Usted está aquí: Inicio →  Servicios de la Sede-e → Tablón de anuncios

Tablón de anuncios

99 anuncios
EDICTE DE NOTIFICACIÓ COL·LECTIVA DE LIQUIDACIONS I ANUNCI DE COBRAMENT DE L'IMPOST DE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA DE L'EXERCICI 2021
26/03/2021 12:12 - Registro de publicación

BOP NÚM. 58 25/03/2021

Plazo de exposición: 15 dies

EDICTE DE NOTIFICACIÓ COL·LECTIVA DE LIQUIDACIONS I ANUNCI DE COBRAMENT DE L'IMPOST DE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA RÚSTICA DE L'EXERCICI 2021
06/04/2021 11:18 - Registro de publicación

BOP NÚM. 63 DE 01/04/2021

Plazo de exposición: 15 dies

Aprovació provisional de la modificació de determinades ordenances fiscals i creació de la nova Ordenança fiscal núm. 29, reguladora de la taxa per a la prestació del servei de prevenció d'incendis forestals.
07/04/2021 11:08 - Registro de publicación

NÚM. BOP 65 DATA 07/04/2021

Plazo de exposición: 30 dies hàbils

Termini exposició: del 08/04/2021 al 19/05/2021 (30 dies hàbils publicació BOP)

Modificació puntual del POUM de Lloret de Mar en relació a l’article 201 i plànol d’ordenació E3b de modificació del sector PMU6 Dalt del Puig
31/03/2021 09:51 - Registro de publicación

Exposició pública de la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Lloret de Mar en relació a l’article 201 i plànol d’ordenació E3b de modificació del sector PMU6 Dalt del Puig, aprovada inicialment per acord del Ple de la Corporació en data 29/03/2021

Plazo de exposición: 1 mes (pendent publicació edictes)

Dates publicació edictes:
BOP Girona: pendent
Diari de Girona: pendent
diari El Punt Avui: pendent

ANUNCI GERÈNCIA TERRITORIAL DEL CADASTRE DE GIRONA
26/03/2021 19:05 - Registro de publicación

Procediment simplificat de valoració per canvi de sòl de naturalesa urbana a rústica (PSRD) d'acord amb el Pla directori urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironi

Plazo de exposición: 10 dies

EDICTE NOTIFICACIÓ SUBSIDIARIA DE LIQUIDACIONS EXERCICI 2020
26/03/2021 12:02 - Registro de publicación

PUBLICACIÓ BOE NUM. 73 DE 26/03/2021

Plazo de exposición: 15 dies

Documentos asociados:
Aprovació inicial de les bases de la convocatòria per adjudicar les llicències temporals d’ús privatiu de 57 horts municipals ubicats al veïnat de Can Ribalaigua, així com la creació d’una llista d’espera.
14/12/2020 15:01 - Registro de publicación

Plazo de exposición: Es poden presentar sol.licituds fins el 31/01/2021

En sessió de data 11 de desembre de 2020, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Lloret de Mar ha aprovat inicialment les bases de la convocatòria per a l’adjudicació de les llicències temporals d’ús privatiu de 57 horts municipals ubicats al veïnat de Can Ribalaigua, així com la creació d’una llista d’espera.

En virtut del previst a la base 9.3, les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria es podran presentar a partir de l’endemà de la publicació del present anunci i fins el dia 31 de gener de 2021.

Publicació BOP: n. 242 de 17/12/2020

PERSONES ADMESES I EXCLOSES

En sessió 26/02/2021 la Junta de Govern Local ha aprovat la proposta  d’admesos i exclosos, atorgant a les persones interessades un termini de deu (10) dies hàbils per tal que puguin al·legar el que considerin convenient per a la defensa dels seus drets i interessos.

Publicació de l'acord: 26/02/2021

Termini per presentar al.legacions: fins el dia 12/03/2021

DIA I HORA SORTEIG

  • Lloc: pistes d’atletisme (Av. del Rieral, 12, Lloret de Mar)
  • Dia: Dijous 18 de març de 2021
  • Hora: 9 hores

 Aquest acte públic respectarà les  pautes d’ordre i funcionament que s'estableixen a l'acord de la Junta de Govern Local de data 26/02/2021.

 Els sol·licitants admesos en el procés que no resultin adjudicataris de cap hort passaran a formar part d'una LLISTA DE RESERVA, que es generarà segons ordre ascendent a partir de la puntuació obtinguda, en espera i previsió de les possibles vacants que es puguin produir fins el moment de convocar un nou procés d’atorgament de llicències temporals d’ús dels horts.

Publicació certificat acord Junta Govern Local 19/03/2021

CONVOCATORIA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR ESCOLAR MUNICIPAL, PER AL CURS 2020-2021.
30/10/2020 08:56 - Registro de publicación

Per Decret d’Alcaldia núm. 3772/2020 de data 27/10/2020, es van aprovar les Bases específiques reguladores per a la concessió d’ajuts individuals de menjador escolar municipals adreçats a l’alumnat d’ensenyament obligatori i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius sostinguts amb fons públics per al curs 2020-2021, i la seva convocatòria.

Plazo de exposición: El termini de presentació de les sol·licituds, en única convocatòria, serà de 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província (BOP).

Es objecte d’aquestes bases regular l’atorgament, dels ajuts individuals de menjador escolar municipals per als alumnes empadronats a Lloret de Mar matriculats en centres educatius de la comarca de La Selva, sostinguts amb fons públics en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, d’educació primària i d’educació secundaria obligatòria durant el curs escolar 2020-2021.

Termini de presentació de sol.licituds: del dia 3 al 22 de novembre.

Per acord de la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 05/03/2021, va aprovar una modificació d’aquestes bases, en el sentit de modificar la clàusula 1.-OBJECTE, afegint un incís per clarificar que els ajuts s’atorguen des de l’inici del curs escolar (14 de setembre de 2020), i la clàusula 14.-PAGAMENT D’AJUTS, que es modifica tot el redactat per fixar que l’atorgament tindrà en compte els dies lectius (i no el servei efectiu del servei menjador) i que es pagarà directament a la persona beneficiària, en tant que l’Ajuntament de Lloret de Mar no té en aquests moments cap conveni signat amb cap entitat col·laboradora que permeti destinar els ajuts d’una manera diferent.

La resta de clàusules ni terminis no tenen cap modificació.

 

Aprovació Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions municipals complementaries destinades a hotels, hostals, càmpings, apartaments turístics i habitatges d’ús turístic (hut’s) amb motiu de la crisi sanitària provocada pel covid-19 a Lloret de Mar.
02/03/2021 11:06 - Registro de publicación

Plazo de exposición: Es poden presentar al.legacions i sol.licituds del 4 al 31 de març de 2021.


Per acord de la Junta de Govern Local de data 26/02/2021, s’han aprovat les BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS MUNICIPALS COMPLEMENTÀRIES DESTINADES A HOTELS, HOSTALS, CÀMPINGS, APARTAMENTS TURÍSTICS I HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC (HUT’s) AMB MOTIU DE LA CRISI SANITARIA PROVOCADA PEL COVID-19 A LLORET DE MAR.


De conformitat amb el que es desprèn de l’esmentat acord i de les pròpies bases, dels articles 240 i 241 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i dels articles 118 a 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aquestes Bases s’exposen al públic per un termini de 20 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el BOP, perquè es puguin presentar al.
legacions.

Al transcórrer de forma simultània el termini per presentar al.legacions a les Bases amb el de presentació de sol.licituds, caldrà procedir a la suspensió d’aquest segon termini en el cas que es presentessin al.legacions a les bases.

 

CANDIDATS A JURAT PERIODE 2021-2022.
28/10/2020 08:56 - Registro de publicación

S'exposa al pública la llista provisional de candidats a jurat per als propers anys 2021-2022, per un termini de 15 dies.

Plazo de exposición: 15 dies

Es fa pública la llista DEFINITIVA de Candidats a Jurat del periode 2021-2022

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desarrollado por Semic e-Government
Sede Electrónica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores