Reglaments i ordenances

70 anuncis
Reglament d'ús dels Centres Cívics de Lloret de Mar
09/03/2017 13:19 - Registre de publicació

Aquestes normes tenen com a finalitat regular el funcionament i l’ús dels centres cívics i dels locals socials de l’Ajuntament de Lloret de Mar, que són els anomenats de la següent manera: del Molí, de Can Ballell, de Can Sabata, de Can Carbó, del Rieral, del Fòrum, de les Aigües i els locals del pàrquing de Costa Carbonell. Se sotmetran igualment a la regulació prevista en aquest reglament els centres cívics i locals socials de l’Ajuntament que es creïn en el futur.

Tots els ciutadans i ciutadanes, grups, associacions o entitats socials que vulguin fer ús d’aquests equipaments, estan obligats a respectar el que estableix en aquest document.

A efectes d’aquest reglament, s’entén com a entitat social aquella l’objecte de la qual sigui el foment, la millora i defensa dels interessos generals o sectorials dels veïns del municipi.

Els centres cívics i locals socials que es creïn o s’habilitin en un futur també passaran a ser regulats per aquest reglament.

Entra en vigor el 22/11/2013

Documents associats:
Reglament regulador del Registre Municipal d'Entitats de Lloret de Mar
09/03/2017 13:13 - Registre de publicació

El Registre Municipal d’Entitats de Lloret de Mar, té per objecte que l’Ajuntament conegui el nombre d’entitats, així com les seves finalitats i representativitat a fi i efecte de fer possible una correcte política municipal de suport i foment de l’associacionisme i de la participació ciutadana.

Concretament, els objectius fonamentals que pretén el Registre són:

  •  Obtenir i actualitzar de manera permanent i sistemàtica les dades de totes les entitats i associacions del municipi.
  •  Conèixer els seus objectius i la seva representativitat, el grau d’interès o la utilitat ciutadana de les seves activitats.
  •  Col·laborar de manera generalitzada en la seva projecció i difusió, a banda de propiciar la seva participació activa en els fòrums de participació ciutadana del municipi.

Aprovat pel Ple Municipal 9/12/2013
Entra en vigor  6/02/2014

 

Documents associats:
Reglament de Règim Interior del Mercat Setmanal de Lloret de Mar
09/03/2017 13:08 - Registre de publicació

El present reglament té per objecte la regulació administrativa de la venda no sedentària exercida en el mercat ambulant de Lloret de Mar. El seu règim de funcionament està sota els principis de la llibertat de mercat i la salvaguarda dels drets dels consumidors.

Les normes del present reglament seran d’aplicació en el mercat setmanal, situat a l’avinguda del Rieral, en el tram comprés entre l’avinguda Senyora de Rosell i el carrer Carles Rahola, en el seu tram interior.

L’Ajuntament es reserva el dret de modificació de l’esmentat emplaçament, en consideració als interessos del mercat o per necessitats urbanístiques o d’altres.

Es podrà autoritzar la celebració d’altres mercats i fires en dies i horaris variables. A menys que hi hagin raons extraordinàries o especials que ho aconsellin, no s’escauran en el dia de celebració del mercat setmanal.

Aprovat pel Ple de 30/11/2015

Entra en vigor el 07/03/2016

Reglament de la Biblioteca Municipal de Lloret Mar
09/03/2017 13:02 - Registre de publicació

L’objecte d’aquest reglament és la regulació de la gestió dels espais i de la prestació dels serveis de la Biblioteca Municipal de Lloret de Mar, per tal de garantir el seu bon funcionament i assolir millor la seva finalitat i objectius. Serà d'aplicació a totes les persones usuàries de la Biblioteca Municipal.

Aprovat pel Ple Municipal de data 16/02/2015

Entra en vigor el 19 de juny de 2015

Documents associats:
Ordenança Municipal reguladora de les activitats amb incidència ambiental
09/03/2017 12:49 - Registre de publicació

Aquesta Ordenança té l’objecte de regular aquelles activitats que la LPCAA i la LAEPAR i la normativa que les desenvolupa no inclouen en els seus diferents règims de tramitació, o bé deixa en mans dels ajuntaments la possibilitat d’ajustar-ne els procediments per tramitar-les.

També és objecte d’aquesta Ordenança fer més entenedors els procediments, així com especificar la documentació que és necessària, per a la tramitació de sol·licituds de noves activitats sota el règim de comunicació prèvia.

Aprovada pel Ple de l'Ajuntament el 21/10/2013

Entre en vigor el 30/11/2013

Ordenança municipal per a la gestió dels residus de la contrucció
07/02/2017 13:01 - Registre de publicació

La present Ordenança té per objecte regular la gestió controlada de terres, enderrocs, i runes i residus de la construcció generats en els obres d'enderrocament, construcció i excavació, que es destinen al seu abandonament, establint una regulació addicional a la d'atorgament de els llicències municipals d'obres.

Ordenança municipal de regulació i control de l'ús i dels actes de foc a Lloret de Mar
07/02/2017 12:59 - Registre de publicació

Aquesta Ordenança té per objecte establir la normativa a què es troben subjectes totes les activitats en què es faci ús del foc, o en les quals el foc hi sigui un element partícip, des de la perspectiva de disminuir al mínim el risc d’incendi o accident, garantir la seguretat de les persones i dels béns, així com evitar les possibles molèsties a la ciutadania.

Ordenança Reguladora dels Usos Permesos en Sòl Privat Lliure d'Edificació ("Retranqueig Privat")
07/02/2017 11:59 - Registre de publicació

 La present ordenança té per objecte la regulació dels espais de sòl privat lliure d’edificació coneguts com a « retranqueigs privats » que confronten per una banda amb la via pública i, per l’altra, amb establiments comercials o amb establiments de restauració.

Ordenança reguladora del vol de la via pública amb mostres comercials de Lloret de Mar
07/02/2017 11:41 - Registre de publicació

En data 11 d’abril de 2012 es presenta l’esborrany de l’Ordenança Reguladora de l’Ocupació del Vol de la Via Pública amb Mostres Comercials, a la Comissió. Durant dos mesos aquest esborrany ha estat objecte de debat, i els diferents grups polítics hi han realitzat aportacions, havent-se inclòs aquelles que han assolit un consens majoritari.

La present l’Ordenança Reguladora de l’Ocupació del Vol de la Via Pública amb Mostres Comercials, és, per tant, fruit del treball planificat al que es fa referència en el paràgraf anterior, i dóna compliment a allò previst en l’article 29 de la nova Ordenança de la Via Pública establint una regulació específica en relació a l’ocupació de la via pública amb mostres comercials.

Reglament del Consell Municipal d'Educació de Lloret Mar, aprovat pel Ple de data 21/09/2015
22/12/2016 10:38 - Registre de publicació

El Consell Municipal d’Educació de Lloret de Mar es concep com un organisme de consulta i participació dels sectors afectats en la programació de l’ensenyament no universitari dins l’àmbit municipal.

Entra en vigor el 20 de gener de 2016

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores