a la Regidoria de Benenstar Social i Família de l’Ajuntament de Lloret de Mar.

Aquestes bases han sigut aprovades inicialment pel Ple de data 15/06/2009 i es va publicar l’edicte anunciant l’aprovació definitiva al BOP n.170 de data 3/09/2009. Per tant, varen entrar en vigor el dia 23 de setembre de 2009. Posteriorment la Junta de Govern Local en sessió de data 6/02/2012, va modificar la clàusula 11 de dites bases fixant el preu del servei en 16 euros/hora, IVA inclòs.

Documents associats:
Ordenances Fiscals
13/03/2017 09:30 - Registre de publicació
Temporalment despublicat
Estatuts serveis municipals de comunicació
13/03/2017 09:06 - Registre de publicació

L’Organisme Autònom comercial “Serveis Municipals de Comunicació de Lloret de Mar” és un ens creat per l’Ajuntament de Ll oret de Mar mitjançant acord de ple de datat 23 de desembre de 1.991. A fi i efecte d’adaptar el règim jurídic d’aquest organisme autònom i dels seus es tatuts a allò establert als articles 85.2.A) b) i 85 bis de la Llei 7/85, reguladora de les Bases del Règim Local, modificada per la Llei 57/03 de 16 de desembre, de mesures per la modernització del Govern Local passa a denominar-se Organisme Autònom Local “Serveis Municipals de Comunicació de Lloret de Mar”.

Com a servei personalitzat de gestió directa, l'Organisme està dotat de personalitat jurídica pròpia per al compliment de les finalitats que es determinen en els presents Estatuts, i també de plena capacitat jurídica i d'obrar i d'autonomia financera i funcional, i es regirà per aquests Estatuts i per les disposicions legals que siguin d'aplicació, sens perjudici de les facultats de tutela que corresponguin a l'Ajuntament en virtut d'aquests estatuts.

La publicació de l’edicte anunciant l’aprovació definitiva es va publicar al BOP n. 84 de data 30/04/2008, i l’entrada en vigor s’ha produït a l’endemà de l’esmentada publicació, és a dir, el dia 1 de maig de 2008.

Documents associats:
Reglament Serveis Funeraris, any 1988
09/03/2017 15:13 - Registre de publicació

Any 1988

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores