Reglaments i ordenances

75 anuncios
MODIFICACIÓ PLA NORMATIU 2021 - REGLAMENT NOMENCLATOR
11/11/2021 14:40 - Registro de publicación

Modificació pla normatiu 2021 - reglament nomenclator

Documentos asociados:
Ordenança de Circulació de vianants i vehicles de Lloret de Mar.
25/03/2021 10:55 - Registro de publicación

Consulta Prèvia

Informació per iniciar el procediment de Consulta Prèvia realitzada del dia 4 al 13 desembre  de 2020ambdós inclosos.

Es poden fer aportacions per l'elaboració d'aquest ordenança, a través del correu: gbernatallada@lloret.cat

Audiència esborrany

Informació per iniciar el procediment d'Audiència de l'Esborrany realitzada del dia 25 de març al 3 d'abril de 2021ambdós inclosos (10 dies naturals)

Es poden fer aportacions per l'elaboració d'aquest ordenança, a través del correu: gbernatallada@lloret.cat

Informació pública modificació Ordenança Circulació

El Ple Municipal, en sessió ordinària celebrada el dia de 31 de maig de 2021, va aprovar inicialment la MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ DE VIANANTS I VEHICLES DE LLORET DE MAR.
L’acord d’aprovació de la modificació de l’ordenança i el text de la mateixa aprovat inicialment es podran consultar a la Sèu Electrònica Municipal https://seu.lloret.cat (a l’apartat de Tauler d’Anuncis i al d’Ordenances i Reglaments) i presencialment a la Secretaria Municipal (segona planta de l’Ajuntament), als efectes d’audiència als interessats i perquè puguin presentar les reclamacions i suggeriments que considerin adients, durant el termini de trenta dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la darrera publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona o al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

SEU ELECTRÒNICA - 18/06/2021
DOGC n. 8437 de 18/06/2021
BOP n. 117 de 18/06/2021
EL PUNT 17/06/2021

Presentació d'al.legacions fins el dia 2 d'agost de 2021

Aprovacio definitiva ordenança

Realitzada la informació pública mitjançant edictes a la Sèu Electrònica Municipal en data 18/06/2021, Punt Diari de data 17/06/2021, BOP núm. 117 de data 18/06/2021 i DOGC núm. 8437 de data 18/06/2021, s’han presentat 3 al.legacions, les quals han estat resoltes en el Ple Municipal de data 27/09/2021, que també ha aprovat definitivament aquesta Ordenança.

El text de l’ordenança ha sortit publicada al BOP n. 194 de data 07/10/2021, i entrarà en vigor, de conformitat al que preveu els articles 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases  de Règim Local, el dia 29 d’octubre de 2021.

Ordenances Fiscals 2021
31/12/2020 14:16 - Registro de publicación

Documentos asociados:
Ordenança de circulació de vianants i vehicles de Lloret de Mar
07/10/2021 10:53 - Registro de publicación

El Ple Municipal, en sessió ordinària celebrada el dia de 31/05/2021, va aprovar inicialment l’ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ DE VIANANTS I VEHICLES DE LLORET DE MAR. Realitzada la informació pública mitjançant edictes a la Sèu Electrònica Municipal en data 18/06/2021, Punt Diari de data 17/06/2021, BOP núm. 117 de data 18/06/2021 i DOGC núm. 8437 de data 18/06/2021, s’han presentat 3 al.legacions, les quals han estat resoltes en el Ple Municipal de data 27/09/2021, que també ha aprovat definitivament aquesta Ordenança.

El text de l’ordenança ha sortit publicada al BOP n. 194 de data 07/10/2021, i entrarà en vigor, de conformitat al que preveu els articles 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases  de Règim Local, el dia 29 d’octubre de 2021.

Ordenança de circulació de vianants i vehicles de Lloret de Mar
07/02/2017 12:50 - Registro de publicación

L'objecte d'aquesta ordenança és la regulació de la circulació de persones i de vehicles, així com l'ordenació de l'estacionament, els usos i les activitats que hi estiguin relacionades en totes les vies urbanes, terrenys públics i camins forestals aptes per la circulació dins el terme municipal de Lloret de Mar.

Aprovació inicial: El Ple de l'Ajuntament de Lloret de Mar, en sessió ordinària celebrada el dia 03/12/2018, va aprovar inicialment l’ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ DE VIANANTS I VEHICLES DE LLORET DE MAR.

Aprovació definitiva: El Ple Municipal, en sessió de data 25/02/2019, va resoldre les al.legacions presentades i va aprovar definitivament l'Ordenança de circulació de vianants i vehicles de Lloret de Mar.

Després d’aquesta aprovació es varen detectar errors materials en el text de l’ordenança, que varen ser rectificats per acord Plenari de data 17/04/2019.

Aquesta Ordenança entra en vigor el dia 23 de juliol de 2019.

El text d'aquesta Ordenança deixarà de ser vigent el dia 29 d'octubre de 2021, per entrar en vigor la nova Ordenança aprovada definitivament pel Ple de 27-09-2021.

Consulta pública prèvia sobre el projecte d'Ordenança Fiscal 32 taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic municipal a favor d'empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil.
29/09/2021 13:28 - Registro de publicación

Consulta Prèvia

Informació per iniciar el procediment de Consulta Prèvia realitzada del dia 30 de setembre al 14 d’octubre de 2021, ambdós inclosos.

Es poden fer aportacions per l'elaboració d'aquest ordenança, a través del correu: djordan@lloret.cat

Consulta pública prèvia sobre el projecte d'ordenança fiscal Taxa per la prestació del servei d'ajuda a domicili
04/10/2021 15:13 - Registro de publicación

Consulta Prèvia

Informació per iniciar el procediment de la Consulta Prèvia del dia 5’octubre fins el 20 d’octubre de 2021, ambdós inclosos.

Es poden fer aportacions per la modificació de l’Ordenança fiscal nº 30 reguladora de la taxa per la prestació del servei d’ajuda a domicili a través del correu:  djordan@lloret.cat

Ordenança municipal reguladora de les llicències urbanístiques i control de les obres de Lloret de Mar
27/04/2021 10:28 - Registro de publicación

Consulta Prèvia

Informació per iniciar el procediment de Consulta Prèvia realitzada del dia 27 d'abril al 6 de maig de 2021ambdós inclosos.

Es poden fer aportacions per l'elaboració d'aquest ordenança, a través del correu: pfiguereda@lloret.cat

Ordenança reguladora de l’ús de la via pública de Lloret de Mar
09/03/2021 08:36 - Registro de publicación

El Ple Municipal en sessió de data 23 de desembre de 2020, va aprovar inicialment la modificació de l’ORDENANÇA REGULADORA DE L’ÚS DE LA VIA PÚBLICA DE LLORET DE MAR, CONSISTENT EN UNA NOVA REDACCIÓ DELS ARTICLES 50 A 55 I DE LA INCLUSIÓ D’UN ANNEX I AMB 7 FITXES TÈCNIQUES.

Posteriorment, el Ple Municipal, en sessió celebrada el dia 01/03/2021, va resoldre les sis al.legacions presentades i va aprovar definitivament aquesta modificació.

Ha sortit publicat al BOP n. 46 de data 09/03/2021, i entrarà en vigor, de conformitat al que preveu els articles 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases  de Règim Local, el dia 26 de març de 2021.

 

Ordenança reguladora de l'ús de la via pública de Lloret de Mar
07/02/2017 11:54 - Registro de publicación

La present ordenança de la via pública de Lloret de Mar és fruit del treball planificat  i ha estat pensada i estructurada per a donar resposta a la necessitat de regular la utilització de la via pública amb finalitat lucratives o particulars, esdevenint a la pràctica una eina de desenvolupament normatiu del Reglament de Patrimoni dels ens locals de Catalunya, aprovat pel Decret 336/1988, pel que fa a la regulació dels usos comú especial i privatiu de la via pública.

Entra en vigor el 18/02/2016.
Modificació arts. 50.4, 52.bis i Disposició Trans.Tercera - Ple Municipal 26/10/2015.

El text d'aquesta Ordenança deixarà de ser vigent el dia 25 de març de 2021, per haver-se aprovat un nou redactat dels articles 50 a 55 i Annex I per acord del Ple de 01/03/2021.

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desarrollado por Semic e-Government
Sede Electrónica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores

Su privacidad es muy importante para nosotros

Este sitio web utiliza tecnologías, como las cookies, para obtener información sobre las audiencias que vieron los anuncios y el contenido, entre otras cosas. Haga clic a continuación para autorizar el uso de esta tecnología y el procesamiento de sus datos personales para estos fines.

Su privacidad es muy importante para nosotros

Puede establezer sus preferencias y consentimientos depenendiendo de como quiere que se utilizen sus datos personales para los fines detallados a continuación
Cookies Técnicas

JSESSIONID

Cookie generada para mantener la sesión activa. La cookie expira al cerrar la sesión.

cb-enabled

Cookie técnica y estrictamente necesaria que contiene el valor de si se han aceptado la utilización de cookies. Expira después de un año

Cookies Analíticas

Google Analytics

Cookie analítica que mide cómo interactuan los usuarios con el contenido de la página web.

Las cookies generadas por google analytics son las siguientes:

  • __utma  Se utiliza para distinguir usuarios y sesiones. Expira a los 2 años a partir de la configuración o actualitzación del sitio
  • __utmt  Se utiliza para limitar el porcentaje de las solicitudes. Expira a los 10 minutos
  • __utmb  Se utiliza para determinar nuevas sesiones o visitas. Expira a los 30 minutos después de la configuración o actualitzación del sitio
  • __utmc  Se utiliza para determinar si un usuario estaba a una nueva sesión o de visita. Expira al cerrar la sesión del navegador
  • __utmz  Guarda la fuente de tráfico o la campaña que explica cómo ha llegado el usuario a la página web. Expira a los 6 meses después de la configuración o actualitzación del sitio
  • __utmv  Se utiliza para guardar datos variables personalizados del visitante. Expira a los 2 años después de la configuración o actualitzación del sitio
Cookies de Terceros
No se utilitzan cookies de terceros