Usted está aquí: Inicio →  Servicios de la Sede-e → Tablón de anuncios

Tablón de anuncios

352 anuncios
Edicte de Suspensió d’atorgament de llicències en diversos àmbits de Lloret de Mar
30/01/2024 11:22 - Registro de publicación

Suspensió de la tramitació i atorgament de llicències d’obres de nova construcció, ampliació i parcel·lació en els àmbits urbanístics del PAU 15 La Montgoda, PAU 18 Serra Brava Sud, PAU 21 Lloret Blau i PAU 22 La Riviera del terme municipal de Lloret de Mar [àmbit modificat per acord de Ple de data 29/04/2024]

Plazo de exposición: 1 any (del 31/01/2024 al 30/01/2025)

Dates publicació edictes:

BOP Girona: 31/01/2024
Diari de Girona: 07/02/2024

En data 29/04/2024, el Ple de la Corporació modifica l'àmbit de suspensió a l'estimar parcialment un recurs administratiu.

BOP Girona: 28/05/2024
Diari de Girona: 22/05/2024

 

 

Aprovació de les Bases Tècniques per a l’adequació de l’habitatge de titularitat municipal situat a l’Avinguda Frederic Mistral núm. 17, 4rt, 5ª de Lloret de Mar
16/05/2024 12:57 - Registro de publicación

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 10 de maig de 2024, va aprovar les Bases Tècniques per a l’adequació de l’habitatge de titularitat municipal situat a l’Avinguda Frederic Mistral núm. 17, 4rt, 5ª de Lloret de Mar, d’iniciativa municipal i redactades pels Serveis Tècnics Municipals, amb un pressupost total de 39.420,48€ (Iva inclòs). [exp 23982023000018]

Plazo de exposición: 1 mes per recurs administratiu; 2 mesos per recurs contenciós administratiu

Dates publicació edictes:

BOP: 21/05/2024
DOGC: 27/05/2024

Aprovació de les Bases Tècniques per a l’adequació de l’habitatge de titularitat municipal situat a al carrer Verge de Loreto núm. 1, 1er, 1a de Lloret de Mar
16/05/2024 13:02 - Registro de publicación

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 10 de maig de 2024, va aprovar les Bases Tècniques per a l’adequació de l’habitatge de titularitat municipal situat a al carrer Verge de Loreto núm. 1, 1er, 1a de Lloret de Mar, d’iniciativa municipal i redactades pels Serveis Tècnics Municipals, amb un pressupost total de 39.667,61€ (Iva inclòs). [exp 23982024000005]

Plazo de exposición: 1 mes recurs administratiu; 2 mesos recurs contenciós administratiu

Dates publicació edictes:

BOP: 21/05/2024
DOGC: 27/05/2024

Aprovació de les Bases Tècniques per a la reparació de la coberta de les aules de la Llar d’Infants municipal Els Pops de Lloret de Mar
16/05/2024 12:52 - Registro de publicación

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 5 d’abril de 2024, va aprovar les Bases Tècniques per a la reparació de la coberta de les aules de la Llar d’Infants municipal Els Pops de Lloret de Mar, d’iniciativa municipal i redactades pels Serveis Tècnics Municipals, amb un pressupost total de 39.967,24€ (Iva inclòs) [exp 23982024000018].

Plazo de exposición: Recurs administratiu 1 mes; Recurs contenciós administratiu 2 mesos

Dates publicació edictes:

BOP Girona: 21/05/2024
DOGC: 27/05/2024

Inici procediment de desafectació i posterior alteració de la qualificació jurídica del bé municipal “CAMÍ DE LES COLLADES”
10/05/2024 13:27 - Registro de publicación

Informació pública inici del procediment de desafectació i posterior alteració de la qualificació jurídica del bé municipal “CAMÍ DE LES COLLADES”

Plazo de exposición: 15 dies a a comptar a partir de la publicació al BOPG

En decret d’alcaldia número 1951 del 7 de maig de 2024  , es resolt incoar un procediment per acordar la desafectació i posterior alteració de la qualificació jurídica d’un bé municipal (passant de bé de domini públic a patrimonial), en concret del camí de “Les Collades” (identificat amb el codi 33 a l’Inventari de Camins municipal), d’acord amb el traçat revisat que descriu la figura núm. 6 del Dictamen emès pel pèrit Sr. Xavier Campillo i Besses.

Consegüentment, se sotmet l’expedient a informació pública durant el termini de 15 dies comptat a partir de l’endemà de la data de la darrera publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona d’acord amb l’art. 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

DATA PUBLICACIO BOPG: 24/05/2024

FINALITZACIÓ TERMINI :14/06/2024 

Durant aital termini l’expedient romandrà a les oficines de Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Lloret de Mar, situades a la plaça de la Vila n 1, a fi que pugui ser consultat en horari d’atenció al públic, de 10 a 14 hores, i si s’escau presentar-hi al·legacions.

Aquest acte és de tràmit, i per tant no és susceptible de recurs, això sens perjudici que pugueu presentar els escrits d’al·legacions, observacions o de qualsevol altra mena que estimeu procedents.

BASES PER A D’ADJUDICACIÓ DE LES AUTORITZACIONS DERIVADES DEL PROJECTE “ARTS AL CARRER” PER DUR A TERME ACTUACIONS ARTÍSTIQUES ALS CARRERS DE LLORET DE MAR. ESTIU 2024
15/05/2024 15:37 - Registro de publicación

Plazo de exposición: -

Informació pública
10/05/2024 13:27 - Registro de publicación

Informació pública del projecte de mur de contenció provisional a l’Av. de Canyelles núm. 17, Expedient 23882023000018.

Plazo de exposición: 15 dies hàbils

Al.legacions fins el 3 de juny de 2024

EDICTE NOTIFICACIO PROCEDIMENT RELATIU A ACORD DE NOTIFICACIO DE LIQUIDACIONS VARIES 2023 I 2024
09/05/2024 10:37 - Registro de publicación

BOE NUM 112 LIQUIDACIONS DE DATA 08 DE MAIG DE 2024

Plazo de exposición: 10 DIES

EDICTE NOTIFICACIO PROCEDIMENT RELATIU A COMUNICACIO D'ACTES ADMINISTRATIUS
09/05/2024 10:32 - Registro de publicación

BOE NUM 112 RESOLUCIONS ACTES ADMINISTRATIUS DE DATA 08 DE MAIG DE 2024

Plazo de exposición: 10 DOES

Edicte sobre un requeriment relatiu a la retirada d'un artefacte flotant de sa Caleta
09/05/2024 10:02 - Registro de publicación

Edicte sobre un requeriment relatiu a la retirada d'un artefacte flotant (tipus taula de surf) situat a la zona d'avarada del sector de sa Caleta de Lloret de Mar

Plazo de exposición: 15/07/2024

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desarrollado por Semic e-Government
Sede Electrónica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores
Configuración de cookies

Le informamos que en este sitio web utilizamos cookies tanto propias como de terceros para ofrecerle un mejor servicio, de acuerdo con sus hábitos de navegación. Puede consultar la política de cookies: AQUÍ

A continuación puede elegir qué cookies desea aceptar o rechazar según su finalidad.

Estrictamente necesarias (necesarias)

Cookies estrictamente necesarias para el funcionamiento del sitio web. Estas cookies no pueden rechazarse y son las encargadas entre otros fines de permitir la identificación de un usuario registrado o guardar la configuración de cookies.

2 Aplicaciones

Ajustes de las cookies (necesarias)

cb_enabled. Almacena los ajustes de las cookies

Finalidad: Estrictamente necesarias

Sessión (necesarias)

JSESSIONID. Permite al usuario inicar sesión

Finalidad: Estrictamente necesarias

Analíticas

Cookies que se encargan de analizar el comportamiento del usuario para mejorar el servicio proporcionado.

1 Aplicación

Google Analytics

Finalidad: Analíticas