Reglaments i ordenances

89 anuncis
Aprovació del REGLAMENT DE PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LA MODALITAT DE TELETREBALL A L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR
31/05/2024 15:05 - Registre de publicació

El Ple Municipal, en sessió ordinària celebrada el dia 27 de maig de 2024, va aprovar inicialment el REGLAMENT DE PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LA MODALITAT DE TELETREBALL A L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR. L’acord d’aprovació del Reglament i el seu text aprovat inicialment es podran consultar a la Seu Electrònica Municipal https:/seu.lloret.cat (a l’apartat de Tauler d’Anuncis i al d’Ordenances i Reglaments) als efectes d’audiència als interessats i perquè puguin presentar les reclamacions i suggeriments que considerin adients, durant el termini de trenta dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la darrera publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona o al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Al.legacions del dia 4 de juny fins al 16 de juliol de 2024, ambdós inclosos
Pla Normatiu
22/03/2017 11:17 - Registre de publicació

D’acord amb l’article 132 de la nova Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, les administracions  han d’aprovar anualment el seu Pla Normatiu.

A nivell municipal, el Pla Normatiu haurà de recollir totes les ordenances/reglaments que es pretenen elevar per a la seva aprovació al Ple durant l’any, així com també les modificacions d’ordenances/reglaments que es vulguin dur a terme durant aquest any, i s’haurà de publicar al Portal de Transparència de la Seu Electrònica.

Un cop aprovat el Pla Normatiu, una altra novetat significativa és que, abans de l’aprovació inicial pel Ple de les ordenances/reglaments, caldrà dur a terme dos procediments de participació ciutadà a través del portal web, a excepció de quan es tracti de normes pressupostàries o organitzatives o bé quan concorrin raons greus d’interès públic que ho justifiquin:

Consulta prèvia abans de l’elaboració del projecte

  • Consulta prèvia un cop elaborat el projecte i abans d’elevar-ho al Ple per a la seva aprovació inicial

Aprovació de l’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL SANEJAMENT TEMPORAL EN NOVES CONSTRUCCIONS I LES EXISTENTS EN URBANITZACIONS AMB DÈFICITS URBANÍSTICS
13/05/2024 10:42 - Registre de publicació

Se sotmet al tràmit de Consulta Prèvia i Audiència de l'Esborrany de l'aprovació de l’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL SANEJAMENT TEMPORAL EN NOVES CONSTRUCCIONS I LES EXISTENTS EN URBANITZACIONS AMB DÈFICITS URBANÍSTICS, durant un termini de 10 dies naturals, en concret, des del dia 13 al 22 de maig de 2024, ambdós inclosos. Durant l'esmentat termini les persones interessades podran realitzar les aportacions que considerin escaients a través de correu electrònic a l'adreça pfiguereda@lloret.cat

Reglament d'explotació del dipòsit controlat de residus sòlids urbans de Lloret de Mar.
24/04/2024 08:57 - Registre de publicació

El Ple de l'Ajuntament de Lloret de Mar, en sessió ordinària celebrada el dia 13 de desembre de 2010, va aprovar inicialment REGLAMENT D’EXPLOTACIÓ DEL DIPÒSIT CONTROLAT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DE LLORET DE MAR, essent publicat l’edicte d’aprovació inicial al Tauler d’Anuncis i a la web municipal en data 18/01/2011, en el DOGC n. 5800 de data 20/01/2011, al BOP núm. 13 de data 20/01/2011. Durant el termini d’exposició pública es varen presentar diverses al·legacions, que varen ser resoltes per acord del Ple de l’Ajuntament en sessió de data 04/04/2011, i en aquest mateix acord es va aprovar definitivament aquest Reglament.

El text íntegre del Reglament apareix publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 86 de data 05/05/2011. Tal i com determina la Disposició Final de dit Reglament, ha entrat en vigor el dia 06/05/2011 (el dia següent hàbil a la publicació de l’anunci al BOP).
Ordenança Municipal reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera al terme municipal de Lloret de Mar
18/04/2024 14:17 - Registre de publicació

El Ple Municipal, en sessió ordinària celebrada el dia 29 de gener de 2024, va aprovar inicialment l’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LES MESURES APLICABLES A L’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE I ALS USOS DE L’AIGUA EN SITUACIÓ DE SEQUERA AL TERME MUNICIPAL DE LLORET DE MAR. Realitzada la informació pública mitjançant Edicte publicat a la Seu Electrònica Municipal en data 13/02/2024 i al BOP núm. 31 de data 13/02/2024, no s'ha presentat reclamació ni observació de cap mena.

El text de l’ordenança ha sortit publicada al BOP n. 72 de data 12/04/2024, i de conformitat al que preveu els articles 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, ENTRARA EN VIGOR EL DIA 30 D’ABRIL DE 2024.
Aprovació de l'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LES MESURES APLICABLES A L’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE I ALS USOS DE L’AIGUA EN SITUACIÓ DE SEQUERA AL TERME MUNICIPAL DE LLORET DE MAR
09/04/2024 14:22 - Registre de publicació

CONSULTA PRÈVIA i AUDIÈNCIA DE L'ESBORRANY Del dia 03/01/2024 fins al dia 22/01/2024, ambdós inclosos APROVACIÓ INICIAL Del dia 14/02/2024 fins al dia 26/03/2024, ambdós inclosos

El Ple Municipal, en sessió ordinària celebrada el dia 29 de gener de 2024, va aprovar inicialment l’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LES MESURES APLICABLES A L’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE I ALS USOS DE L’AIGUA EN SITUACIÓ DE SEQUERA AL TERME MUNICIPAL DE LLORET DE MAR. En no haver-se presentat al·legacions, esdevé definitiva. L'ordenança entrarà en vigor el dia 30 d'abril de 2024.
Modificació del Reglament d'ús dels Centres Cívics de Lloret de Mar.
05/04/2024 13:57 - Registre de publicació

Consulta Prèvia i Audiencia de l'esborany

Se sotmet al tràmit de Consulta Prèvia i Audiència de l'Esborrany de la modificació del REGLAMENT D'ÚS DELS CENTRES CÍVICS DE LLORET DE MAR, durant un termini de 10 dies naturals, en concret, des del dia 6 al 15 d'abril de 2024, ambdós inclosos. Durant l'esmentat termini les persones interessades podran realitzar les aportacions que considerin escaients a través de correu electrònic a l'adreça fvieta@lloret.cat.
ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PEL TRACTAMENT DE FAÇANES DEL CASC ANTIC DE LLORET DE MAR.
13/10/2023 11:53 - Registre de publicació

Consulta Prèvia

Informació per iniciar el procediment de Consulta Prèvia realitzada del dia 13 al 22 d'octubre de 2023ambdós inclosos.

Es poden fer aportacions per l'elaboració d'aquest ordenança, a través del correu: pfiguereda@lloret.cat

 

INFORMACIÓ PÚBLICA APROVACIÓ INICIAL Aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de febrer de 2024 L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PEL TRACTAMENT DE FAÇANES DEL BARRI ANTIC, DE LES TRES CREUS I DELS PESCADORS DE LLORET DE MAR, se sotmet a informació pública pel termini de trenta dies, d’acord amb allò que disposa l’art. 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i 63 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat mitjançant Decret 179/1995, de 13 de juny. En el supòsit que no es presentin al·legacions o reclamacions, l’ordenança esdevindrà aprovada definitivament, d’acord amb allò que disposa l’art. 65.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat mitjançant Decret 179/1995, de 13 de juny. Durant el termini de trenta dies (del 22/03/2024 fins al 07/05/2024) es podrà consultar la documentació a la Seu electrònica Municipal https://seu.lloret.cat (a l’apartat de Tauler d’Anuncis) i si s’escau presentar-hi al·legacions.
ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LES LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I CONTROL DE LES OBRES
21/03/2024 10:52 - Registre de publicació

Consulta Prèvia Informació per iniciar el procediment de Consulta Prèvia realitzada del dia 27 d'abril al 6 de maig de 2021, ambdós inclosos. Es poden fer aportacions per l'elaboració d'aquest ordenança, a través del correu: pfiguereda@lloret.cat

El Ple de l’Ajuntament de Lloret de Mar, en sessió de 29 de gener de 2024, va aprovar definitivament la modificació de l’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LES LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I CONTROL DE LES OBRES. El text íntegre de l’Ordenança ha aparegut publicat en el Butlletí Oficial de la província de Girona núm. 35, de data 19 de febrer de 2024, i entrarà en vigor una vegada hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbils posteriors a la comunicació a l’Administració Central i a l’Administració Autònoma (Art. 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985). Per tant, HA ENTRAT EN VIGOR EL DIA 13 DE MARÇ DE 2024.

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores
Configuració de cookies

L'informem que en aquest lloc web utilitzem cookies tant pròpies com de tercers per oferir un millor servei, d'acord amb els seus hàbits de navegació. Podeu consultar la política de cookies: Consulta la política de cookies

A continuació pot triar quines cookies voleu acceptar o rebutjar segons la seva finalitat.

Estrictament necessàries (necessària)

Cookies estrictament necessàries per al funcionament del lloc web.Aquestes cookies no poden rebutjar-se i són les encarregades entre altres finalitats de permetre la identificació d'un usuari registrat o desar la configuració de cookies.

2 Aplicacions

Ajustos de cookies (necessària)

cb_enabled. Recorda els ajustos de les cookies

Finalitat: Estrictament necessàries

Sessió (necessària)

JSESSIONID. Permet a l'usuari iniciar sessió

Finalitat: Estrictament necessàries

Analítiques

Cookies que s'encarreguen d'analitzar el comportament de l'usuari per tal de millorar el servei proporcionat.

1 Aplicació

Google Analytics

Finalitat: Analítiques