Esteu aquí: Inici →  Serveis de la Seu-e → Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis

83 anuncis
Bases Tècniques per a l'enderroc de 2 illes de parades al Mercat Municipal de Lloret de Mar
29/04/2020 11:45 - Registre de publicació

Es fa públic que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 24 d’abril de 2020 va aprovar les Bases Tècniques per a l’enderroc de dues illes de parades del Mercat Municipal de Lloret de Mar, d’iniciativa municipal i redactades pels Serveis Tècnics Municipals, amb un pressupost de 13.926,77€ (Iva inclòs)

Termini d'exposició: 1 mes (del 11/06/2020 al 10/07/2020, a.i.)

Dates de publicació del edictes:
- BOP Girona: 10/06/2020
- DOGC: 09/06/2020

 

1er desglossat del Projecte Bàsic i Executiu de reforma interior per a l’adequació dels vestuaris i instal·lacions del poliesportiu de Lloret de Mar
25/02/2020 11:35 - Registre de publicació

Aprovació del 1er desglossat del Projecte Bàsic i Executiu de reforma interior per a l’adequació dels vestuaris i instal·lacions del poliesportiu de Lloret de Mar

Termini d'exposició: 1 mes (del 11/06/2020 al 10/07/2020, a.i.)

Dates publicació:
BOP: 10/06/2020
DOGC: 09/06/2020

Aprovació provisional de la taxa per la prestació dels serveis administratius prestats i l’aprofitament especial en edificis municipals amb motiu de la celebració de casaments civil i la modificació de les ordenances fiscals 18 i 20
Bases Tècniques per a l’adequació d’un habitatge de titularitat municipal ubicat al passatge del Grau núm. 1, 4rt, 2a de Lloret de Mar
02/06/2020 11:40 - Registre de publicació

Es fa públic que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 29 de maig de 2020 va aprovar les Bases Tècniques per a l’adequació d’un habitatge de titularitat municipal ubicat al passatge del Grau núm. 1, 4rt, 2a de Lloret de Mar, d’iniciativa municipal i redactades pels Serveis Tècnics Municipals, amb un pressupost de 31.740,02 € (Iva inclòs)

Termini d'exposició: 1 mes (pendent publicació edictes)

Dates de publicació dels edictes:
- BOP GIRONA: pendent
- DOGC: pendent

Convocatòria per a la concessió d'una subvenció per a l'exercici 2019 a persones subjectes a l'IBI
10/12/2019 14:20 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 5/06/2020

La Junta de Govern Local, en data 8 de novembre de 2019, va aprovar la convocatòria per a la concessió d’una subvenció per a l’exercici 2019 a persones subjectes a l’impost sobre béns immobles, que es regiran per les bases aprovades definitivament mitjançant acord de JGL de 8 de febrer de 2019.

 Presentació sol·licituts: 20 de gener al 20 de març. Fins el 5 de juny

A través del RD 537/2020 de 20 de maig (BOE 23/05/2020), s’ha aprovat l’alçament de la suspensió dels terminis administratius i processals que va ser acordada mitjançant RD 463/2020 de 14 de març, pel qual es declarava l’estat d’alarma.

En relació al present procediment per a la Convocatòria de concessió d'una subvenció per a l'exercici 2019 a persones subjectes a l'IBI, avui dia 1 de juny es reprèn el termini de presentació de sol·licituds, i tenint en compte que en el moment de la suspensió mancaven 5 dies per a la finalització del termini, les sol·licituds es podran presentar fins el dia 5 de juny de 2020.

Convocatòria per proposar el nomenament de Jutge de Pau titular de Lloret de Mar.
17/03/2020 09:40 - Registre de publicació

Estant vacant la plaça de Jutge/essa de Pau titular d’aquesta Vila, s’obre un termini de 30 dies naturals, comptats a partir de la publicació d’aquest Edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, a fi i efecte que les persones interessades a optar a aquest càrrec ho demanin.

Termini d'exposició: Termini presentació sol·licituds fins 30/06/2020

 
L’anunci es va publicar al BOP de Girona n. 54 el dia 17/03/2020, però no va iniciar-se el còmput com a conseqüència de la suspensió de terminis administratius, per la qual cosa el termini de presentació de sol.licituds serà de 30 dies naturals a comptar des del dia 1 de juny de 2020.

Codi Ètic i de Bon Govern de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
31/01/2020 12:50 - Registre de publicació

Termini d'exposició: Pendent publicacions

El Ple Municipal en sessió de data 27 de gener de 2020, va aprovar inicialment el CODI ÈTIC i DE BON GOVERN de l'Ajuntament de Lloret de Mar.

 

El text d’aquest document, així com el corresponent expedient, es podran consultar a la Secretaria Municipal d'aquest Ajuntament, i a la Sèu Electrònica Municipal https://seu.lloret.cat (als apartats Tauler d'Anuncis i Ordenances i Reglaments), als efectes d’audiència als interessats i perquè puguin presentar les reclamacions i suggeriments que considerin adients, durant el termini de trenta dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la última publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i a un mitjà de comunicació escrita diària.

 

SEU ELECTRÒNICA         31/01/2020

DOGC n. 8060                10/02/2020

BOP n. 794                    10/02/2020

EL PUNT AVUI                 13/02/2020

 

Presentació d’al.legacions fins el dia 26 de març de 2020

El període de presentació d'al.legacions està suspès d’acord amb la Disposició Addicional 3ª del RD 463/2020 pel qual es declara l’estat d’alarma.

REOBERTURA TERMINI:

D’acord amb el que s’estableix als articles 9 i 10 del RD 537/2020, de 22 de maig (BOE 23/05/2020), a partir del dia 1 de juny s’ha alçat el termini de suspensió de procediments i de suspensió de caducitat de procediments i prescripció d’accions que havien estat decretats pel RD 463/2020, de 14 de març (BOE 15/03/2020), pel qual s’havia declarat l’estat d’alarma. 

Per tant, avui dia 1 de juny de 2020 es reinicia el comput d’aquest termini d’exposició pública a partir del dia en que aquest havia quedat suspès, de tal forma que la data de finalització de l’esmentat termini será el dia 11 de juny de 2020.

Projecte bàsic d’adequació de l’edifici situat al carrer Verge de Loreto núm. 3 de Lloret de Mar,
11/02/2020 09:50 - Registre de publicació

Aprovat inicialment per acord del Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 27 de gener de 2020, el projecte bàsic d’adequació de l’edifici situat al carrer Verge de Loreto núm. 3 de Lloret de Mar, en règim d’ús provisional, d’iniciativa municipal i redactat per l’arquitecte Joan Deulofeu i Moragas, amb un pressupost total de 444.772,11€ (IVA inclòs), se sotmet a informació pública pel termini de trenta dies mitjançant la publicació dels corresponents edictes en el BOP de Girona, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i Tauler d’Anuncis de la Seu Electrònica Municipal, i pel seu caràcter d’ús provisional del sòl, també en un diari d’àmplia difusió, d’acord amb el que disposen l’art. 37 del ROAS i l’art. 67 del Decret 64/2014, de 15 de maig, pel qual s’aprovà el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

Termini d'exposició: del 19/02/2020 al 16/06/2020 a.i. (correspon a 30 dies hàbils atesa la suspensió del Decret d'Alarma)

Dates publicació edictes:
BOP Girona: 18/02/2020
DOGC: 18/02/2020
diari El Punt Avui: 13/02/2020

En data 1 de juny de 2020, es reprèn el període de presentació d'al.legacions que havia estat suspès pel RD 463/2020 pel qual es declarava l’estat d’alarma.

Projecte bàsic i executiu de rehabilitació de la Masia de Can Buc de Lloret de Mar
11/02/2020 09:35 - Registre de publicació

Acord del Ple de la Corporació de data 27/01/2020 d'aprovació inicial del projecte bàsic i executiu de rehabilitació de la Masia de Can Buc de Lloret de Mar, d’iniciativa municipal i redactat per FEU GODOY Arquitectes, SL, amb un pressupost total de les dues fases de 484.299,86€ (IVA inclòs)

Termini d'exposició: del 19/02/2020 al 16/06/2020 a.i. (correspon a 30 dies hàbils atesa la suspensió Decret Alarma)

En data 1 de juny de 2020, es reprèn el període de presentació d'al.legacions que havia estat suspès pel RD 463/2020 pel qual es declarava l’estat d’alarma.

Dates publicació:
BOP Girona: 18/02/2020
DOGC: 18/02/2020

EXCEPCIONALITAT PERIODE DE CONSTRUCCIO JUNY 2020
30/05/2020 20:20 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

Excepcionar el periode de construcció de l'1 al 15 de juny de 2020 segons ordenança municipal reguladora de les llicències urbanístiques i control de les obres.

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores