Esteu aquí: Inici →  Serveis de la Seu-e → Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis

77 anuncis
DECRET SUSPENSIÓ OBRES PÚBLIQUES
19/03/2020 15:15 - Registre de publicació

Suspensió de les obres publiques contractades per l'Ajuntament de Lloret de Mar, a causa de la declaración d'estat d'alarma per la crisi sanitària ocasionada pel virus COVID-19.

Termini d'exposició: DEL 19/03 AL 20/04/2020

 

Aprovació bases beques ajuda estudiants curs 2019/2020
20/01/2020 14:50 - Registre de publicació

Termini d'exposició: Fins el 24/01/2020

El termini de tramitació d'aquesta subvenció està suspès d’acord amb la Disposició Addicional 3ª del RD 463/2020 pel qual es declara l’estat d’alarma.

DECRET MESURES CORONAVIRUS
13/03/2020 09:50 - Registre de publicació

Termini d'exposició: Fins a nova ordre

MUSEU DEL MAR – ADQUISICIÓ D’UNA IMPRESSORA DE TARGETES PVC IMPRESSIÓ OFFSET DIGITAL PER A LA IMPRESSIÓ DEL CARNET DEL MOLL PER A RESIDENTS AMB EL FINANÇAMENT DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – NOVES TECNOLOGIES.
06/03/2020 11:15 - Registre de publicació

Termini d'exposició: En compliment de l'apartat 10 de les Bases.

Edicte de l’Ajuntament de Lloret de Mar, relatiu a l’adquisició d’una impressora de targetes PVC impressió offset digital per a la impressió del carnet del MOLL per a residents amb el finançament de la Diputació de Girona - Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar en concepte de subvenció als museus i col·leccions de les comarques gironines per a dotar-los d’equipaments relacionats amb les noves tecnologies, expedient 2019/6427.

 

En virtut del que s’estableix a l’apartat 10 de les bases de la convocatòria de la subvenció anteriorment esmentada es dóna difusió i publicitat mitjançant la publicació d’aquet edicte al web municipal.

 

Aprovació dels preus públics per les inscripcions de la Cursa de Nadal
06/03/2020 11:05 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

Aprovació inicial dels preus públics de l’Excursió al teatre Borràs de Barcelona
05/03/2020 13:20 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

APROVACIÓ INICIAL DE PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE NOVA CANONADA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE
03/03/2020 13:55 - Registre de publicació
Temporalment despublicat
Aprovació definitiva de la modificació del tipus impositius de l’Ordenança Fiscal nº 2 reguladora de l’impost sobre béns Immobles, de naturalesa urbana
02/03/2020 13:50 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

Aprovació Bases particulars reguladores de subvencions en matèria esportiva
27/12/2019 15:30 - Registre de publicació

Termini d'exposició: Pendent publicació BOP

La Junta de Govern Local, en sessió de 27/12/2019, va aprovar les Bases reguladores de SUBVENCIONS EN MATÈRIA ESPORTIVA, que es regiran per les Bases aprovades en aquesta mateixa sessió.

Per tant, de conformitat amb el que es desprèn de l’esmentat acord i de les pròpies bases, dels articles 240 i 241 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i dels articles 118 a 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aquestes Bases s’exposen al públic per un termini de 20 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el BOP, perquè es puguin presentar al.legacions.

Publicat al BOP n. 661 de data 30/01/2020. Es poden presentar al.legacions fins el dia 28 de febrer de 2020.

Aprovació inicial modificació ord.fiscal núm.2: reducció tipus impositiu IBI
16/01/2020 23:05 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 30 dies hàbils

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores