Esteu aquí: Inici →  Serveis de la Seu-e → Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis

96 anuncis
APROVACIÓ DE LES BASES I LA CORRESPONENT CONVOCATÒRIA PER A D’ADJUDICACIÓ DE LES AUTORITZACIONS MUNICIPALS PER A L’EXPLOTACIÓ DELS SERVEIS DE TEMPORADA DE LES PLATGES DE LLORET DE MAR, PER A LA TEMPORADA 2021
20/01/2021 11:41 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 30 dies des de la publicació al BOP GIRONA (21/01/2021)

En sessió de 15 de gener de 2021, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Lloret de Mar ha aprovat inicialment les bases de la convocatòria per a l’atorgament d’autoritzacions municipals per a l’explotació de diversos serveis de temporada de platges.

Les persones interessades disposaran d’un termini de trenta dies hàbils per presentar les seves sol·licituds, a comptar des del dia següent de la publicació del present anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona.

PRESENTACIÓ PROPOSTES:

Les proposicions es presentaran en la forma i registre indicats a l’anunci de licitació, mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, i accessible des del mateix anunci de licitació en el perfil de contractant:

http://contractaciopublica/perfil/lloretdemar 

?Enllaç d’ajuda i prescripcions tècniques per la presentació en l’Aplicació Sobre Digital”.

TERMINI PRESENTACIÓ PROPOSTES OBERT: DEL 22/01/2021 AL 04/03/2021 (PERFIL CONTRACTANT)

INFORMACIO PUBLICA
14/01/2021 11:41 - Registre de publicació

INFORMACIO PUBLICA PETICIO LLICENCIA AMBIENTAL PER L'OBERTURA D'UN ESTABLIMENT DESTINAT A L'ACTIVITAT DE TALLER DE REPARACIO I MANTENIMENT DE VEHICLES AMB OPERACIONS DE XAPA I PINTURA.

Termini d'exposició: TRENTA DIES

INFORMACIO PUBLICA LLICENCIA MUNICIPAL
14/01/2021 10:46 - Registre de publicació

INFORMACIO PUBLICA LLICENCIA MUNICIPAL PER EXERCIR SEGONA ACTIVITAT DE BAR EN ESTABLIMENT AMB ACTIVITAT PRINCIPAL DE SALA DE FESTES "TROPICS", SITUAT A L'AV. JUST MARLES, 47-49.

Termini d'exposició: VINT DIES

Documents associats:
Inscripción de inmatriculación de finca referencia cadastral 17102A003000400000JZ
11/01/2021 14:31 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

Informació pública modificació Ordenança de Via Pública
31/12/2020 13:11 - Registre de publicació

Termini d'exposició: Es poden presentar al.legacions fins el 18/02/2021

 

El Ple Municipal en sessió de data 23 de desembre de 2020, va aprovar inicialment la modificació de l’ORDENANÇA REGULADORA DE L’ÚS DE LA VIA PÚBLICA DE LLORET DE MAR, CONSISTENT EN UNA NOVA REDACCIÓ DELS ARTICLES 50 A 55 I DE LA INCLUSIÓ D’UN ANNEX I AMB 7 FITXES TÈCNIQUES.

El text d’aquest document, així com el corresponent expedient, es podran consultar a la Secretaria Municipal d'aquest Ajuntament, i a la Sèu Electrònica Municipal https://seu.lloret.cat (als apartats Tauler d'Anuncis i Ordenances i Reglaments), als efectes d’audiència als interessats i perquè puguin presentar les reclamacions i suggeriments que considerin adients, durant el termini de trenta dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la última publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i a un mitjà de comunicació escrita diària.

SEU ELECTRÒNICA         31/12/2020

DOGC n. 8309 de               05/01/2021

BOP n. 2 de                        05/01/2021

EL PUNT AVUI                   07/01/2021

Presentació d’al.legacions fins el dia 18 de febrer de 2021

Informació pública de les Bases per a la CONCESSIO DE BEQUES D’AJUDA A ESTUDIANTS D’ESTUDIS SUPERIORS PER AL CURS 2020/2021.
03/12/2020 08:06 - Registre de publicació

Termini d'exposició: Es poden presentar al.legacions fins el 31/12/2020

La Junta de Govern Local, en sessió de 27/11/2020, va aprovar les Bases reguladores per a la concessió de BEQUES D’AJUDA A ESTUDIANTS D’ESTUDIS SUPERIORS PER AL CURS 2020/2021, que es regiran per les Bases aprovades en aquesta mateixa sessió.

Per tant, de conformitat amb el que es desprèn de l’esmentat acord i de les pròpies bases, dels articles 240 i 241 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i dels articles 118 a 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aquestes Bases s’exposen al públic per un termini de 20 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el BOP, perquè es puguin presentar al.legacions.

Publicat al BOP n,. 232 de data 02/12/2020

OBERTURA TERMINI CONVOCATÒRIA. PRESENTACIÓ SOL.LICITUDS

En no haver-se presentat al.legacions, s'obra el termini per presentar sol.licituds, de conformitat a la clàusula 5 de les Bases,  de l'11 al 31 de gener de 2021.

Publicada convocatòria al BOP n. 4 de data 08/01/2021

APROVACIÓ DE LES BASES I LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS PARTICIPATIU DE LA MOBILITAT AL PASSEIG MARITIM DE LLORET DE MAR.
05/01/2021 14:01 - Registre de publicació

Es proposa un procés de participació ciutadana com a actuació d’iniciativa institucional, destinada a facilitar i promoure la intervenció de la ciutadania i els sectors implicats, en la realització de propostes per la millora en els usos de la mobilitat en l’àmbit del Passeig Marítim de Lloret de Mar.

Termini d'exposició: Fins el 17 de febrer de 2021.

APROVAR les bases del procés participatiu per a decidir mesures de millora dels usos de la mobilitat en l’àmbit del Passeig Marítim de Lloret de Mar, en base als antecedents i especificacions, exposades així com també les següents, d’acord amb els articles del títol III de la Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d’altres formes de participació ciutadana.

CONVOCAR el procés participatiu segons les especificacions contingudes en el Decret.

Aprovació provisional dels preus públics per les inscripcions de la Cursa de Nadal
23/12/2020 11:11 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 30 dies hàbils a partir de la publicació al BOP

Data de publicació al BOP: 23/12/2020

Aprovació provisional de la introducció del nou preu de venda del llibre “L’oppidum de Montbarbat (Lloret de mar, La Selva). Les excavacions de 1987 a 2013"
23/12/2020 11:21 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 30 dies hàbils a partir de la publicació al BOP

Data publicació al BOP: 23/12/2020

 

Aprovació provisional de la modificació i la introducció de nous preus relatiu als preus públics de la Piscina Coberta
23/12/2020 11:16 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores