Reglaments i ordenances

Ordenances
17 anuncis
Ordenança reguladora de l’ús de la via pública de Lloret de Mar
09/03/2021 08:36 - Registre de publicació

El Ple Municipal en sessió de data 23 de desembre de 2020, va aprovar inicialment la modificació de l’ORDENANÇA REGULADORA DE L’ÚS DE LA VIA PÚBLICA DE LLORET DE MAR, CONSISTENT EN UNA NOVA REDACCIÓ DELS ARTICLES 50 A 55 I DE LA INCLUSIÓ D’UN ANNEX I AMB 7 FITXES TÈCNIQUES.

Posteriorment, el Ple Municipal, en sessió celebrada el dia 01/03/2021, va resoldre les sis al.legacions presentades i va aprovar definitivament aquesta modificació.

Ha sortit publicat al BOP n. 46 de data 09/03/2021, i entrarà en vigor, de conformitat al que preveu els articles 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases  de Règim Local, el dia 26 de març de 2021.

 

Ordenança reguladora de l'ús de la via pública de Lloret de Mar
07/02/2017 11:54 - Registre de publicació

La present ordenança de la via pública de Lloret de Mar és fruit del treball planificat  i ha estat pensada i estructurada per a donar resposta a la necessitat de regular la utilització de la via pública amb finalitat lucratives o particulars, esdevenint a la pràctica una eina de desenvolupament normatiu del Reglament de Patrimoni dels ens locals de Catalunya, aprovat pel Decret 336/1988, pel que fa a la regulació dels usos comú especial i privatiu de la via pública.

Entra en vigor el 18/02/2016.
Modificació arts. 50.4, 52.bis i Disposició Trans.Tercera - Ple Municipal 26/10/2015.

El text d'aquesta Ordenança deixarà de ser vigent el dia 25 de març de 2021, per haver-se aprovat un nou redactat dels articles 50 a 55 i Annex I per acord del Ple de 01/03/2021.

Ordenança reguladora del servei de TAXI a Lloret de Mar.
19/01/2021 12:31 - Registre de publicació

La present Ordenança té per objecte la regulació, dins el terme municipal de Lloret de Mar, del servei de taxi urbà, que té la consideració d’activitat de transport de viatgers d’interès públic.

El Ple Municipal, en sessió celebrada el dia de 31/07/2020, va aprovar inicialment l’ORDENANÇA REGULADORA DEL SERVEI DE TAXI A LLORET DE MAR. Realitzada la informació pública mitjançant edictes a la Sèu Electrònica Municipal en data 14/08/2020, Punt Diari de data 13/08/2020, BOP núm. 157 de data 14/08/2020 i DOGC núm. 8200 de data 13/08/2020, no s’han presentat al.legacions. Per tant, esdevé definitiva.

L'edicte amb el text definitiu d'aquesta Ordenança es va publicar al BOP de Girona núm. 8 el dia 14/01/2021.

Aquesta ordenança entra en vigor el dia 25 de gener de 2021 (15 dies hàbils posteriors a la comunicació a l’Administració de l’Estat i de la Comunitat Autònoma).

Ordenança del Serveis Taxi 2016
22/12/2016 10:50 - Registre de publicació

La present Ordenança té port objectiu la regulació, dins el terme municipal de Lloret de Mar, del servei de transport urbà de viatgers en auto-turismes (taxi).

Així mateix la necessitat d’adequar als paràmetres del bloc de la constitucionalitat una normativa, per el Servei del taxi que el transcurs del temps ha convertit en obsoleta. Una altra consideració a tenir en compte es la necessitat d‘acomodar a les noves demandes socials les condicions de la prestació dels serveis i alhora, oferir als professionals d’aquesta activitat un marc jurídic que els permeti dur-la a terme en condicions de modernitat i seguretat, i que reconegui la contribució que presten a l’activitat productiva, turística de lleure i d’esbarjo i el component públic que en caracteritza les prestacions.

 Entra en vigor el dia 27/05/2016

 

Aquesta ordenança quedarà derogada amb l'entrada en vigor el dia 25/01/2021 de la nova ordenança aprovada pel Ple de 31 de juliol de 2020.

Ordenança reguladora dels habitatges d'ús turístic (HUT) de Lloret de Mar.
18/10/2017 13:07 - Registre de publicació

El Ple Municipal, en sessió de data 5 de març de 2018, va aprovar definitivament la modificació dels articles 1, 2, 5, 6, 18, 19 i Disposició Transitòria, de l'Ordenança reguladora dels habitatges d'ús turístics de Lloret de Mar.

Aquesta Ordenança entra en vigor el dia 12 d'abril de 2018.

Ordenança de circulació de vianants i vehicles de Lloret de Mar
07/02/2017 12:50 - Registre de publicació

L'objecte d'aquesta ordenança és la regulació de la circulació de persones i de vehicles, així com l'ordenació de l'estacionament, els usos i les activitats que hi estiguin relacionades en totes les vies urbanes, terrenys públics i camins forestals aptes per la circulació dins el terme municipal de Lloret de Mar.

Aprovació inicial: El Ple de l'Ajuntament de Lloret de Mar, en sessió ordinària celebrada el dia 03/12/2018, va aprovar inicialment l’ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ DE VIANANTS I VEHICLES DE LLORET DE MAR.

Aprovació definitiva: El Ple Municipal, en sessió de data 25/02/2019, va resoldre les al.legacions presentades i va aprovar definitivament l'Ordenança de circulació de vianants i vehicles de Lloret de Mar.

Després d’aquesta aprovació es varen detectar errors materials en el text de l’ordenança, que varen ser rectificats per acord Plenari de data 17/04/2019.

Aquesta Ordenança entra en vigor el dia 23 de juliol de 2019.

Codi Ètic i de Bon Govern de l’Ajuntament de Lloret de Mar.
27/07/2020 14:30 - Registre de publicació

El Ple de l’Ajuntament de Lloret de Mar, en sessió ordinària celebrada el dia 27 de gener de 2020, va aprovar inicialment el CODI ÈTIC I DE BON GOVERN DE L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR. L’edicte va ser publicat a la Sèu Electrònica Municipal el 31/01/2020, al DOGC núm. 8060 de data 10/02/2020, al BOP núm. 794 de data 10/02/2020, i al Punt Diari en data 13/02/2020.

 

Durant l’exposició pública pel termini de 30 dies es varen presentar 4 escrits d’al.legacions.

 

Per acord Plenari de data 06/07/2020, es varen resoldre les al.legacions presentades i es va aprovar definitivament l’esmentat Codi.

L'edicte amb el text definitiu del Codi es va publicar al BOP de Girona el dia 23/07/2020.

Aquesta ordenança entra en vigor el dia 14 d'agost de 2020 (15 dies hàbils posteriors a la comunicació a l’Administració de l’Estat i de la Comunitat Autònoma).

 

Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
02/06/2020 09:00 - Registre de publicació

L'objecte d'aquesta ordenança, dictada a l’empara de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), i el seu reglament de desenvolupament aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol (RLGS), és la regulació del règim jurídic general de la concessió de subvencions promogudes per l’Ajuntament de Lloret de Mar i els seus organismes autònoms, inclosos els premis i beques concedits mitjançant concurrència competitiva, així com el procediment a seguir per sol·licitar-les, la concessió, la justificació i el pagament, els requisits dels beneficiaris, la publicitat i els principis que han de regir tota la gestió de la concessió.

 

Aprovació inicial: El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 24/02/2020, va aprovar inicialment l’ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR.

Aprovació definitiva: El Ple de l'Ajuntament, en sessió de data 26/05/2020 va resoldre les al.legacions presentades i va aprovar definitivament la citada Ordenança.

Aquesta ordenança entra en vigor el dia 22 de juny de 2020 (15 dies hàbils posteriors a la comunicació a l’Administració de l’Estat i de la Comunitat Autònoma).

Ordenança de civisme i convivènvia ciutadana de Lloret de Mar
07/02/2017 11:48 - Registre de publicació

La present ordenança de civisme i convivència ciutadana de Lloret de Mar és fruit del treball planificat , i té com a objectiu primordial preservar l'espai públic com un lloc de trobada, convivència i civisme, en el qual totes les persones puguin desenvolupar en llibertat les seves activitats de lliure circulació, lleure i esbarjo, amb ple respecte a la dignitat i als drets

Modificació arts. 39.3, 54.7 i 63.3
Aprovat definitivament Ple 03/08/2015
Anul.lació arts. 11.4, 72.2 i 84.2 (incís final) en compliment Sentència 974/2015 de 12/12/2014

Derogació arts. 53.7.b, 54.7 i menció art. 55 del 53.7.b), en compliment de la Disposició Derogatòria continguda a l'Ordenança reguladora dels Habitatges d´Ús Turístic de Lloret de Mar.

Ordenança municipal reguladora de la tinença i protecció dels animals en el terme municipal de Lloret de Mar.
07/02/2017 12:56 - Registre de publicació

El Ple Municipal, en sessió de data 09/04/2018, va aprovar definitivament l'Ordenança municipal reguladora de la tinença i protecció dels animals en el terme municipal de Lloret de Mar.

Aquesta Ordenança entra en vigor el dia 22 de maig de 2018.

 

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores