Esteu aquí: Inici →  Serveis de la Seu-e → Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis

64 anuncis
Convocatòria per a la concessió d'una subvenció per a l'exercici 2019 a persones subjectes a l'IBI
10/12/2019 14:20 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 3/03/2020

La Junta de Govern Local, en data 8 de novembre de 2019, va aprovar la convocatòria per a la concessió d’una subvenció per a l’exercici 2019 a persones subjectes a l’impost sobre béns immobles, que es regiran per les bases aprovades definitivament mitjançant acord de JGL de 8 de febrer de 2019.

 Presentació sol·licituts: 20 de gener al 20 de març

Aprovació bases beques ajuda estudiants curs 2019/2020
20/01/2020 14:50 - Registre de publicació

Termini d'exposició: Fins el 24/01/2020

Edicte d'aprovació inicial de la rectificació de l'inventari general de béns i drets de l'Ajuntament de LLoret de Mar
11/12/2019 08:55 - Registre de publicació

Edicte d'aprovació inicial de la rectificació de l'inventari general de béns i drets de l'Ajuntament de LLoret de Mar

Termini d'exposició: Del 11 de desembre de 2019 al 27 de gener de 2020

Documents associats:
Aprovació inicial modificació ord.fiscal núm.2: reducció tipus impositiu IBI
16/01/2020 23:05 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 30 dies hàbils

Bases Tècniques reforma graderia Teatre Municipal
08/01/2020 11:40 - Registre de publicació

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 13 de desembre de 2019 va aprovar les Bases Tècniques per a la reforma de la graderia retràctil del Teatre Municipal de Lloret de Mar, d’iniciativa municipal i redactades pels Serveis Tècnics Municipals, amb un pressupost de 39.274,71€ (Iva inclòs).

Termini d'exposició: 2 mesos (del 17/01/2020 al 16/03/2020, a.i.)

Publicació edicte:
BOP Girona: 16/01/2020
DOGC: 16/01/2020

Aprovació Bases particulars reguladores de subvencions en matèria esportiva
27/12/2019 15:30 - Registre de publicació

Termini d'exposició: Pendent publicació BOP

La Junta de Govern Local, en sessió de 27/12/2019, va aprovar les Bases reguladores de SUBVENCIONS EN MATÈRIA ESPORTIVA, que es regiran per les Bases aprovades en aquesta mateixa sessió.

Per tant, de conformitat amb el que es desprèn de l’esmentat acord i de les pròpies bases, dels articles 240 i 241 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i dels articles 118 a 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aquestes Bases s’exposen al públic per un termini de 20 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el BOP, perquè es puguin presentar al.legacions.

PENDENT PUBLICACIO BOP per presentació al.legacions.

PROCEDIMENT PER L'ATORGAMENT D’AUTORITZACIONS D’ÚS PRIVATIU PER A L’OCUPACIÓ TEMPORAL DE LA VIA PÚBLICA, CONSISTENTS EN LA INSTAL·LACIÓ DE CASETES/BARRAQUES PER LA FESTA MAJOR DE SANT ROMÀ 2019.
30/10/2019 13:56 - Registre de publicació

Termini d'exposició: Fins dilluns 4 de novembre de 2019

La durada de l’autorització coincidirà amb l’edició de la Festa Major de Sant Romà 2019 que seran els dies 15, 16 i 17 de novembre de 2019, i amb permís d’obertura els dies i horaris concrets que marca el calendaride festes. El programa serà entregat als autoritzats per aquest Ajuntament. El lloc on s’ubicaran les barraques serà a la zona de la Plaça Germinal Ros.


Les proposicions per optar a aquest procediment es presentaran electrònicament a través de la pàgina web de l’Ajuntament de Lloret de Mar, o per qualsevold els altres canals previstos a l’article16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, durant el termini de 5 DIES NATURALS següents al de la publicació de la corresponent convocatòria a la Seu Electrònica a la pàgina web de l’Ajuntament de Lloret de Mar.

El justificant de pagament de la taxa, en cas que no s'hagi pogut presentar electrònicament, s'haurà de portar presencialment el dia del sorteig. En cas de no presentar el justificant es quedarà exclòs.

Per qualsevol dubte podeu posar-vos en contracte a través del correu electrònic contractacio@lloret.cat.

El sorteig será el dia 7 de novembre a les 13 hores a la Sala d'Actes.

Edicte publicitat destinació subvenció Diputació Girona Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019, actuacions en camins.
15/11/2019 11:31 - Registre de publicació

Edicte per donar publicitat a la destinació de la subvenció de la Diputació Girona: Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019, actuacions en camins, a les despeses de conservació, manteniment i/o sega de marges de camins municipals o d'ús públic.

Termini d'exposició: 30 dies hàbils

Ampliació termini de presentació instàncies dels processos selectius
12/11/2019 12:11 - Registre de publicació

Per decret d'alcaldia número 3294 de data 12/11/2019 s'ha resolt l'ampliació de terminis dels procesos selectius que están en fase de presentació de sol.licituds.

Termini d'exposició: 31/12/2019

Aprovació provisional de les modificacions de les Ordenances Fiscals per a 2020
29/10/2019 13:46 - Registre de publicació

El Ple de l’Ajuntament, en data 28 d’octubre de 2019 ha acordat aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances Fiscals 2020.

Termini d'exposició: Termini de 30 dies hàbils a partir de la publicació al BOP

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores