Convocatòries d'ajuts i subvencions

Convocatòria per a la concessió de SUBVENCIONS A LES ENTITATS CIUTADANES SENSE AFANY DE LUCRE, CULTURALS I DE JOVES, PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS D’INTERÈS PÚBLIC O SOCIAL, DE L’EXERCICI 2020.
05/03/2021 10:21 - Registre de publicació

Informació general

És objecte de les presents Bases la regulació del procediment que cal seguir per a la sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions, que en forma d’ajut econòmic, atorgui o estableixi l’Ajuntament de Lloret de Mar, per a la realització d’activitats de caire juvenil i cultural, en el marc del règim jurídic definit a la Llei General de Subvencions, aprovada per la Llei 38/2003, de 17 de novembre (d’ara en endavant LGS) i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’ aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvenciones (en endavant (RLGS), i l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Lloret de Mar.

Bases

Termini d'exposició: Es poden presentar al.legacions del 8 de març al 2 d'abril de 2021

Resolucions

Sol·licituds

Termini de presentació de sol·licituds del 08/03/2021 al 02/04/2021

Lloc de presentació

La presentació de la sol·licitud i justificació es realitzarà mitjançant els registres electrònics que l’Ajuntament de Lloret de Mar té a disposició de la ciutadania. És a dir, es podran presentar sol·licituds en la forma i condicions que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de 2015, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions.

Termini de la sol·licitud

Al transcórrer de forma simultània el termini per presentar al.legacions a les Bases amb el de presentació de sol.licituds, caldrà procedir a la suspensió d’aquest segon termini en el cas que es presentessin al.legacions a les bases.

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores