Reglaments i ordenances

84 anuncis
Pla estratègic de subvencions
07/06/2019 09:11 - Registre de publicació

El Pla Estratègic de Subvencions dins l’àmbit corporatiu, ve recollit a l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, desenvolupat als articles 11, 12 i 15 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament que desenvolupa la Llei. El Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Lloret de Mar es configura com un document de planificació de polítiques públiques, que té per objecte definir les estratègies de l’activitat subvencional, les seves prioritats, i la forma d’aconseguir-les des d’una visió integradora i global. En aquest sentit, el Pla concerneix tant les subvencions que s’atorguen en règim de concurrència com les que es concedeixen de forma directa, i requerirà així mateix anualment, de la corresponent consignació pressupostària i l’aprovació de les pertinents convocatòries i acords en el cas de les d’adjudicació directa. Aquest Pla constitueix alhora un instrument al servei dels principis rectors definits a la Llei General de Subvencions, a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera així com els principis recollits a les lleis 19/2013 i 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Pla Normatiu
22/03/2017 11:17 - Registre de publicació

D’acord amb l’article 132 de la nova Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, les administracions  han d’aprovar anualment el seu Pla Normatiu.

A nivell municipal, el Pla Normatiu haurà de recollir totes les ordenances/reglaments que es pretenen elevar per a la seva aprovació al Ple durant l’any, així com també les modificacions d’ordenances/reglaments que es vulguin dur a terme durant aquest any, i s’haurà de publicar al Portal de Transparència de la Seu Electrònica.

Un cop aprovat el Pla Normatiu, una altra novetat significativa és que, abans de l’aprovació inicial pel Ple de les ordenances/reglaments, caldrà dur a terme dos procediments de participació ciutadà a través del portal web, a excepció de quan es tracti de normes pressupostàries o organitzatives o bé quan concorrin raons greus d’interès públic que ho justifiquin:

Consulta prèvia abans de l’elaboració del projecte

  • Consulta prèvia un cop elaborat el projecte i abans d’elevar-ho al Ple per a la seva aprovació inicial

Modificació de l’Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana de Lloret de Mar
04/01/2024 13:47 - Registre de publicació

Se sotmet al tràmit de consulta prèvia i audiència pública de l’esborrany de la modificació de l’Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana de Lloret de , durant el termini de 10 dies hàbils, en concret, des del dia 03/01/2024 fins al dia 22/01/2024, ambdós inclosos. Durant l’esmentat termini les persones interessades podran realitzar les aportacions que considerin escaients, a través del correu electrònic a l’adreça ghidalgo@lloret.cat
ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LES MESURES APLICABLES A L’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE I ALS USOS DE L’AIGUA EN SITUACIÓ DE SEQUERA AL TERME MUNICIPAL DE LLORET DE MAR
03/01/2024 15:07 - Registre de publicació

Consulta Prèvia i Audiència d'esborrany

Se sotmet al tràmit de consulta prèvia i audiència pública de l’esborrany de l’Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera a Lloret de Mar, durant el termini de 10 dies hàbils, en concret, des del dia 03/01/2024 fins al dia 22/01/2024, ambdós inclosos. Durant l’esmentat termini les persones interessades podran realitzar les aportacions que considerin escaients, a través del correu electrònic a l’adreça ghidalgo@lloret.cat
Decret Modificació Pla Normatiu 2023- Regl.Teletreball
15/12/2023 12:31 - Registre de publicació
Temporalment despublicat
Ordenança municipal reguladora de la concessió de subvencions pel tractament de façanes del casc antic de Lloret de Mar.
13/10/2023 11:53 - Registre de publicació

Consulta Prèvia

Informació per iniciar el procediment de Consulta Prèvia realitzada del dia 13 al 22 d'octubre de 2023ambdós inclosos.

Es poden fer aportacions per l'elaboració d'aquest ordenança, a través del correu: pfiguereda@lloret.cat

 

Reglament regulador de l’adjudicació dels habitatges de propietat o gestió municipal destinats a atendre situacions d’emergència econòmica i social
06/10/2022 08:55 - Registre de publicació

Consulta Prèvia i Audiència d'esborrany

Se sotmet al tràmit de consulta prèvia i
audiència pública de l’esborrany del Reglament regulador de l’adjudicació dels habitatges de propietat o gestió municipal destinats a atendre situacions d’emergència econòmica i social de Lloret de Mar, durant el termini de 10 dies naturals, en concret, des del dia 06/10/2022 fins al dia 20/10/2022, ambdós inclosos. 

Durant l’esmentat termini les persones interessades podran realitzar les aportacions que considerin escaients, a través del correu electrònic a l’adreça ealba@lloret.cat 

Informació pública aprovació inicial Reglament adjudicació habitatges

 

El Ple Municipal, en sessió ordinària celebrada el dia 28 de novembre de 2022, va aprovar inicialment el REGLAMENT REGULADOR DE L’ADJUDICACIÓ DELS HABITATGES DE PROPIETAT O GESTIÓ MUNICIPAL DESTINATS A ATENDRE SITUACIONS D’EMERGÈNCIA ECONÒMICA I SOCIAL.

L’acord d’aprovació del reglament i el seu text aprovat inicialment es podran consultar a la Seu Electrònica Municipal https:/seu.lloret.cat (a l’apartat de Tauler d’Anuncis i al d’Ordenances i Reglaments) i presencialment a la Secretaria Municipal (segona planta de l’Ajuntament), als efectes d’audiència als interessats i perquè puguin presentar les reclamacions i suggeriments que considerin adients, durant el termini de trenta dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la darrera publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona o al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Termini d'exposició: Des del dia 25-01-2023 fins al 08-03-2023

Aprovació definitiva Reglament

En no haver-se presentat al·legacions durant el termini d’informació pública, 
el REGLAMENT REGULADOR DE L’ADJUDICACIÓ DELS HABITATGES DE PROPIETAT O GESTIÓ MUNICIPAL DESTINATS A ATENDRE SITUACIONS D’EMERGÈNCIA ECONÒMICA I SOCIAL esdevé definitiu.


El Reglament entra en vigor el dia 10 de maig de 2023

Reglament regulador de l’adjudicació dels habitatges de propietat o gestió municipal destinats a atendre situacions d’emergència econòmica i social
28/04/2023 12:15 - Registre de publicació

El Ple Municipal, en sessió ordinària celebrada el dia de 28 de novembre de 2022, va aprovar inicialment el REGLAMENT REGULADOR DE L’ADJUDICACIÓ DELS HABITATGES DE PROPIETAT O GESTIÓ MUNICIPAL DESTINATS A ATENDRE SITUACIONS D’EMERGÈNCIA ECONÒMICA I SOCIAL. Realitzada la informació pública mitjançant edictes publicats a la Seu Electrònica Municipal en data 22/11/2022, al BOP núm. 640 de data 19/12/2022 i al DOGC núm. 8829 de data 24/01/2023, no s'ha presentat reclamació ni observació de cap mena. Per tant, l’aprovació inicial esdevé definitiva.

El text definitiu del Reglament ha sortit publicat al BOP n. 78 de data 21/04/2023, i entrarà en vigor, de conformitat al que preveu els articles 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, el dia 10 de maig de 2023.

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores
Configuració de cookies

Linformem que en aquest lloc web utilitzem cookies tant pròpies com de tercers per oferir un millor servei, dacord amb els seus hàbits de navegació. Podeu consultar la política de cookies: AQUÍ

A continuació pot triar quines cookies voleu acceptar o rebutjar segons la seva finalitat.

Estrictament necessàries (necessària)

Cookies estrictament necessàries per al funcionament del lloc web.Aquestes cookies no poden rebutjar-se i són les encarregades entre altres finalitats de permetre la identificació d'un usuari registrat o desar la configuració de cookies.

2 Aplicacions

Ajustos de cookies (necessària)

cb_enabled. Recorda els ajustos de les cookies

Finalitat: Estrictament necessàries

Sessió (necessària)

JSESSIONID. Permet a l'usuari iniciar sessió

Finalitat: Estrictament necessàries

Analítiques

Cookies que s'encarreguen d'analitzar el comportament de l'usuari per tal de millorar el servei proporcionat.

1 Aplicació

Google Analytics

Finalitat: Analítiques