Esteu aquí: Inici →  Serveis de la Seu-e → Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis

99 anuncis
APROVACIÓ DE LES BASES I LA CORRESPONENT CONVOCATÒRIA PER A D’ADJUDICACIÓ DE LES AUTORITZACIONS MUNICIPALS PER A L’EXPLOTACIÓ DELS SERVEIS DE TEMPORADA DE LES PLATGES DE LLORET DE MAR, PER A LA TEMPORADA 2021
20/01/2021 11:41 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 30 dies des de la publicació al BOP GIRONA (21/01/2021)

En sessió de 15 de gener de 2021, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Lloret de Mar ha aprovat inicialment les bases de la convocatòria per a l’atorgament d’autoritzacions municipals per a l’explotació de diversos serveis de temporada de platges.

Les persones interessades disposaran d’un termini de trenta dies hàbils per presentar les seves sol·licituds, a comptar des del dia següent de la publicació del present anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona.

PRESENTACIÓ PROPOSTES:

Les proposicions es presentaran en la forma i registre indicats a l’anunci de licitació, mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, i accessible des del mateix anunci de licitació en el perfil de contractant:

http://contractaciopublica/perfil/lloretdemar 

?Enllaç d’ajuda i prescripcions tècniques per la presentació en l’Aplicació Sobre Digital”.

TERMINI PRESENTACIÓ PROPOSTES OBERT: DEL 22/01/2021 AL 04/03/2021 (PERFIL CONTRACTANT)

09/03/2021.- Acta Mesa sobre únic

Informació pública de les Bases per a la CONCESSIO DE BEQUES D’AJUDA A ESTUDIANTS D’ESTUDIS SUPERIORS PER AL CURS 2020/2021.
03/12/2020 08:06 - Registre de publicació

Termini d'exposició: Es poden presentar al.legacions fins el 31/12/2020

La Junta de Govern Local, en sessió de 27/11/2020, va aprovar les Bases reguladores per a la concessió de BEQUES D’AJUDA A ESTUDIANTS D’ESTUDIS SUPERIORS PER AL CURS 2020/2021, que es regiran per les Bases aprovades en aquesta mateixa sessió.

Per tant, de conformitat amb el que es desprèn de l’esmentat acord i de les pròpies bases, dels articles 240 i 241 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i dels articles 118 a 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aquestes Bases s’exposen al públic per un termini de 20 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el BOP, perquè es puguin presentar al.legacions.

Publicat al BOP n,. 232 de data 02/12/2020

OBERTURA TERMINI CONVOCATÒRIA. PRESENTACIÓ SOL.LICITUDS

En no haver-se presentat al.legacions, s'obra el termini per presentar sol.licituds, de conformitat a la clàusula 5 de les Bases,  de l'11 al 31 de gener de 2021.

Publicada convocatòria al BOP n. 4 de data 08/01/2021


Es fa pública l'ACTA D’AVALUACIÓ DE LES SOL·LICITUDS PRESENTADES A LA CONVOCATÒRIA DE LES BEQUES D’AJUDA A ESTUDIANTS D’ESTUDIS SUPERIORS PER LA CURS 2020-2021 celebrada el dia 3 de març de 2021.

 

Aprovació de les Bases especifiques de l’atorgament de subvencions a les entitats ciutadanes sense afany de lucre, culturals i de joves, per a la realització d’activitats d’interès públic o social, exercici 2020
02/03/2021 11:01 - Registre de publicació

Termini d'exposició: Es poden presentar al.legacions i sol.licituds del 8 de març al 2 d'abril de 2021

La Junta de Govern Local, en sessió de 26/02/2021, va prendre l’acord d’aprovar les Bases especifiques de l’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A LES ENTITATS CIUTADANES SENSE AFANY DE LUCRE, CULTURALS I DE JOVES, PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS D’INTERÈS PÚBLIC O SOCIAL, EXERCICI 2020, per a l’exercici de 2020.

De conformitat amb el que es desprèn de l’esmentat acord i de les pròpies bases, dels articles 240 i 241 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i dels articles 118 a 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aquestes Bases s’exposen al públic per un termini de 20 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el BOP, perquè es puguin presentar al.legacions.

El termini de presentació de les sol·licituds, en única convocatòria, serà de 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província (BOP).

Al transcórrer de forma simultània el termini per presentar al.legacions a les Bases amb el de presentació de sol.licituds, caldrà procedir a la suspensió d’aquest segon termini en el cas que es presentessin al.legacions a les bases.

Pla especial urbanístic de l’Obreria de Santa Cristina de Lloret de Mar
11/02/2021 12:21 - Registre de publicació

Edicte d’informació pública del Pla especial urbanístic de l’Obreria de Santa Cristina de Lloret de Mar, aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local de data 04/02/2021

Termini d'exposició: 45 dies (del 24/02/2021 al 29/04/2021, a.i.)

Dates publicació edictes:
DOGC: 22/02/2021
BOP Girona: 23/02/2021
Diari de Girona: 16/02/2021
diari El Punt Avui: 18/02/2021

Modificació puntual POUM arts 213 i 245 i plànol G3a, en execució de sentència núm. 724/2018 TSJC
04/02/2021 08:16 - Registre de publicació

Acord Plenari d'aprovació inicial la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal (POUM) de Lloret de Mar en relació als articles 213 i 245 i plànol d’ordenació G3a, en execució de sentència núm. 724/2018 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, d’iniciativa municipal i redactada pels Serveis Tècnics Municipals

Termini d'exposició: 1 mes (del 16/03/2021 al 15/03/2021, ambdós inclosos)

Dates publicació edictes:
BOPGirona: 15/02/2021
diari El Punt Avui: 11/02/2021
Diari de Girona: 10/02/2021

Inscripción de inmatriculación de finca referencia cadastral 17102A003000400000JZ
11/01/2021 14:31 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

APROVACIÓ DE LES BASES I LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS PARTICIPATIU DE LA MOBILITAT AL PASSEIG MARITIM DE LLORET DE MAR.
05/01/2021 14:01 - Registre de publicació

Es proposa un procés de participació ciutadana com a actuació d’iniciativa institucional, destinada a facilitar i promoure la intervenció de la ciutadania i els sectors implicats, en la realització de propostes per la millora en els usos de la mobilitat en l’àmbit del Passeig Marítim de Lloret de Mar.

Termini d'exposició: Fins el 17 de febrer de 2021.

APROVAR les bases del procés participatiu per a decidir mesures de millora dels usos de la mobilitat en l’àmbit del Passeig Marítim de Lloret de Mar, en base als antecedents i especificacions, exposades així com també les següents, d’acord amb els articles del títol III de la Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d’altres formes de participació ciutadana.

CONVOCAR el procés participatiu segons les especificacions contingudes en el Decret.

Aprovació provisional dels preus públics per les inscripcions de la Cursa de Nadal
23/12/2020 11:11 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 30 dies hàbils a partir de la publicació al BOP

Data de publicació al BOP: 23/12/2020

Aprovació provisional de la introducció del nou preu de venda del llibre “L’oppidum de Montbarbat (Lloret de mar, La Selva). Les excavacions de 1987 a 2013"
23/12/2020 11:21 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 30 dies hàbils a partir de la publicació al BOP

Data publicació al BOP: 23/12/2020

 

Aprovació provisional de la modificació i la introducció de nous preus relatiu als preus públics de la Piscina Coberta
23/12/2020 11:16 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores