Esteu aquí: Inici →  Serveis de la Seu-e → Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis

119 anuncis
Aprovació definitiva del projecte bàsic i executiu de reforma interior per a l’adequació dels vestuaris i instal·lacions del camp de futbol del Molí
19/10/2021 10:48 - Registre de publicació

es fa públic que el projecte bàsic i executiu de reforma interior per a l’adequació dels vestuaris i instal·lacions del camp de futbol del Molí, situat a l’Avgda. del Rieral núm. 28, d’iniciativa municipal i redactat per l’enginyer tècnic industrial en Rubén Egea i Gómez amb un pressupost de 240.996,63€ (Iva inclòs), que fou aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 4 de juny de 2021, ha estat aprovat definitivament per acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 8 d’octubre de 2021

Termini d'exposició: 2 mesos a partir de la publicació del darrer edicte

Dates publicació edictes:
BOP Girona: pendent
DOGC: pendent

24132021-79 CASTELL LLORET
19/10/2021 10:43 - Registre de publicació

Informació pública projecte actuació especifica al Castell d'en Plaja

Termini d'exposició: 1 mes

Resolució Departament de Vicepresidència i Polítiques Digitals i Territori de relació de béns i drets afectats per obres
13/10/2021 14:13 - Registre de publicació

Resolució del Departament de Vicepresidència i Polítiques Digitals i de Territori d'informació pública de la relació de béns i drets afectats per les obres d'execució d'un carril central de gir a l'accès a la urb. Els Pinars.

Termini d'exposició: 15 dies

Exposició pública Pla especial urbanístic d’implantació d’un centre d’interpretació a l’entorn dels Jardins de Santa Clotilde de Lloret de Mar
29/09/2021 14:08 - Registre de publicació

La Junta de Govern Local, en sessió de data 24 de setembre de 2021 va aprovar inicialment el pla especial urbanístic d’implantació d’un centre d’interpretació a l’entorn dels Jardins de Santa Clotilde de Lloret de Mar (exp. 22662020000003), que incorpora l’Estudi d’Impacte i Integració paisatgística (EIIP), d’iniciativa municipal i redactat per l’arquitecte Àngel-M. Pomar Marín, amb les observacions i determinacions contingudes en els informes tècnic i jurídic

Termini d'exposició: 1 mes (del 20/10/2021 al 19/11/2021, a.i.)

Dates publicació edictes:
diari El Punt Avui: 07/10/2021
BOP Girona: 19/10/2021

Aprovació de les BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS MUNICIPALS 2021 DESTINADES AL TEIXIT PRODUCTIU A LLORET DE MAR.
27/08/2021 14:51 - Registre de publicació

Termini d'exposició: Al.legacions del 2 al 29 de setembre de 2021

L’objecte d’aquestes bases és la regulació de la concessió de subvencions, dins els límits establerts en el pressupost municipal, en les següents línies:

Línia 1. Destinada a aquelles persones físiques o jurídiques que realitzin una activitat econòmica en relació al teixit productiu al municipi de Lloret de Mar, i que hagin portat a terme la contractació laboral de persones, de l’1 de gener de 2021 fins el 5 de desembre de 2021.

Línia 2. Destinada a aquelles persones físiques o jurídiques que estableixin una nova activitat econòmica a Lloret de Mar, amb les excepcions previstes, de l’1 de gener de 2021 fins el 5 de desembre de 2021, i que compleixin amb la normativa aplicable vigent.

Línia 3. Destinada a aquelles persones físiques o jurídiques que realitzin una activitat econòmica amb relació al teixit productiu al municipi de Lloret de Mar, i que portin a terme accions de millora de la imatge exterior de les persianes de l’establiment (substitució, contractació de professionals per realitzar treballs de manteniment i millora, contractació per tasques d’embelliment a través d’un projecte artístic, aplicacions digitals, o socials, creació de webs, cartellera digital, analítica, intel·ligència artificial, o anàlogues), i de digitalització (plataformes de comerç electrònic i xarxes socials, creació webs, cartellera digital, analítica, intel·ligència artificial, o anàlogues) a Lloret de Mar, de l’1 de gener de 2021 fins el 5 de desembre de 2021, i que compleixin amb la normativa aplicable vigent.

Línia 4. Adreçada a persones físiques o jurídiques establertes a Lloret de Mar, que siguin titulars d’establiments dedicats a bar, bar restaurant, restaurant, cafeteries i comerços que comptin amb autorització de degustació, i que hagin d’adquirir i/o renovar el mobiliari exterior de l’establiment, segons estableix l’Ordenança reguladora de l’ús de la via pública, del 9 d’abril de 2021 fins el 15 de juny de 2021.

Línia 5. Destinada a totes les persones empadronades a Lloret de Mar i majors d’edat, per l’adquisició de targetes pel foment de l’activitat comercial, de restauració, bars i cafeteries, a Lloret de Mar per pal·liar els efectes econòmics i del teixit productiu amb motiu de la crisi sanitària provocada pel Covid-19.

Per acord de la Junta de Govern Local de 24/09/2021, s'ha aprovat la modificació de les bases (errors materials) consistent en:

- Apartat 5.3.4, on diu: “El període màxim subvencionable serà de l’1 de gener al 15 de juny de 2021”, substituir per: “El període màxim subvencionable serà de l’1 de gener al 5 de desembre de 2021”.
- Apartat 8.3, afegir com a documentació justificativa a presentar: “Factura/es justificativa/es de la despesa/es subvencionables”.

 

 

APROVACIO DE LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ D’AJUTS PER A PERSONES I FAMILIES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT SOCIAL, ANY 2021.
28/09/2021 11:13 - Registre de publicació

Termini d'exposició: Al.legacions del 29 de setembre al 27 d’octubre de 2021

Per la Junta de Govern Local de data 17/09/2021, es van aprovar les Bases específiques reguladores de la concessió d’ajuts per a persones i famílies en situació de vulnerabilitat social per a l’any 2021, i la seva convocatòria.

De conformitat amb el que es desprèn de l’esmentat acord i de les pròpies bases, dels articles 240 i 241 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i dels articles 118 a 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aquestes Bases s’exposen al públic per un termini de 20 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el BOP, perquè es puguin presentar al·legacions.

Aprovació definitiva del Projecte Bàsic i l’Executiu d’obres i ús provisional per a la instal·lació d’un porxo al pati infantil del col·legi Pere Torrent de Lloret de Mar
27/08/2021 10:36 - Registre de publicació

De conformitat amb el que disposa l’art. 38 de Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat mitjançant Decret 179/1995, de 13 de juny, es fa públic que el Projecte Bàsic i l’Executiu d’obres i ús provisional per a la instal·lació d’un porxo al pati infantil del col·legi Pere Torrent de Lloret de Mar, d’iniciativa municipal i redactat pels Serveis Tècnics Municipals, amb un pressupost de 17.144,47 € (Iva inclòs), que fou aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 30 d’abril de 2021, ha estat aprovat definitivament per acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 2 de juliol de 2021.

Termini d'exposició: 2 mesos a partir publicació edictes

Publicació edictes:

BOP Girona: 07/09/2021
DOGC: 03/09/2021

Aprovació definitiva del projecte bàsic i executiu d’ús provisional per a obres d’adequació de la pista d’skate park
07/09/2021 08:04 - Registre de publicació

De conformitat amb el que disposa l’art. 38 de Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat mitjançant Decret 179/1995, de 13 de juny, es fa públic que el projecte bàsic i executiu d’ús provisional per a obres d’adequació de la pista d’skate park, a l’Avinguda del Rieral, núm. 12 de Lloret de Mar, d’iniciativa municipal i redactat per l’arquitecta na Isabel Argente i Daroqui, amb un pressupost de 90.713,70€ (Iva inclòs), que fou aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 7 de maig de 2021, ha estat aprovat definitivament per acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 16 de juliol de 2021.

Termini d'exposició: 2 mesos a partir publicació edictes

Publicació edictes:

BOP Girona: 07/09/2021
DOGC: 03/09/2021

 

Aprovació cinquè desglossat del projecte d’ampliació del cementiri municipal de Lloret de Mar
27/08/2021 10:31 - Registre de publicació

Es fa públic que el cinquè desglossat del projecte d’ampliació del cementiri municipal de Lloret de Mar, d’iniciativa municipal i redactat pels Serveis Tècnics Municipals, amb un pressupost de 196.922,36 € (Iva inclòs) fou aprovat per acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 23 d’abril de 2021.

Termini d'exposició: 2 mesos a partir publicació edictes

Publicació edictes:

BOP Girona: 07/09/2021
DOGC: 03/09/2021

CONVOCATÒRIA DE LA PLAÇA DE JUTGE/ESSA DE PAU SUBSTITUT/A DE LLORET DE MAR.
27/08/2021 09:51 - Registre de publicació

Termini d'exposició: Del 31/08/2021 al 29/09/2021 ambdòs inclosos

En data 19/08/2021 s’ha dictat el Decret d’Alcaldia num. 7053/2021, d’aprovació de l’obertura de la convocatòria pública per cobrir la vacant de Jutge/essa de Pau substitut de Lloret de Mar, que en la seva part dispositiva estableix:

Es requereix:

- Ser espanyol/a.
- Ser major d’edat.
- No estar incurs en cap de les causes d’incapacitat que estableix l’article 303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.

Documentació a presentar:

- Instància al Registre General d’Entrada (OIAC), on cal especificar si es presenta a la plaça de Jutge/essa de Pau substitut/a
- Fotocòpia DNI
-
Declaració jurada de no trobar-se incurs en cap de les causes d’incapacitat que estableix l’art. 303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial
- Currículum Vitae
- Manifestació referida a si en l’actualitat exerceixen alguna activitat laboral, empresarial o professional, identificant-la i descrivint-la breument en cas afirmatiu

Presentació sol·licituds:

Es podran presentar de forma electrònica juntament amb la documentació requerida, mitjançant el següent enllaç:
https://tramits.lloret.org 
En cas de dubte, podeu trucar al telèfon de suport electrònic 872.220.646, en horari de 8 a 20 hores.

Es podran presentar de forma presencial demanant cita prèvia per l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana a través d’aquest enllaç:
www.lloret.cat/citaprevia

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les cookies, per obtenir informació sobre les audiències que veuen els anuncis i el contingut, entre altres coses. Feu clic a continuació per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les seves dades personals per a aquests fins.

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

JSESSIONID

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies Analítiques

Google Analytics

Cookie analítica que medeix cóm interactuen els usuaris amb el contingut de la pàgina web.

Les cookies generades per google analytics son les següents:

  • __utma  S'utilitza per distingir usuaris i sessions. Expira als 2 anys a partir de la configuració o actualització
  • __utmt  S'utilitza per limitar el percentatge de les sol·licituds. Expira als 10 minuts
  • __utmb  S'utilitza per determinar noves sessions o visites. Expira als 30 minuts després de la configuració o actualització
  • __utmc  S'utilitza per determinar si un usuari estava a una nova sessió o de visita. Expira al tancar la sessió amb el navegador
  • __utmz  Emmagatzema la font de tràfic o la campanya que explica com ha arribat l'usuari a la pàgina web. Expira als 6 mesos després de la configuració o actualització
  • __utmv  S'utilitza per enmagatzemar dades variables personalitzades del visitant. Expira als 2 anys després de la configuració o actualització
Cookies de Tercers
No s'utilitzen cookies de tercers