Esteu aquí: Inici →  Serveis de la Seu-e → Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis

92 anuncis
EDICTE PADRÓ TAXA PER ESCOLES I CURSOS ESPORTIUS
17/05/2019 11:46 - Registre de publicació

Aprovació de la relació dels obligats al pagament de la Taxa per escoles i cursos esportius, corresponents al tercer trimestre del curs 2018/2019

Termini d'exposició: 15 dies

Documents associats:
EDICTE PADRÓ LLARS D'INFANTS ABRIL 19
17/05/2019 11:46 - Registre de publicació

Aprovació de la relació dels obligats al pagament del padró de la LLar d'infants municipal " Lola Anglada" i " Els Pops" corresponent al mes d'abril de 2019

Termini d'exposició: 15 dies

Documents associats:
informació pública
26/04/2019 14:31 - Registre de publicació

Informació pública exp 30022019000051 per us provisional per tancament solar a av vila de tossa, 106

Termini d'exposició: 20 dies

Documents associats:
Proposta d'aprovació provisional de modificació de determinades ordenances fiscals per a l'any 2019
07/03/2019 14:56 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 18/04/2019

En compliment d’allò que disposa l’article 17 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, es fa públic pel general coneixement que durant el termini de trenta dies a partir de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte en el Butlletí Oficial de la Província, romandran exposats al públic a les oficines de la intervenció municipal i en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament, l’acord d’aprovació provisional adoptat pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia vint-i-cinc de febrer d’enguany, per a que les persones interessades puguin consultar l’expedient i presentar les reclamacions oportunes en relació a l’aprovació provisional de la PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE DETERMINADES ORDENANCES FICALS PER A L’ANY 2019.

Dades publicació:

• BOP Nº 43 aprovació provisional: 1/3/2019

• Diari EL PUNT: 7/3/2019

• Tauler d’anuncis seu electrònica: 7/3/2019

Presentació de reclamacions fins el 18/4/2019

Bases reguladores per l'atorgament d'una subvenció per a l'exercici 2018 a persones subjectes a l'impost sobre Béns Immobles (IBI)
07/01/2019 12:47 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 20 dies hàbils des de la publicació del BOP

La Junta de Govern Local en sessió de data 21 de desembre de 2018, ha aprovat inicialment les Bases reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’exercici 2018 a persones subjectes a l’impost sobre bens immobles (IBI), en el marc del règim jurídic definit a la Llei General de Subvenció, aprovada per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, l’import total a repartir s’imputarà a les corresponents partides pressupostàries del pressupost municipal per a 2018, s’exposen al públic per termini de 20 dies hàbils, mitjançant anunci inserit al BOP de Girona i referència d’aquest al DOGC, durant el qual els interessats podran interposar les al·legacions que considerin oportunes.

Termini de presentació de sol·licituds: Entre 1/03/2019 i 30/04/2019

Llicència ús provisional del sòl 30012018-11
18/01/2019 12:22 - Registre de publicació

Informació pública llicència ús provisional del sòl per instal·lació d'un viver

Termini d'exposició: 20 dies

Informació pública ús provisional del sòl
18/01/2019 12:27 - Registre de publicació

Informació pública llicència 30012018000067 d' ús provisional del sòl per instal·lació cartell publicitari

Termini d'exposició: 20 dies

Suspensió de la tramitació de les bases reguladores per a l’atorgament d’una subvenció per a l’exercici 2018 a persones subjectes a l’Impost sobre bens inmobles (IBI)
17/10/2018 13:47 - Registre de publicació

Anunci de suspensió immediata de la tramitació de les bases reguladores per a l’atorgament d’una subvenció per a l’exercici 2018 a persones subjectes a l’Impost sobre bens inmobles (IBI).

Termini d'exposició: 31/10/2018

Documents associats:
Subvenció Diputació de Girona, adquisició impressora tèrmica
09/10/2018 12:02 - Registre de publicació

Adquisició d’una impressora tèrmica i gestió del web i servei d’allotjament de patrimoni.lloret.cat amb el finançament de la Diputació de Girona – Noves Tecnologies.

Termini d'exposició: 1 mes, fins el dia 09/11/2018

APROVACIO INICIAL BASES REGULADORES PER L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIO PER A L’EXERCICI 2018 A PERSONES SUBJECTES A L’IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES (IBI).
26/06/2018 08:32 - Registre de publicació

La Junta de Govern Local en sessió de data 8 de juny de 2018, va aprovar inicialment les Bases reguladores per a l’atorgament d’una subvenció per a l’exercici 2018 a persones subjectes a l’impost sobre bens immobles (IBI).

Termini d'exposició: 20 dies hàbils des de la publicació del BOP

Documents associats:

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores