Reglaments i ordenances

88 anuncis
Reglament del Servei de Subministrament Domiciliari d'Aigüa
09/03/2017 14:53 - Registre de publicació

L'objecte del present Reglament és:

  • 1. Regular la prestació del servei públic municipal de distribució d’aigua apta pel consum humà.
  • 2. Regular la prestació del servei públic municipal de distribució d’aigua destinada a altres usos diferents al consum humà.
  • 3. Establir mesures per a l’estalvi i eficiència en el consum d’aigua.

Entra en vigor el 10/07/2013

Reglament per a l'ús de la llengua catalana de l?ajuntament de Lloret de Mar
09/03/2017 14:42 - Registre de publicació

D’acord amb el que estableix l’article 9.1 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, l’ajuntament de Lloret de Mar ha d'emprar normalment el català per a les seves comunicacions i notificacions adreçades a persones jurídiques en l’àmbit lingüístic català, sense perjudici del dret dels ciutadans i ciutadanes a rebre-les en castellà, si així ho manifesten.

Ajustat a la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística

Reglament del Servei de l'Arxiu Municipal
09/03/2017 14:25 - Registre de publicació

El Servei d'Arxiu municipal (des d'ara SdA) és un servei públic de caràcter administratiu especialitzat en la gestió i el tractament de la documentació, en la seva custòdia i en la seva divulgació. El SdA administra, custodia i divulga el patrimoni documental que configura l'Arxiu municipal.

L'Ajuntament garanteix el manteniment i promoció d'aquest servei i, d'acord amb la legislació vigent, li atribueix les següents competències: organitzar i difondre el patrimoni documental municipal, garantir el dret a la informació, facilitar la investigació i vetllar per la salvaguarda del patrimoni documental del municipi.

 

Entra en vigor l/1 d'abril de 1998

Reglament que regula l'accés, la consulta i la reproducció de la documentació custodiada al Servei d'Arxiu Municipal
09/03/2017 13:58 - Registre de publicació

Amb aquest reglament, doncs, es pretén facilitar l’accés a la documentació d’aquest Servei d’Arxiu establint criteris de transparència i eficàcia administrativa, però alhora, protegint la intimitat de les persones i garantint la conservació dels documents que formen part del patrimoni històric del municipi.

Per a l’elaboració d’aquest reglament s’ha consultat la legislació vigent en matèria d’accés a la documentació i s’ha valorat, tanmateix, l’experiència acumulada pel personal d’aquest Servei d’Arxiu, que durant molts anys ha estat en contacte diari amb les peticions i sol·licituds dels ciutadans.

Entra en vigor el 21/07/2008

Documents associats:
Reglament intern del Museu del Mar de Lloret de Mar
09/03/2017 13:55 - Registre de publicació

El Museu del Mar de Lloret de Mar és una unitat administrativa, adscrita als Serveis a la Persona de l’Ajuntament de Lloret de Mar, Secció de Cultura, Unitat de Patrimoni Cultural, a l’organització del qual pertany, perquè no té personalitat jurídica pròpia, si bé té caràcter permanent i manca d’ànim de lucre, dedicat al servei de la societat i del seu desenvolupament, obert al públic, que reuneix béns culturals mobles, els conserva, documenta, estudia i difon.

 

Entra en vigor el 4/07/2008

Documents associats:
Reglament per a la gestió dels serveis i activitats a donar a les platges de Lloret
09/03/2017 13:47 - Registre de publicació

Aquest Reglament té per objecte establir les condicions generals que han de complir les diferents instal·lacions i els serveis que es donen en totes i cadascuna de les platges i zones de domini públic maritimoterrestre del terme municipal de Lloret de Mar, així com regular els usos i les activitats que qualsevol persona física o jurídica vulgui realitzar-hi, amb la finalitat d’oferir uns serveis de qualitat, que satisfacin les expectatives dels usuaris, que siguin respectuosos amb l’entorn i que suposin una millora de la imatge del nostre litoral.

Els comportaments dels usuaris i usuàries de les platges del municipi no són objecte del present Reglament. Aquests hauran de respectar les condicions i normes de conducta generals que recull l’Ordenança de civisme i convivència ciutadana de Lloret de Mar.

En aquest sentit, la imposició de qualsevol sanció prevista en aquest Reglament al titular de l’activitat o servei no eximeix els seus clients de la responsabilitat en les infraccions a què hagin pogut incórrer d’acord amb el règim sancionador establert en l’Ordenança de civisme i convivència ciutadana de Lloret de Mar.

Entra en vigor l'11 d'octubre de 2014

 

Reglament del Casal Municipal de la Gent Gran de Lloret de Mar
09/03/2017 13:44 - Registre de publicació

El Casal s’anomena Casal Municipal de la Gent Gran de Lloret de Mar, i s’ubica a l’edifici de la Casa de la Cultura de la plaça de Pere Torrent, 2 d’aquesta vila. En l’esmentat edifici té la seu i domicili aquest Casal Municipal de la Gent Gran.

El Casal Municipal de la Gent Gran és un equipament públic municipal dedicat a la gent gran, que té per objecte la promoció i la participació d’aquests com a membres actius de la societat civil. Per tal d’aconseguirho es tindrà una cura especial en:

  • a) La realització de la persona.
  • b) El foment de l’associacionisme.
  • c) El desenvolupament d’activitats que afavoreixin les relacions intergeneracionals.
  • d) La valoració i promoció de les iniciatives dels usuaris.

 Són objectius del Casal Municipal de la Gent Gran promocionar el benestar, fomentar la convivència, la integració i la relació amb el medi social, així com qualsevol altra actuació orientada a la mateixa finalitat mitjançant les relacions humanes. Fomentar activitats culturals, formatives, recreatives i els serveis necessaris.

És un casal obert i gratuït que, lligat amb altres entitats i grups socials dedicats a la gent gran, facilita la tasca de reincorporació i presència efectiva dels seus usuaris i usuàries en altres àmbits.

 Les installacions del Casal Municipal de la Gent Gran de Lloret de Mar són propietat de l’Ajuntament de Lloret, el qual exerceix les funcions de direcció, supervisió i coordinació d’aquest equipament a través de la seva Àrea de Serveis a la Persona, concretament a la secció de Benestar i Família.

Entra en vigor el 19/10/2012

Reglament d'ús de la marca col·lectiva "Lloret de Mar"
09/03/2017 13:39 - Registre de publicació

 El present reglament té per objecte ordenar i regular l’ús de la Marca col·lectiva Comunitària registrada amb el nº 11504859 “Lloret de Mar” en el tràfic econòmic i preservar la seva imatge de qualitat.

  La Marca col·lectiva “Lloret de Mar” té per objecte distingir en el tràfic econòmic productes o serveis de persones físiques o jurídiques que desenvolupin l’activitat empresarial o professional a l’àmbit de la ciutat de Lloret de Mar o que hi dirigeixin els seus productes o serveis.

Entra en vigor el 13 d'agost de 2013

Documents associats:
Reglament d'ús dels Centres Cívics de Lloret de Mar
09/03/2017 13:19 - Registre de publicació

Aquestes normes tenen com a finalitat regular el funcionament i l’ús dels centres cívics i dels locals socials de l’Ajuntament de Lloret de Mar, que són els anomenats de la següent manera: del Molí, de Can Ballell, de Can Sabata, de Can Carbó, del Rieral, del Fòrum, de les Aigües i els locals del pàrquing de Costa Carbonell. Se sotmetran igualment a la regulació prevista en aquest reglament els centres cívics i locals socials de l’Ajuntament que es creïn en el futur.

Tots els ciutadans i ciutadanes, grups, associacions o entitats socials que vulguin fer ús d’aquests equipaments, estan obligats a respectar el que estableix en aquest document.

A efectes d’aquest reglament, s’entén com a entitat social aquella l’objecte de la qual sigui el foment, la millora i defensa dels interessos generals o sectorials dels veïns del municipi.

Els centres cívics i locals socials que es creïn o s’habilitin en un futur també passaran a ser regulats per aquest reglament.

Entra en vigor el 22/11/2013

Documents associats:
Reglament regulador del Registre Municipal d'Entitats de Lloret de Mar
09/03/2017 13:13 - Registre de publicació

El Registre Municipal d’Entitats de Lloret de Mar, té per objecte que l’Ajuntament conegui el nombre d’entitats, així com les seves finalitats i representativitat a fi i efecte de fer possible una correcte política municipal de suport i foment de l’associacionisme i de la participació ciutadana.

Concretament, els objectius fonamentals que pretén el Registre són:

  •  Obtenir i actualitzar de manera permanent i sistemàtica les dades de totes les entitats i associacions del municipi.
  •  Conèixer els seus objectius i la seva representativitat, el grau d’interès o la utilitat ciutadana de les seves activitats.
  •  Col·laborar de manera generalitzada en la seva projecció i difusió, a banda de propiciar la seva participació activa en els fòrums de participació ciutadana del municipi.

Aprovat pel Ple Municipal 9/12/2013
Entra en vigor  6/02/2014

 

Documents associats:

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores
Configuració de cookies

Linformem que en aquest lloc web utilitzem cookies tant pròpies com de tercers per oferir un millor servei, dacord amb els seus hàbits de navegació. Podeu consultar la política de cookies: AQUÍ

A continuació pot triar quines cookies voleu acceptar o rebutjar segons la seva finalitat.

Estrictament necessàries (necessària)

Cookies estrictament necessàries per al funcionament del lloc web.Aquestes cookies no poden rebutjar-se i són les encarregades entre altres finalitats de permetre la identificació d'un usuari registrat o desar la configuració de cookies.

2 Aplicacions

Ajustos de cookies (necessària)

cb_enabled. Recorda els ajustos de les cookies

Finalitat: Estrictament necessàries

Sessió (necessària)

JSESSIONID. Permet a l'usuari iniciar sessió

Finalitat: Estrictament necessàries

Analítiques

Cookies que s'encarreguen d'analitzar el comportament de l'usuari per tal de millorar el servei proporcionat.

1 Aplicació

Google Analytics

Finalitat: Analítiques