Usted está aquí: Inicio →  Servicios de la Sede-e → Tablón de anuncios

Tablón de anuncios

58 anuncios
PROCEDIMENT PER L'ATORGAMENT D’AUTORITZACIONS D’ÚS PRIVATIU PER A L’OCUPACIÓ TEMPORAL DE LA VIA PÚBLICA, CONSISTENTS EN LA INSTAL·LACIÓ DE CASETES/BARRAQUES PER LA FESTA MAJOR DE SANT ROMÀ 2019.
30/10/2019 13:56 - Registro de publicación

Plazo de exposición: Fins dilluns 4 de novembre de 2019

La durada de l’autorització coincidirà amb l’edició de la Festa Major de Sant Romà 2019 que seran els dies 15, 16 i 17 de novembre de 2019, i amb permís d’obertura els dies i horaris concrets que marca el calendaride festes. El programa serà entregat als autoritzats per aquest Ajuntament. El lloc on s’ubicaran les barraques serà a la zona de la Plaça Germinal Ros.


Les proposicions per optar a aquest procediment es presentaran electrònicament a través de la pàgina web de l’Ajuntament de Lloret de Mar, o per qualsevold els altres canals previstos a l’article16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, durant el termini de 5 DIES NATURALS següents al de la publicació de la corresponent convocatòria a la Seu Electrònica a la pàgina web de l’Ajuntament de Lloret de Mar.

El justificant de pagament de la taxa, en cas que no s'hagi pogut presentar electrònicament, s'haurà de portar presencialment el dia del sorteig. En cas de no presentar el justificant es quedarà exclòs.

Per qualsevol dubte podeu posar-vos en contracte a través del correu electrònic contractacio@lloret.cat.

El sorteig será el dia 7 de novembre a les 13 hores a la Sala d'Actes.

Edicte publicitat destinació subvenció Diputació Girona Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019, actuacions en camins.
15/11/2019 11:31 - Registro de publicación

Edicte per donar publicitat a la destinació de la subvenció de la Diputació Girona: Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019, actuacions en camins, a les despeses de conservació, manteniment i/o sega de marges de camins municipals o d'ús públic.

Plazo de exposición: 30 dies hàbils

Ampliació termini de presentació instàncies dels processos selectius
12/11/2019 12:11 - Registro de publicación

Per decret d'alcaldia número 3294 de data 12/11/2019 s'ha resolt l'ampliació de terminis dels procesos selectius que están en fase de presentació de sol.licituds.

Plazo de exposición: 31/12/2019

Aprovació provisional de les modificacions de les Ordenances Fiscals per a 2020
29/10/2019 13:46 - Registro de publicación

El Ple de l’Ajuntament, en data 28 d’octubre de 2019 ha acordat aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances Fiscals 2020.

Plazo de exposición: Termini de 30 dies hàbils a partir de la publicació al BOP

Acord d’aprovació provisional de modificació i introducció de Preus Públics de la Piscina Coberta
10/07/2019 09:16 - Registro de publicación

Aprovació provisional de modificació i introducció de Preus Públics de la Piscina Coberta a la Ordenança Fiscal 25 de Regulació General de Preus Públics Municipals

Plazo de exposición: 30 dies hàbils des de la publicació del BOP

   

Documentos asociados:
Anunci ampliació terminis
22/10/2019 15:01 - Registro de publicación

Plazo de exposición: 31/12/2019

Per Decret d'Alcaldia numero 3080 de data 22/10/2019, s'amplien els terminis dels tràmits i procediments que estaven oberts el dia 24 de setembre d'enguany, data en que es va interrompre el sistema informàtic.
 
El sistema ha estat totalment interromput durant 20 dies hàbils i 28 dies naturals. Per tant, l'ampliació que es disposa a partir de demà dia 23 d'octubre estableix un termini màxim d'ampliació de 20 dies hàbils o 28 dies naturals (segons el còmput es realitzi per un o altre concepte), però amb el benentès que si el termini que restava per finalitzar el tràmit o procediment en data 24 de setembre era inferior, l'ampliació es produïrà només pels dies que restaven.
Documentos asociados:
Edicte d’aprovació de la massa salarial per a l’any 2019
04/09/2019 08:31 - Registro de publicación

Plazo de exposición: ..

Documentos asociados:
Projecte d'ús provisional d'infraestructura per a mòdul prefabricat IES Sant Quirze de Lloret de Mar
16/08/2019 08:36 - Registro de publicación

Projecte d'ús i obres provisional d'infraestructura per a mòdul prefabricat IES Sant Quirze de Lloret de Mar, aprovat definitivament per acord de la Junta de Govern Local en sessió de data 5 de juliol de 2019

Plazo de exposición: 1 mes (del 24/07/2019 al 23/08/2019, a.i.)

Dates de Publicació d'Edictes:
- BOP Girona: 23/07/2019
- DOGC: 23/07/2019

Pla de millora urbana d'ordenació volumètrica per a l'ampliació de l'hotel Selva Mar de Lloret de Mar
08/08/2019 08:16 - Registro de publicación

Pla de millora urbana d'ordenació volumètrica per a l'ampliació de l'hotel Selva Mar de Lloret de Mar, aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local en sessió de data 02/08/2019

Plazo de exposición: 2 mesos per coincidència mes Agost: del 22/08/2019 al 21/10/2019, a.i.

Dates de publicació dels edictes:
BOP Girona: 21/08/2019
Diari El Punt Avui: 15/08/2019

Aprovació de les Bases específiques per a l’atorgament de SUBVENCIONS A LES ENTITATS CIUTADANES SENSE AFANY DE LUCRE, CULTURALS I DE JOVES, PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS D’INTERÈS PÚBLIC O SOCIAL, EXERCICI 2019
14/08/2019 11:26 - Registro de publicación

La Junta de Govern Local, en sessió de 24/05/2019, va prendre l’acord d’aprovar les Bases que han de regir l’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A LES ENTITATS CIUTADANES SENSE AFANY DE LUCRE, CULTURALS I DE JOVES, PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS D’INTERÈS PÚBLIC O SOCIAL, per a l’exercici de 2019. Aquestes bases s’exposen al públic per un termini de 20 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el BOP, perquè es puguin presentar al.legacions

Plazo de exposición: Del 14 d'agost al 13 de setembre de 2019

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desarrollado por Semic e-Government
Sede Electrónica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores