Esteu aquí: Inici →  Serveis de la Seu-e → Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis

58 anuncis
Subvenció Diputació de Girona, adquisició impressora tèrmica
09/10/2018 12:02 - Registre de publicació

Adquisició d’una impressora tèrmica i gestió del web i servei d’allotjament de patrimoni.lloret.cat amb el finançament de la Diputació de Girona – Noves Tecnologies.

Termini d'exposició: 1 mes, fins el dia 09/11/2018

Edicte aprov. def. Projecte renovació instal·lacions elèctriques de l'EBAP de Puig de Castellet
29/08/2018 12:47 - Registre de publicació

EDICTE D'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL "PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE L'ESTACIÓ DE BOMBAMENT D'AIGUA POTABLE (EBAP) DEL DIPÒSIT PUIG DE CASTELLET"

Termini d'exposició: 30 dies hàbils a comptar des de la darrera publicació

BOP
DOGC

Documents associats:
APROVACIO INICIAL BASES REGULADORES PER L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIO PER A L’EXERCICI 2018 A PERSONES SUBJECTES A L’IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES (IBI).
26/06/2018 08:32 - Registre de publicació

La Junta de Govern Local en sessió de data 8 de juny de 2018, va aprovar inicialment les Bases reguladores per a l’atorgament d’una subvenció per a l’exercici 2018 a persones subjectes a l’impost sobre bens immobles (IBI).

Termini d'exposició: 20 dies hàbils des de la publicació del BOP

Documents associats:
Ban revetlles Sant Joan i Sant Pere
12/06/2018 13:02 - Registre de publicació

Recordatori actuació en relació amb les revetlles de Sant Joan i Sant Pere.

Termini d'exposició: Fins el dia 30 de juliol de 2018

Documents associats:
Ban prohibició cremes
07/06/2018 14:17 - Registre de publicació

Indicacions en relació amb la manera de procedir durant el període en què no es poden realitzar cremes.

Termini d'exposició: Del 15 de març de 2018 al 14 de març de 2019

Documents associats:
Informació pública sobre la suspensió de l'activitat i ús d'Habitatge d’Ús Turístic (HUTs)
13/03/2017 09:47 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 19 de desembre de 2016, ha acordat suspendre, d’acord amb l’art. 73 del Text refós de la Llei d’urbanisme, l’activitat i ús d’Habitatge d’Ús Turístic (HUTs) dins la delimitació gràfica adjunta, durant el termini màxim d’un any, a comptar des de la publicació del present acord en el butlletí Oficial de la província de Girona, amb la finalitat d’estudiar-ne una reforma. La suspensió d’aquestes autoritzacions, abastarà a les activitats que estiguin en tràmit, en la data de publicació del present Edicte, així com les sol·licituds per implantar-ne, legalitzar-ne i adequar-ne aquests usos.

Comunicació 15/12/2017:

  • Amb data 1 de desembre del 2017 s’ha aprovat inicialment el Pla especial que regula l’activitat d’Habitatges d’Ús Turístic a tot el municipi, que implica la suspensió de les llicències d’Habitatges d’Ús Turístic.
  • La suspensió serà efectiva fins a aprovar definitivament el Pla especial urbanístic dels habitatges d’ús turístics (PEUHUT) de Lloret de Mar. Aquest procediment tindrà un termini màxim d’1 any.
  • El Pla especial s’ha aprovat inicialment i s’ha iniciat el procediment d’exposició pública per presentar al·legacions en un termini d’un mes.

Publicació:

  • Diari El Punt Avui dia 22/12/2016
  • BOP Girona dia 23/12/2016
Modificació Puntual del POUM de LLoret de Mar en relació a en relació als arts. 15, 55, 92, 108, 132, 140, 148, 154, 204, 216, 317, 318 i 320 de la Normativa Urbanística; fitxes del catàleg B20, B60, B61, C35 i E30; plànols d’ordenació C3d, D2a, D3c, E3b, E4b, F3a, F3b, F4c, F5b, F6d i G4c; i correcció d’errors materials
17/10/2017 08:13 - Registre de publicació

Aprovació inicial de la modificació puntual del POUM de LLoret de Mar en relació als arts. 15, 55, 92, 108, 132, 140, 148, 154, 204, 216, 317, 318 i 320 de la Normativa Urbanística; fitxes del catàleg B20, B60, B61, C35 i E30; plànols d’ordenació C3d, D2a, D3c, E3b, E4b, F3a, F3b, F4c, F5b, F6d i G4c; i correcció d’errors materials, d’iniciativa municipal i redactada pels Serveis Tècnics Municipals, per acord del Ple de la Corporació de data 9/10/2017

Termini d'exposició: 1 mes (del 25/10/2017 al 24/11/2017, a.i.)

Dates publicació edictes:
BOP Girona: 24/10/2017
Diari de Girona: 18/10/2017
Diari El Punt Avui: 19/10/2017

Informació pública de la modificació de l’Ordenança Municipal reguladora de les llicències urbanístiques i control de les obres.
20/07/2017 14:24 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 30 dies des de la última publicació

 

Aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 3 de juliol de 2017 la modificació de l’Ordenança Municipal reguladora de les llicències urbanístiques i control de les obres, se sotmet a informació pública pel termini de trenta dies, d’acord amb allò que disposa l’art. 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i 63 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat mitjançant Decret 179/1995, de 13 de juny. En el supòsit que no es presentin al·legacions o reclamacions, l’ordenança esdevindrà aprovada definitivament, d’acord amb allò que disposa l’art. 65.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat mitjançant Decret 179/1995, de 13 de juny.

Durant aital termini l’expedient romandrà a la seu electrònica municipal per la seva consulta telemàtica i al Servei d’obra privada i disciplina urbanística de l’Ajuntament, situat al carrer Sant Pere, núm. 36, 1r., per a la seva consulta física i si s’escau presentar-hi al·legacions.

 

SEU ELECTRÒNICA         20/07/2017

EL PUNT DIARI               20/07/2017

BOP n. 141                    24/07/2017

DOGC n. 7419                25/07/2017

 

Presentació d’al.legacions fins el dia 6 de setembre de 2017.

Ban revetlles
22/06/2017 13:59 - Registre de publicació
Temporalment despublicat
Ban prohibició cremes
22/06/2017 13:54 - Registre de publicació
Temporalment despublicat

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores