Esteu aquí: Inici →  Serveis de la Seu-e → Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis

355 anuncis
Edicte publicitat concessió subvenció Diputació de Girona
17/06/2024 12:25 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

Edicte de publicitat de la concessió d'una subvenció per part de la Diputació de Girona per al foment de programes i projectes educatius en l'àmbit de les comarques gironines. Anualitat 2024.

Bases autoritzacions espais/barres Festa Major Santa Cristina i Clon Festival 2024
17/06/2024 13:50 - Registre de publicació

BASES REGULADORES DEL PROCEDIMENT PER L'ATORGAMENT D’AUTORITZACIONS D’ÚS PRIVATIU PER A L’OCUPACIÓ TEMPORAL DE LA VIA PÚBLICA, CONSISTENTS EN LA INSTAL·LACIÓ DE 4 ESPAIS/BARRES PER LA FESTA MAJOR DE SANTA CRISTINA 2024 I EL CLON FESTIVAL 2024 DEL 6 DE JULIOL AL 31 D’AGOST

Termini d'exposició: -

Documents associats:
Aprovació inicial Projecte d´obres municipal
06/06/2024 14:25 - Registre de publicació

Aprovació inicial del Projecte executiu per a la reparació d’un tram de la canonada a la xarxa de transport d’aigua potable al TM de Blanes.

Termini d'exposició: 30 dies hàbils

Aprovació inicial relació de bens i drets expropiació finca destinada a vialitat
06/06/2024 13:40 - Registre de publicació

EDICTE El Ple de l’ajuntament en sessió celebrada en data 29 d’abril de 2024 acordà aprovar la relació de béns i drets de l’expropiació del 10% del ple domini de la finca inscrita al Registre de la Propietat de Lloret de Mar núm. 1, com a finca registral núm. 463 traslladada de la finca de la secció comú núm. 1149, volum 2895, llibre 7, foli 130, inscripció 4, que estaria constituïda pels següents: Nº Registral Qualificació Urbanística Titulars % sobre el total de la finca Import 463 Qualificació urbanística: Sistema Viari (Clau 1.1) Isabel Martí Borràs DNI núm. 37.633.755-M 5 % 13.930,22 € Joan Martí Borràs DNI núm. 46.203.870-K 5 % 13.930,22€ TOTAL 27.860,44€* *Aquest import inclouria el 5% de premi d’afecció. Se sotmet la declaració de béns i drets, a informació pública per un termini de 20 dies, durant els quals l’expedient romandrà a informació pública al Servei d’Obra Privada i Disciplina urbanística, situats al Carrer Sant Pere, núm. 36, en horari d’atenció al públic, de 10 a 14 hores, així com a la Seu Electrónica Municipal, a fi que pugui ser consultat i si s’escau presentar-hi al·legacions. Es fa públic per a coneixement general i dels propietaris i titulars de drets afectats els quals haurà d’aportar els seus títols de propietat i les dades necessàries que permetin rectificar els possibles errors que s’estimin comesos en la relació, o si ho consideren oportú oposar-se a l’ocupació dels béns per motius de forma o fons que han de fonamentar adequadament. L’Alcalde-president, Adrià Lamelas i Martínez,

Termini d'exposició: 20 dies

Presentació d'al.legacions fins el dia 5 de juliol de 2024

Aprovació inicial del REGLAMENT DE PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LA MODALITAT DE TELETREBALL A L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR
31/05/2024 14:50 - Registre de publicació

El Ple Municipal, en sessió ordinària celebrada el dia 27 de maig de 2024, va aprovar inicialment el REGLAMENT DE PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LA MODALITAT DE TELETREBALL A L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR. L’acord d’aprovació del Reglament i el seu text aprovat inicialment es podran consultar a la Seu Electrònica Municipal https:/seu.lloret.cat (a l’apartat de Tauler d’Anuncis i al d’Ordenances i Reglaments) als efectes d’audiència als interessats i perquè puguin presentar les reclamacions i suggeriments que considerin adients, durant el termini de trenta dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la darrera publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona o al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Termini d'exposició: Al.legacions del 4 de juny al 16 de juliol de 2024.

Edicte de Suspensió d’atorgament de llicències en diversos àmbits de Lloret de Mar
30/01/2024 11:22 - Registre de publicació

Suspensió de la tramitació i atorgament de llicències d’obres de nova construcció, ampliació i parcel·lació en els àmbits urbanístics del PAU 15 La Montgoda, PAU 18 Serra Brava Sud, PAU 21 Lloret Blau i PAU 22 La Riviera del terme municipal de Lloret de Mar [àmbit modificat per acord de Ple de data 29/04/2024]

Termini d'exposició: 1 any (del 31/01/2024 al 30/01/2025)

Dates publicació edictes:

BOP Girona: 31/01/2024
Diari de Girona: 07/02/2024

En data 29/04/2024, el Ple de la Corporació modifica l'àmbit de suspensió a l'estimar parcialment un recurs administratiu.

BOP Girona: 28/05/2024
Diari de Girona: 22/05/2024

 

 

Aprovació de les Bases Tècniques per a l’adequació de l’habitatge de titularitat municipal situat a l’Avinguda Frederic Mistral núm. 17, 4rt, 5ª de Lloret de Mar
16/05/2024 12:57 - Registre de publicació

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 10 de maig de 2024, va aprovar les Bases Tècniques per a l’adequació de l’habitatge de titularitat municipal situat a l’Avinguda Frederic Mistral núm. 17, 4rt, 5ª de Lloret de Mar, d’iniciativa municipal i redactades pels Serveis Tècnics Municipals, amb un pressupost total de 39.420,48€ (Iva inclòs). [exp 23982023000018]

Termini d'exposició: 1 mes per recurs administratiu; 2 mesos per recurs contenciós administratiu

Dates publicació edictes:

BOP: 21/05/2024
DOGC: 27/05/2024

Aprovació de les Bases Tècniques per a l’adequació de l’habitatge de titularitat municipal situat a al carrer Verge de Loreto núm. 1, 1er, 1a de Lloret de Mar
16/05/2024 13:02 - Registre de publicació

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 10 de maig de 2024, va aprovar les Bases Tècniques per a l’adequació de l’habitatge de titularitat municipal situat a al carrer Verge de Loreto núm. 1, 1er, 1a de Lloret de Mar, d’iniciativa municipal i redactades pels Serveis Tècnics Municipals, amb un pressupost total de 39.667,61€ (Iva inclòs). [exp 23982024000005]

Termini d'exposició: 1 mes recurs administratiu; 2 mesos recurs contenciós administratiu

Dates publicació edictes:

BOP: 21/05/2024
DOGC: 27/05/2024

Aprovació de les Bases Tècniques per a la reparació de la coberta de les aules de la Llar d’Infants municipal Els Pops de Lloret de Mar
16/05/2024 12:52 - Registre de publicació

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 5 d’abril de 2024, va aprovar les Bases Tècniques per a la reparació de la coberta de les aules de la Llar d’Infants municipal Els Pops de Lloret de Mar, d’iniciativa municipal i redactades pels Serveis Tècnics Municipals, amb un pressupost total de 39.967,24€ (Iva inclòs) [exp 23982024000018].

Termini d'exposició: Recurs administratiu 1 mes; Recurs contenciós administratiu 2 mesos

Dates publicació edictes:

BOP Girona: 21/05/2024
DOGC: 27/05/2024

Inici procediment de desafectació i posterior alteració de la qualificació jurídica del bé municipal “CAMÍ DE LES COLLADES”
10/05/2024 13:27 - Registre de publicació

Informació pública inici del procediment de desafectació i posterior alteració de la qualificació jurídica del bé municipal “CAMÍ DE LES COLLADES”

Termini d'exposició: 15 dies a a comptar a partir de la publicació al BOPG

En decret d’alcaldia número 1951 del 7 de maig de 2024  , es resolt incoar un procediment per acordar la desafectació i posterior alteració de la qualificació jurídica d’un bé municipal (passant de bé de domini públic a patrimonial), en concret del camí de “Les Collades” (identificat amb el codi 33 a l’Inventari de Camins municipal), d’acord amb el traçat revisat que descriu la figura núm. 6 del Dictamen emès pel pèrit Sr. Xavier Campillo i Besses.

Consegüentment, se sotmet l’expedient a informació pública durant el termini de 15 dies comptat a partir de l’endemà de la data de la darrera publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona d’acord amb l’art. 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

DATA PUBLICACIO BOPG: 24/05/2024

FINALITZACIÓ TERMINI :14/06/2024 

Durant aital termini l’expedient romandrà a les oficines de Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Lloret de Mar, situades a la plaça de la Vila n 1, a fi que pugui ser consultat en horari d’atenció al públic, de 10 a 14 hores, i si s’escau presentar-hi al·legacions.

Aquest acte és de tràmit, i per tant no és susceptible de recurs, això sens perjudici que pugueu presentar els escrits d’al·legacions, observacions o de qualsevol altra mena que estimeu procedents.

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores
Configuració de cookies

L'informem que en aquest lloc web utilitzem cookies tant pròpies com de tercers per oferir un millor servei, d'acord amb els seus hàbits de navegació. Podeu consultar la política de cookies: Consulta la política de cookies

A continuació pot triar quines cookies voleu acceptar o rebutjar segons la seva finalitat.

Estrictament necessàries (necessària)

Cookies estrictament necessàries per al funcionament del lloc web.Aquestes cookies no poden rebutjar-se i són les encarregades entre altres finalitats de permetre la identificació d'un usuari registrat o desar la configuració de cookies.

2 Aplicacions

Ajustos de cookies (necessària)

cb_enabled. Recorda els ajustos de les cookies

Finalitat: Estrictament necessàries

Sessió (necessària)

JSESSIONID. Permet a l'usuari iniciar sessió

Finalitat: Estrictament necessàries

Analítiques

Cookies que s'encarreguen d'analitzar el comportament de l'usuari per tal de millorar el servei proporcionat.

1 Aplicació

Google Analytics

Finalitat: Analítiques