Reglaments i ordenances

Altres normatives
4 anuncis
Normes reguladores del Consell Assessor de Publicacions de Lloret de Mar.
11/05/2018 10:07 - Registre de publicació

El Ple Municipal, en sessió celebrada el dia 2 de maig de 2018, va aprovar la creació de l'òrgan municipal de participació sectorial "Consell Assessor de Publicacions" de Lloret de Mar, així com les seves Normes reguladores.

Normes reguladores del Consell Veïnal de Lloret de Mar.
18/10/2017 12:57 - Registre de publicació

El Ple Municipal de data 9 d'octubre de 2017, va aprovar la modificació de l'art. 5 de les Normes reguladores del Consell Veïnal de Lloret de Mar.

El Ple Municipal de data 8 de març de 2018, va aprovar la modificació  de les Normes reguladores del Consell Veïnal de Lloret de Mar.

Bases Reguladores del Sistema d'Acreditació de les Entitats Prestadores del Servei d'Atenció Domiciliària a Lloret de Mar.
13/03/2017 12:03 - Registre de publicació

És objecte d’aquestes bases la regulació de les condicions i el procediment per acreditar les entitats col·laboradores del servei d’atenció domiciliària, adscrit a la Regidoria de Benenstar Social i Família de l’Ajuntament de Lloret de Mar.

Aquestes bases han sigut aprovades inicialment pel Ple de data 15/06/2009 i es va publicar l’edicte anunciant l’aprovació definitiva al BOP n.170 de data 3/09/2009. Per tant, varen entrar en vigor el dia 23 de setembre de 2009. Posteriorment la Junta de Govern Local en sessió de data 6/02/2012, va modificar la clàusula 11 de dites bases fixant el preu del servei en 16 euros/hora, IVA inclòs.

Documents associats:
Estatuts serveis municipals de comunicació
13/03/2017 09:06 - Registre de publicació

L’Organisme Autònom comercial “Serveis Municipals de Comunicació de Lloret de Mar” és un ens creat per l’Ajuntament de Ll oret de Mar mitjançant acord de ple de datat 23 de desembre de 1.991. A fi i efecte d’adaptar el règim jurídic d’aquest organisme autònom i dels seus es tatuts a allò establert als articles 85.2.A) b) i 85 bis de la Llei 7/85, reguladora de les Bases del Règim Local, modificada per la Llei 57/03 de 16 de desembre, de mesures per la modernització del Govern Local passa a denominar-se Organisme Autònom Local “Serveis Municipals de Comunicació de Lloret de Mar”.

Com a servei personalitzat de gestió directa, l'Organisme està dotat de personalitat jurídica pròpia per al compliment de les finalitats que es determinen en els presents Estatuts, i també de plena capacitat jurídica i d'obrar i d'autonomia financera i funcional, i es regirà per aquests Estatuts i per les disposicions legals que siguin d'aplicació, sens perjudici de les facultats de tutela que corresponguin a l'Ajuntament en virtut d'aquests estatuts.

La publicació de l’edicte anunciant l’aprovació definitiva es va publicar al BOP n. 84 de data 30/04/2008, i l’entrada en vigor s’ha produït a l’endemà de l’esmentada publicació, és a dir, el dia 1 de maig de 2008.

Documents associats:

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica