Esteu aquí: Inici →  Serveis de la Seu-e → Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis

60 anuncis
NOTA INFORMATIVA A LES EMPRESES CONTRACTISTES DE L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR – EFECTES COVID-19.
27/03/2020 09:20 - Registre de publicació

Article 34 del Reial Decret Llei 8/2020 de Mesures Urgents i Extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, publicat al BOE en data 18 de març de 2020, preveu en sis apartats, les següents mesures urgents en relació a la contractació pública, recollides en la Nota Informativa que s'adjunta.

Termini d'exposició: .

Per a general coneixement de les empreses contractistes de l'Ajuntament de Lloret de Mar, s'adjunta Nota Informativa.

Comunicació serveis mínims Jutjat de Pau i Registre Civil de Lloret de Mar.
25/03/2020 12:30 - Registre de publicació

Termini d'exposició: .

A partir d'avui dia 25 de març de 2020, inclòs, els/les funcionaris/funcionàries del Jutjat de Pau i Registre Civil de Lloret de Mar, començaran a prestar els serveis mínims en règim de DISPONIBILITAT. 

Per la qual cosa, caldrà que els usuaris es posin en contacte telefònic amb el Jutjat de Pau, telèfon 972.36.56.41a fi de ser atesos i donar-los cita, en cas de tractar-se de tràmits que hagin estat declarats urgents. 

Per a general coneixement.

 

APROVACIÓ INICIAL DE PROJECTE DE NOVA CANONADA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE
23/03/2020 10:55 - Registre de publicació

APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE NOVA CANONADA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE ENTRE EL DIPÒSIT DE LES TRES TORRES I LA ROTONDA D'ACCÉS A RESIDENCIAL BLANES.

Termini d'exposició: 30 DIES

El període de presentació d'al.legacions està suspès d’acord amb la Disposició Addicional 3ª del RD 463/2020 pel qual es declara l’estat d’alarma.

Convocatòria per proposar el nomenament de Jutge de Pau titular de Lloret de Mar.
17/03/2020 09:40 - Registre de publicació

Estant vacant la plaça de Jutge/essa de Pau titular d’aquesta Vila, s’obre un termini de 30 dies naturals, comptats a partir de la publicació d’aquest Edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, a fi i efecte que les persones interessades a optar a aquest càrrec ho demanin.

Termini d'exposició: .

El període de presentació de peticions està suspès d’acord amb la Disposició Addicional 3ª del RD 463/2020 pel qual es declara l’estat d’alarma.

DECRET SUSPENSIÓ OBRES PÚBLIQUES
19/03/2020 15:15 - Registre de publicació

Suspensió de les obres publiques contractades per l'Ajuntament de Lloret de Mar, a causa de la declaración d'estat d'alarma per la crisi sanitària ocasionada pel virus COVID-19.

Termini d'exposició: DEL 19/03 AL 20/04/2020

 

Aprovació bases beques ajuda estudiants curs 2019/2020
20/01/2020 14:50 - Registre de publicació

Termini d'exposició: Fins el 24/01/2020

El termini de tramitació d'aquesta subvenció està suspès d’acord amb la Disposició Addicional 3ª del RD 463/2020 pel qual es declara l’estat d’alarma.

Projecte bàsic i executiu de rehabilitació de la Masia de Can Buc de Lloret de Mar
11/02/2020 09:35 - Registre de publicació

Acord del Ple de la Corporació de data 27/01/2020 d'aprovació inicial del projecte bàsic i executiu de rehabilitació de la Masia de Can Buc de Lloret de Mar, d’iniciativa municipal i redactat per FEU GODOY Arquitectes, SL, amb un pressupost total de les dues fases de 484.299,86€ (IVA inclòs)

Termini d'exposició: del 19/02/2020 al 31/03/2020 a.i. (correspon a 30 dies hàbils)

El període de presentació d'al.legacions està suspès d’acord amb la Disposició Addicional 3ª del RD 463/2020 pel qual es declara l’estat d’alarma.

 

Dates publicació:
BOP Girona: 18/02/2020
DOGC: 18/02/2020

Projecte bàsic d’adequació de l’edifici situat al carrer Verge de Loreto núm. 3 de Lloret de Mar,
11/02/2020 09:50 - Registre de publicació

Aprovat inicialment per acord del Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 27 de gener de 2020, el projecte bàsic d’adequació de l’edifici situat al carrer Verge de Loreto núm. 3 de Lloret de Mar, en règim d’ús provisional, d’iniciativa municipal i redactat per l’arquitecte Joan Deulofeu i Moragas, amb un pressupost total de 444.772,11€ (IVA inclòs), se sotmet a informació pública pel termini de trenta dies mitjançant la publicació dels corresponents edictes en el BOP de Girona, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i Tauler d’Anuncis de la Seu Electrònica Municipal, i pel seu caràcter d’ús provisional del sòl, també en un diari d’àmplia difusió, d’acord amb el que disposen l’art. 37 del ROAS i l’art. 67 del Decret 64/2014, de 15 de maig, pel qual s’aprovà el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

Termini d'exposició: del 19/02/2020 al 31/03/2020 a.i. (correspon a 30 dies hàbils)

Dates publicació edictes:
BOP Girona: 18/02/2020
DOGC: 18/02/2020
diari El Punt Avui: 13/02/2020

El període de presentació d'al.legacions (o sol.licituds, el que calgui) està suspès d’acord amb la Disposició Addicional 3ª del RD 463/2020 pel qual es declara l’estat d’alarma.

Convocatòria per a la concessió d'una subvenció per a l'exercici 2019 a persones subjectes a l'IBI
10/12/2019 14:20 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 3/03/2020

La Junta de Govern Local, en data 8 de novembre de 2019, va aprovar la convocatòria per a la concessió d’una subvenció per a l’exercici 2019 a persones subjectes a l’impost sobre béns immobles, que es regiran per les bases aprovades definitivament mitjançant acord de JGL de 8 de febrer de 2019.

 Presentació sol·licituts: 20 de gener al 20 de març

El període de presentació de sol·licituts està suspès d’acord amb la Disposició Addicional 3ª del RD 463/2020 pel qual es declara l’estat d’alarma.

Informació pública ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS de Lloret de Mar.
02/03/2020 10:40 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 30 dies

Informació Pública Ordenança General de Subvencions

El Ple Municipal en sessió de data 24 de febrer de 2020, va aprovar inicialment l'ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS de l'Ajuntament de Lloret de Mar.

El text d’aquest document, així com el corresponent expedient, es podran consultar a la Secretaria Municipal d'aquest Ajuntament, i a la Sèu Electrònica Municipal https://seu.lloret.cat (als apartats Tauler d'Anuncis i Ordenances i Reglaments), als efectes d’audiència als interessats i perquè puguin presentar les reclamacions i suggeriments que considerin adients, durant el termini de trenta dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la última publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i a un mitjà de comunicació escrita diària.

SEU ELECTRÒNICA         02/03/2020

EL PUNT AVUI                 05/03/2020

DOGC n. 8078                05/03/2020

BOP n. 46                      05/03/2020

 

 

Presentació d’al.legacions fins el dia 20 d’abril de 2020

El període de presentació d'al.legacions està suspès d’acord amb la Disposició Addicional 3ª del RD 463/2020 pel qual es declara l’estat d’alarma.

 

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores