Reglaments i ordenances

56 anuncis
Ordenança municipal de regulació i control de l'ús i dels actes de foc a Lloret de Mar
07/02/2017 12:59 - Registre de publicació

Aquesta Ordenança té per objecte establir la normativa a què es troben subjectes totes les activitats en què es faci ús del foc, o en les quals el foc hi sigui un element partícip, des de la perspectiva de disminuir al mínim el risc d’incendi o accident, garantir la seguretat de les persones i dels béns, així com evitar les possibles molèsties a la ciutadania.

Ordenança Reguladora dels Usos Permesos en Sòl Privat Lliure d'Edificació ("Retranqueig Privat")
07/02/2017 11:59 - Registre de publicació

 La present ordenança té per objecte la regulació dels espais de sòl privat lliure d’edificació coneguts com a « retranqueigs privats » que confronten per una banda amb la via pública i, per l’altra, amb establiments comercials o amb establiments de restauració.

Ordenança reguladora de l'ús de la via pública de Lloret de Mar
07/02/2017 11:54 - Registre de publicació

La present ordenança de la via pública de Lloret de Mar és fruit del treball planificat  i ha estat pensada i estructurada per a donar resposta a la necessitat de regular la utilització de la via pública amb finalitat lucratives o particulars, esdevenint a la pràctica una eina de desenvolupament normatiu del Reglament de Patrimoni dels ens locals de Catalunya, aprovat pel Decret 336/1988, pel que fa a la regulació dels usos comú especial i privatiu de la via pública.

Entra en vigor el 18/02/2016.
Modificació arts. 50.4, 52.bis i Disposició Trans.Tercera - Ple Municipal 26/10/2015.

Ordenança reguladora del vol de la via pública amb mostres comercials de Lloret de Mar
07/02/2017 11:41 - Registre de publicació

En data 11 d’abril de 2012 es presenta l’esborrany de l’Ordenança Reguladora de l’Ocupació del Vol de la Via Pública amb Mostres Comercials, a la Comissió. Durant dos mesos aquest esborrany ha estat objecte de debat, i els diferents grups polítics hi han realitzat aportacions, havent-se inclòs aquelles que han assolit un consens majoritari.

La present l’Ordenança Reguladora de l’Ocupació del Vol de la Via Pública amb Mostres Comercials, és, per tant, fruit del treball planificat al que es fa referència en el paràgraf anterior, i dóna compliment a allò previst en l’article 29 de la nova Ordenança de la Via Pública establint una regulació específica en relació a l’ocupació de la via pública amb mostres comercials.

Ordenança del Serveis Taxi 2016
22/12/2016 10:50 - Registre de publicació

La present Ordenança té port objectiu la regulació, dins el terme municipal de Lloret de Mar, del servei de transport urbà de viatgers en auto-turismes (taxi).

Així mateix la necessitat d’adequar als paràmetres del bloc de la constitucionalitat una normativa, per el Servei del taxi que el transcurs del temps ha convertit en obsoleta. Una altra consideració a tenir en compte es la necessitat d‘acomodar a les noves demandes socials les condicions de la prestació dels serveis i alhora, oferir als professionals d’aquesta activitat un marc jurídic que els permeti dur-la a terme en condicions de modernitat i seguretat, i que reconegui la contribució que presten a l’activitat productiva, turística de lleure i d’esbarjo i el component públic que en caracteritza les prestacions.

 Entra en vigor el dia 27/05/2016

Reglament del Consell Municipal d'Educació de Lloret Mar, aprovat pel Ple de data 21/09/2015
22/12/2016 10:38 - Registre de publicació

El Consell Municipal d’Educació de Lloret de Mar es concep com un organisme de consulta i participació dels sectors afectats en la programació de l’ensenyament no universitari dins l’àmbit municipal.

Entra en vigor el 20 de gener de 2016

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores