Esteu aquí: Inici →  Serveis de la Seu-e → Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis

163 anuncis
EDICTE NOTIFICACIO SUBSIDIARIA DE LIQUIDACIONS VARIES 2021
10/01/2022 09:05 - Registre de publicació

BOE NUM 4 DE DATA 05012022

Termini d'exposició: 15 DIES

Excés de Cabuda finques Urbanització Canyelles
05/01/2022 12:05 - Registre de publicació

Per la Notaria de Tossa de Mar s'ha realitzat tres actes d'excés de cabuda de les següents finques:

Termini d'exposició: del 5 de gener al 5 de febrer de 2022

  • Finca urbana ref. cadastral 9673611DG8197S0001SL, titular finca col.lindant URSULA MARIA JUNG VON LANDENBERG, ALPLA WERKE ALWIN LEHNER GMBH, DON KEHNER HEINRICH
Suspensió de la tramitació i atorgament de llicències
23/12/2021 14:35 - Registre de publicació

El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 22 de desembre de 2021, ha adoptat el següent acord: “Primer.- Suspendre la tramitació i atorgament de llicències i/o comunicats i altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial per a l’obertura d’activitats complementàries, així com les llicències d’obres destinades a aquesta obertura, en aquells establiments que es trobin en situació d’ús disconforme, en tot el terme municipal, segons delimitació gràfica que consta a l’expedient, durant el termini màxim d’un any, a comptar des de la publicació del present acord en el butlletí Oficial de la província de Girona, amb la finalitat d’estudiar-ne una reforma. Aquesta suspensió no abastaria aquelles sol·licituds en que l’objecte del canvi d’ús sigui l’adequació de l’ús actual als usos admesos pel planejament vigent. Segon.- Publicar el corresponent Edicte al Butlletí Oficial de la província de Girona, diari d’àmbit gironí i seu electrònica municipal.” Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptats a partir del dia següent al d’aquesta publicació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona. Potestativament i de forma prèvia, es pot interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al d’aquesta publicació.

Termini d'exposició: 1 any

Dates publicació edictes:

BOP Girona: 28/12/2021
Diari de Girona: 29/12/2021

Aprovació de les BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS MUNICIPALS 2021 DESTINADES AL TEIXIT PRODUCTIU A LLORET DE MAR.
27/08/2021 14:51 - Registre de publicació

Termini d'exposició: Al.legacions del 2 al 29 de setembre de 2021

L’objecte d’aquestes bases és la regulació de la concessió de subvencions, dins els límits establerts en el pressupost municipal, en les següents línies:

Línia 1. Destinada a aquelles persones físiques o jurídiques que realitzin una activitat econòmica en relació al teixit productiu al municipi de Lloret de Mar, i que hagin portat a terme la contractació laboral de persones, de l’1 de gener de 2021 fins el 5 de desembre de 2021.

Línia 2. Destinada a aquelles persones físiques o jurídiques que estableixin una nova activitat econòmica a Lloret de Mar, amb les excepcions previstes, de l’1 de gener de 2021 fins el 5 de desembre de 2021, i que compleixin amb la normativa aplicable vigent.

Línia 3. Destinada a aquelles persones físiques o jurídiques que realitzin una activitat econòmica amb relació al teixit productiu al municipi de Lloret de Mar, i que portin a terme accions de millora de la imatge exterior de les persianes de l’establiment (substitució, contractació de professionals per realitzar treballs de manteniment i millora, contractació per tasques d’embelliment a través d’un projecte artístic, aplicacions digitals, o socials, creació de webs, cartellera digital, analítica, intel·ligència artificial, o anàlogues), i de digitalització (plataformes de comerç electrònic i xarxes socials, creació webs, cartellera digital, analítica, intel·ligència artificial, o anàlogues) a Lloret de Mar, de l’1 de gener de 2021 fins el 5 de desembre de 2021, i que compleixin amb la normativa aplicable vigent.

Línia 4. Adreçada a persones físiques o jurídiques establertes a Lloret de Mar, que siguin titulars d’establiments dedicats a bar, bar restaurant, restaurant, cafeteries i comerços que comptin amb autorització de degustació, i que hagin d’adquirir i/o renovar el mobiliari exterior de l’establiment, segons estableix l’Ordenança reguladora de l’ús de la via pública, del 9 d’abril de 2021 fins el 15 de juny de 2021.

Línia 5. Destinada a totes les persones empadronades a Lloret de Mar i majors d’edat, per l’adquisició de targetes pel foment de l’activitat comercial, de restauració, bars i cafeteries, a Lloret de Mar per pal·liar els efectes econòmics i del teixit productiu amb motiu de la crisi sanitària provocada pel Covid-19.

Per acord de la Junta de Govern Local de 24/09/2021, s'ha aprovat la modificació de les bases (errors materials) consistent en:
- Apartat 5.3.4, on diu: “El període màxim subvencionable serà de l’1 de gener al 15 de juny de 2021”, substituir per: “El període màxim subvencionable serà de l’1 de gener al 5 de desembre de 2021”.
- Apartat 8.3, afegir com a documentació justificativa a presentar: “Factura/es justificativa/es de la despesa/es subvencionables”.

Per acord de la Junta de Govern Local de data 24-12-2021, es va aprovar la modificació
de les bases, consistent en modifica el periode subvencionable de les targes de la LINIA 5, quedant amb el següent redactat: El període subvencionable serà des de l’entrada en vigor del 01/10/2021 fins el 31/01/2022, ambdós inclosos

Adquisició d’un projector LED per al Museu del Mar amb el finançament de la Diputació de Girona
01/12/2021 11:45 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 1 mesos

Documents associats:
EDICTE NOTIFICACIO SUBSIDIARIA DE LIQUIDACIONS VARIES 2021
24/12/2021 10:30 - Registre de publicació

BOE NUM 308 DE DATA 24 DE DESEMBRE DE 2021

Termini d'exposició: 15 DIES NATURALS

Aprovació inicial de l'estudi de viabilitat de la concessió d'obra publica consistent en la construcció i posterior explotació d'una residència de gent gran i un centre d'atenció diürna a Lloret de Mar
15/12/2021 10:30 - Registre de publicació

El Ple Municipal, en sessió ordinària celebrada el dia de 29 de novembre de 2021, va aprovar inicialment l’estudi de viabilitat presentat, per encàrrec de l’Ajuntament de Lloret de Mar, per l’empresa pública SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, SL, relatiu a la concessió d’obra pública consistent en la construcció i posterior explotació d’una Residència de Gent Gran i un Centre d’Atenció Diürna a Lloret de Mar. D’acord amb allò previst a l’article 247.3 de la LCSP, se sotmet a informació pública l’esmentat estudi de viabilitat pel termini de 1 mes, a comptar des de la darrera publicació del corresponent anunci a la Seu Electrònica de l’Ajuntament, al BOP de Girona i al DOGC.

Termini d'exposició: Des del dia 24 de desembre de 2021 fins al dia 27 de gener de 2022

Publicació BOP núm. 241 de data 20-12-2021
Publicació DOGC núm. 8570 de data 24-12-2021

Edicte publicitat concessió subvenció Dipsalut
23/12/2021 11:40 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

Edicte de publicitat de la concessió d'una subvenció per part de l'Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) per al finançament de les despeses derivades del funcionament ordinari del centre de formació d'adults (CMFA), per a l'any 2021.

Compte de Liquidació Definitiu del Projecte de Reparcel·lació del PAU núm. 20 La Creu de Lloret
03/12/2021 12:10 - Registre de publicació

Es fa públic als possibles interessats que la Junta de Govern Local, en sessió de data 29 d’octubre de 2021, va aprovar inicialment el Compte de Liquidació Definitiu del Projecte de Reparcel·lació del PAU núm. 20 La Creu de Lloret. En conseqüència, d'acord amb el que disposa l’article 119.1.c) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, s'atorga un tràmit d’audiència als interessats pel termini d’un mes a fi que puguin presentar les al·legacions que considerin adients en defensa dels seus legítims interessos, amb notificacions individuals i la publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la província de Girona i al Tauler d’Anuncis de la Seu Electrònica Municipal

Termini d'exposició: 1 mes (del 31/12/2021 al 30/01/2022, a.i.)

Dates publicació edicte:

BOP: 30/12/2021

INFORMACIÓ PÚBLICA DE L'EXPEDIENT DE PRESSUPOST GENERAL PER A L’EXERCICI 2022
22/12/2021 09:30 - Registre de publicació

El Ple de l’Ajuntament de Lloret de Mar, en sessió extraordinària celebrada el dia 20 de desembre de 2021, ha aprovat inicialment el Pressupost General de la Corporació per a l’exercici de 2022 de l’Ajuntament i l’estat de previsió d’ingressos i despeses de la societat Lloret Futur, SA. D’acord amb l’establert a l’article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient es sotmet a informació pública pel termini de quinze dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, als efectes d’examen i, si s’escau, presentació d’al·legacions i/o reclamacions.

Termini d'exposició: Del 23 de desembre de 2021 al 13 de gener de 2022

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les cookies, per obtenir informació sobre les audiències que veuen els anuncis i el contingut, entre altres coses. Feu clic a continuació per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les seves dades personals per a aquests fins.

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

JSESSIONID

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies Analítiques

Google Analytics

Cookie analítica que medeix cóm interactuen els usuaris amb el contingut de la pàgina web.

Les cookies generades per google analytics son les següents:

  • __utma  S'utilitza per distingir usuaris i sessions. Expira als 2 anys a partir de la configuració o actualització
  • __utmt  S'utilitza per limitar el percentatge de les sol·licituds. Expira als 10 minuts
  • __utmb  S'utilitza per determinar noves sessions o visites. Expira als 30 minuts després de la configuració o actualització
  • __utmc  S'utilitza per determinar si un usuari estava a una nova sessió o de visita. Expira al tancar la sessió amb el navegador
  • __utmz  Emmagatzema la font de tràfic o la campanya que explica com ha arribat l'usuari a la pàgina web. Expira als 6 mesos després de la configuració o actualització
  • __utmv  S'utilitza per enmagatzemar dades variables personalitzades del visitant. Expira als 2 anys després de la configuració o actualització
Cookies de Tercers
No s'utilitzen cookies de tercers