Usted está aquí: Inicio →  Servicios de la Sede-e → Tablón de anuncios

Tablón de anuncios

92 anuncios
APROVACIÓ INICIAL de l’ORDENANÇA REGULADORA DEL SERVEI DE TAXI A LLORET DE MAR.
14/08/2020 10:40 - Registro de publicación

Plazo de exposición: Fins el dia 28 de setembre de 2020

El Ple Municipal, en sessió celebrada el dia de 31/07/2020, va aprovar inicialment l’ORDENANÇA REGULADORA DEL SERVEI DE TAXI A LLORET DE MAR.

El text d’aquest document, així com el corresponent expedient, es podran consultar a la Secretaria Municipal d'aquest Ajuntament, i a la Sèu Electrònica Municipal https://seu.lloret.cat (a l’apartat Ordenances i Reglaments), als efectes d’audiència als interessats i perquè puguin presentar les reclamacions i suggeriments que considerin adients, durant el termini de trenta dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la última publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i a un mitjà de comunicació escrita diària.

Publicacions:

SEU ELECTRÒNICA      14/08/2020
EL PUNT AVUI               13/08/2020
DOGC n. 8200                13/08/2020
BOP n. 157                     14/08/2020

Presentació d’al.legacions fins el dia 28 de setembre de 2020

Exposició pública del compte general 2019
12/08/2020 14:55 - Registro de publicación

Plazo de exposición: 15 dies hàbils

Documentos asociados:
Exposició pública i aprovació del padró de l'Impost d'Activitats Econòmiques, matricula anual de 2020.
29/07/2020 10:40 - Registro de publicación

Plazo de exposición: Fins el 8 de setembre 2020.

Anunci d’esmena d’error en l’edicte d’aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals 9 i 23 amb la finalitat d’adoptar mesures tributàries extraordinàries a causa de l’estat d’alarma declarat pel RD 463/2020, de 14 de març, prorrogat pels RD 476/2020, de 27 de març i RD 487/2020, de 10 d’abril, per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
Aprovació provisional de l’adopció de mesures tributàries extraordinàries a causa de l'estat d'alarma declarat pel RD 463/2020, de 14 de març 2020, prorrogat pel RD 476/2020, de 27 de març i pel RD 487/2020, de 10 d’abril, per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, pel que fa a l’OF. NÚM. 9. TAXA SERVEI DE RECOLLIDA, TRANSPORT I TRACTAMENT D'ESCOMBRARIES A PARTICULARS I ESTABLIMENTS I A L’ OF. NÚM. 23. ORDENANÇA REGULADORA DE DIVERSES TAXES PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL.
18/06/2020 11:10 - Registro de publicación

Plazo de exposición: 15 dies hàbils

Edicte aprovació inicial Pla Prevenció Incendis Forestals 2020-2023
14/07/2020 09:00 - Registro de publicación
Temporalmente despublicado
EXCEPCIONALITAT PERIODE DE CONSTRUCCIO JULIOL 2020
13/07/2020 18:20 - Registro de publicación

Plazo de exposición: -

Excepcionar el periode de construcció de l'1 al 31 de juliol de 2020 segons ordenança municipal reguladora de les llicències urbanístiques i control de les obres.

MESURES EXTRAORDINÀRIES SERVEIS DE PLATGES, TEMPORADA 2020.
13/07/2020 12:30 - Registro de publicación

En el BOP de 16/05/2020 es va publicar l’Ordre del Ministeri de Sanitat SND/414/2020, per la qual es van flexibilitzar determinades restriccions d’àmbit nacional després de la declaració de l’estat d’alarma, en aplicació de la Fase 2, Ordre que posteriorment va ser modificada per la nova Ordre SNS/440/2020 de 23 de maig. En aquestes ordres es tornava a permetre l’ús de les platges com espai de bany, establint-se, així mateix, les condicions d’ús. En aquest sentit, l’Ajuntament de Lloret de Mar ha dictat les següents resolucions:

Plazo de exposición: .

BASES PER A LA CONCESSIÓ DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES D’URGÈNCIA SOCIAL, OCASIONADA PER LA COVID-19, CORRESPONENT A L’EXERCICI 2020.
02/07/2020 13:40 - Registro de publicación

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 26/06/2020, va aprovar les BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES D’URGÈNCIA SOCIAL, OCASIONADA PER LA COVID-19, CORRESPONENT A L’EXERCICI 2020.

Plazo de exposición: del 13/07/2020 al 10/08/2020 (20 dies hàbils publicació BOP)

Amb la finalitat de respondre a l’impacte econòmic de la COVID-19, aquestes Bases reguladores tenen per objecte fixar els criteris de concessió d’ajuts extraordinaris destinats a donar suport econòmic a persones i famílies empadronades a Lloret de Mar que es trobin en una situació socioeconòmica desfavorida, atenent a situacions de necessitat puntuals, urgents, bàsiques i de subsistència.

S’obra de manera simultània el termini per presentar al·legacions a les Bases amb el de presentació de sol·licituds. Podreu trobar tota la informació per demanar subvenció a:

https://seu.lloret.cat/ajutsPublic/showPublicacion/1879

 

BASES BARRAQUES FESTA SANTA CRISTINA I CLON FESTIVAL 2020
29/06/2020 10:25 - Registro de publicación

Atorgament d'autorització d'ús privatiu per a l'ocupació temporal de la via pública, consistents en la instal·lació de 6 barres per la Festa de Santa Cristina i Clon Festival de l'11 de Juliol al 22 d'Agost 2020.

Plazo de exposición: Del 30/06 al 06/07/20

S'adjunten les bases, l'Annex II i la declaració responsable que cal presentar per l'atorgament d'autoritzacions. A la clàusula 5 consta la documentació a presentar.

S'adjunta la Proposta d'Acord de la Junta de Govern Local en relació a l'autorització d'atorgament de l'ocupació temporal de la via pública, consistent en la instal·lació de barres per la Festa Major de Santa Cristina i Clon Festival 2020

 

 

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desarrollado por Semic e-Government
Sede Electrónica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores