Esteu aquí: Inici →  Serveis de la Seu-e → Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis

52 anuncis
EDICTE TAXA PER LLOCS DE VENDA EN EL MERCAT SETMANAL
17/05/2019 12:01 - Registre de publicació

Aprovació de la relació dels obligats al pagament de la taxa per llocs de venda en el mercat setmanal, corresponent al primer semestre de 2019

Termini d'exposició: 15 dies

Documents associats:
EDICTE PADRO TAXES SEGON TRIMESTRE 2019
17/05/2019 11:56 - Registre de publicació

Aprovació relació dels obligats al pagament de la taxa per l'estacionament de vehicles, corresponent al segon trimestre 2019 i de la relació dels obligats al pagament del preu públic pel servei de teleassitència domiciliària del segon trimestre 2019

Termini d'exposició: 15 dies

Documents associats:
EDICTE PADRÓ TAXA PER ESCOLES I CURSOS ESPORTIUS
17/05/2019 11:46 - Registre de publicació

Aprovació de la relació dels obligats al pagament de la Taxa per escoles i cursos esportius, corresponents al tercer trimestre del curs 2018/2019

Termini d'exposició: 15 dies

Documents associats:
EDICTE PADRÓ LLARS D'INFANTS ABRIL 19
17/05/2019 11:46 - Registre de publicació

Aprovació de la relació dels obligats al pagament del padró de la LLar d'infants municipal " Lola Anglada" i " Els Pops" corresponent al mes d'abril de 2019

Termini d'exposició: 15 dies

Documents associats:
Aprovació inicial del Projecte d'amplicació de les casetes de pescadors de Sa Caleta
14/05/2019 11:01 - Registre de publicació

Aprovació inicial del Projecte d'ampliació de les casetes de pescadors de Sa Caleta i adequació de l'entorn, que incorpora l'estudi d'impacte i integració paisatgísitca.

Termini d'exposició: 30 dies

Aprovació inicial del Projecte per a la instal·lació d'un equip de recàrrega per a vehicles elèctrics al c. Domènech Carles
09/05/2019 16:01 - Registre de publicació

Aprovació inicial del Projecte per a la instal·lació d'un equip de recàrrega, en corrent altern, per a vehicles elèctrics al c. Domènech Carles.

Termini d'exposició: 1 mes

APROVACIO INICIAL PROJECTE INSTAL·LACIO EQUIP DE RECARREGA PER A VEHICLES ELECTRICS A L'AV. CANDIDA MASGRAU I CAMPENY
09/05/2019 15:21 - Registre de publicació

APROVACIO INICIAL DEL PROJECTE D'INSTAL·LACIO D'UN EQUIP DE RECARREGA, EN CORRENT ALTERN, PER A VEHICLES ELECTRICS A L'AV. CANDIDA MASGRAU I CAMPENY.

Termini d'exposició: 1 MES

Exposició pública de les Bases per a la concessió de subvencions destinades a empreses.
08/05/2019 11:56 - Registre de publicació

La Junta de Govern local de data 29/03/2019, va aprovar les Bases específiques per a l’atorgament de SUBVENCIONS A EMPRESES DEL COMERÇ, DELS SERVEIS I DE LA RESTAURACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES EN SITUACIÓ D'ATUR, I PER A PROJECTES DESTINATS A FOMENTAR ACTIVITATS EN EL SECTOR COMERCIAL I DE SERVEIS, durant l’any 2019, i sotmetre-les a informació pública durant un termini de 20 dies hàbils a comptar des de la publicació en el BOP.

Termini d'exposició: 20 dies hàbils, fins el 22 de maig de 2019

informació pública
26/04/2019 14:31 - Registre de publicació

Informació pública exp 30022019000051 per us provisional per tancament solar a av vila de tossa, 106

Termini d'exposició: 20 dies

Documents associats:
Proposta d'aprovació provisional de modificació de determinades ordenances fiscals per a l'any 2019
07/03/2019 14:56 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 18/04/2019

En compliment d’allò que disposa l’article 17 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, es fa públic pel general coneixement que durant el termini de trenta dies a partir de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte en el Butlletí Oficial de la Província, romandran exposats al públic a les oficines de la intervenció municipal i en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament, l’acord d’aprovació provisional adoptat pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia vint-i-cinc de febrer d’enguany, per a que les persones interessades puguin consultar l’expedient i presentar les reclamacions oportunes en relació a l’aprovació provisional de la PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE DETERMINADES ORDENANCES FICALS PER A L’ANY 2019.

Dades publicació:

• BOP Nº 43 aprovació provisional: 1/3/2019

• Diari EL PUNT: 7/3/2019

• Tauler d’anuncis seu electrònica: 7/3/2019

Presentació de reclamacions fins el 18/4/2019

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica