Reglaments i ordenances

56 anuncis
Reglament del Sindic/a del Ciutadà a Lloret de Mar
09/03/2017 15:11 - Registre de publicació

El/la Síndic/a del/de la Ciutadà/na de Lloret de Mar és una Institució que té per missió la tutela dels drets dels ciutadans i ciutadanes en relació amb l’actuació de l’administració municipal i dels organismes que en depenen. Amb aquesta finalitat estudiarà les queixes que se li presentin. El Síndic/a, dels ciutadans i ciutadanes, en endavant “el Síndic/a”, dins de l’exercici de les seves funcions, tindrà especial cura en la defensa dels drets dels infants, adolescents i gent gran, així com de totes les persones que, per qualsevol causa, necessitin una major protecció a la ciutat.

Les actuacions que es puguin realitzar dins d’aquest àmbit quedaran recollides dins d’un annex específic en l’informe anual.

El Síndic/a ha de complir les seves funcions amb independència i objectivitat. La seva actuació anirà encaminada a examinar i proposar una solució a les queixes formulades, fins i tot actuant com a mediador/a envers les parts enfrontades, sempre que totes li ho demanin. També podrà iniciar d’ofici les seves actuacions, segons el seu propi criteri.

Entra en vigor el 21 de maig de 2012

Documents associats:
Reglament d'explotació del dipòsit controlat de terres i runes de Lloret de Mar
09/03/2017 15:09 - Registre de publicació

El servei comprèn les activitats de recepció, control, tractament i disposició per a l’eliminació i/o valorització, si escau, dels residus de la construcció i demolició (RCD) admesos.

L’eliminació comprèn tots aquells procediments adreçats a la disposició controlada dels residus.

Queden exclosos explícitament d’aquest servei els residus municipals industrials, sanitaris, els radioactius, tòxics, contaminants o perillosos i tots aquells que, d’acord amb la normativa vigent en cada moment, tinguin assignat un tipus de gestió particular.

Modificat per acord de Ple de 04/04/2011
Entra en vigor el dia 6/5/2011

Reglament del personal municipal de consergeria i manteniment de centres educatius
09/03/2017 15:05 - Registre de publicació

Amb aquest Reglament es volen aconseguir, prioritàriament, dos objectius:

  1. Millorar la qualitat del Servei que l’Ajuntament ha d’oferir als centres en matèria de conservació i manteniment, vigilancia i custòdia de l’edifici i respecte a l’atenció que s’ha d’oferir a la ciutadania.
  2.  Posar els mitjans per a una bona coordinació d’aquest col.lectiu amb els equips directius dels centres, la comunitat educativa en general, i amb el propi Ajuntament. En aquest sentit es realitzaran reunions periòdiques amb la presència de tot el col.lectiu i els responsables municipals.

Entra en vigor el dia 16/11/2010

 

 

Documents associats:
Reglament del servei de clavegueram de Lloret de Mar
09/03/2017 15:00 - Registre de publicació

L’objecte del present Reglament és la regulació del Servei de Clavegueram al terme Municipal de Lloret de Mar i de les relacions entre el Prestador del Servei, sigui l’Ajuntament o un particular, i els seus usuaris, assenyalant els drets i obligacions bàsiques per cada una de les parts, sense perjudici de les atribucions d’altres Administracions.

Reglament del Mercat diari
09/03/2017 14:57 - Registre de publicació

El present Reglament té per objecte la regulació administrativa de la venda exercida dins de l'àmbit del Mercat Municipal de Lloret de Mar i és d'obligatori compliment per a tots els concessionaris d'aquest.

L'obtenció de qualsevol concessió o lloguer porta implícita l'acceptació d'aquest Reglament i la subjecció al que ell disposa, així com el que regeixin les Ordenances fiscals vigents en cada moment per a l'establiment de les corresponents taxes per a l'explotació dels llocs de venda del Mercat.

Documents associats:
Reglament del Servei de Subministrament Domiciliari d'Aigüa
09/03/2017 14:53 - Registre de publicació

L'objecte del present Reglament és:

  • 1. Regular la prestació del servei públic municipal de distribució d’aigua apta pel consum humà.
  • 2. Regular la prestació del servei públic municipal de distribució d’aigua destinada a altres usos diferents al consum humà.
  • 3. Establir mesures per a l’estalvi i eficiència en el consum d’aigua.

Entra en vigor el 10/07/2013

Reglament per a l'ús de la llengua catalana de l?ajuntament de Lloret de Mar
09/03/2017 14:42 - Registre de publicació

D’acord amb el que estableix l’article 9.1 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, l’ajuntament de Lloret de Mar ha d'emprar normalment el català per a les seves comunicacions i notificacions adreçades a persones jurídiques en l’àmbit lingüístic català, sense perjudici del dret dels ciutadans i ciutadanes a rebre-les en castellà, si així ho manifesten.

Ajustat a la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística

Reglament del Servei de l'Arxiu Municipal
09/03/2017 14:25 - Registre de publicació

El Servei d'Arxiu municipal (des d'ara SdA) és un servei públic de caràcter administratiu especialitzat en la gestió i el tractament de la documentació, en la seva custòdia i en la seva divulgació. El SdA administra, custodia i divulga el patrimoni documental que configura l'Arxiu municipal.

L'Ajuntament garanteix el manteniment i promoció d'aquest servei i, d'acord amb la legislació vigent, li atribueix les següents competències: organitzar i difondre el patrimoni documental municipal, garantir el dret a la informació, facilitar la investigació i vetllar per la salvaguarda del patrimoni documental del municipi.

 

Entra en vigor l/1 d'abril de 1998

Reglament regulador de l'ús i explotació de la Deixalleria Municipal de Lloret de Mar
09/03/2017 14:01 - Registre de publicació

L’objecte d’aquest Reglament és regular les condicions generals d’explotació i funcionament de la Deixalleria municipal de Lloret de Mar i les relacions entre els usuaris i el servei.

Entra en vigor el 10/11/2008

Documents associats:
Reglament que regula l'accés, la consulta i la reproducció de la documentació custodiada al Servei d'Arxiu Municipal
09/03/2017 13:58 - Registre de publicació

Amb aquest reglament, doncs, es pretén facilitar l’accés a la documentació d’aquest Servei d’Arxiu establint criteris de transparència i eficàcia administrativa, però alhora, protegint la intimitat de les persones i garantint la conservació dels documents que formen part del patrimoni històric del municipi.

Per a l’elaboració d’aquest reglament s’ha consultat la legislació vigent en matèria d’accés a la documentació i s’ha valorat, tanmateix, l’experiència acumulada pel personal d’aquest Servei d’Arxiu, que durant molts anys ha estat en contacte diari amb les peticions i sol·licituds dels ciutadans.

Entra en vigor el 21/07/2008

Documents associats:

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores