Esteu aquí: Inici →  Serveis de la Seu-e → Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis

Altres Administracions

8 anuncis
Subvenció Diputació de Girona, adquisició impressora tèrmica
09/10/2018 12:02 - Registre de publicació

Adquisició d’una impressora tèrmica i gestió del web i servei d’allotjament de patrimoni.lloret.cat amb el finançament de la Diputació de Girona – Noves Tecnologies.

Termini d'exposició: 1 mes, fins el dia 09/11/2018

Aprovació inicial d'eliminació documental
22/06/2017 13:34 - Registre de publicació

En la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 2 de juny de 2017acorda per unanimitat:

Termini d'exposició: -

PRIMER. Aprovar l’eliminació de la documentació relativa a la sèrie documental F411 Manaments de pagament pressupostari corresponents al període 1995 - 2005 , recollida en el document adjunt.

SEGON. Publicar aquesta resolució en el Registre d’Eliminacions de la Seu Electrònica d’aquest Ajuntament i establir un període de 20 dies hàbils per a presentar al·legacions a aquesta resolució.

TERCER. Comunicar si s’escau a la Comissió Nacional d’Accés Avaluació i Tria Documental l’eliminació de la documentació descrita a la part expositiva un cop transcorregut el període d’al·legacions.

QUART. Publicar en el Registre d’Eliminació de Documents l’eliminació de la documentació descrita a la part expositiva un cop s’hagi efectuat.

Documents associats:
Aprovació inicial d'eliminació documental
21/06/2017 16:34 - Registre de publicació

En la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 2 de juny de 2017acorda per unanimitat:

Termini d'exposició: -

PRIMER. Aprovar l’eliminació de la documentació relativa a la sèrie documental 301_13.4.2 RADIOGRAFIES corresponents al període 1984-1997 , recollida en el document adjunt.

SEGON. Publicar aquesta resolució en el Registre d’Eliminacions de la Seu Electrònica d’aquest Ajuntament i establir un període de 20 dies hàbils per a presentar al·legacions a aquesta resolució.

TERCER. Comunicar si s’escau a la Comissió Nacional d’Accés Avaluació i Tria Documental l’eliminació de la documentació descrita a la part expositiva un cop transcorregut el període d’al·legacions.

QUART. Publicar en el Registre d’Eliminació de Documents l’eliminació de la documentació descrita a la part expositiva un cop s’hagi efectuat

Documents associats:
Servicio Público de Empleo Estatal. Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
23/03/2017 14:52 - Registre de publicació

Resolucions sobre reclamacions prèvies.

Termini d'exposició: Del 13/03/2017 al 24/03/2017

Documents associats:
Actes de foc a la via pública
13/03/2017 10:15 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

Els ciutadans que vulguin fer una crema, treball o qualsevol acte amb foc a la via pública, caldrà que omplin l'imprès de comunicat o sol·licitud al Registre de l'Ajuntament, en el cas que la crema o els treballs siguin fora del període (15de març a 15 d'octubre), els caldrà també disposar de l'autorització expressa del Departament de Medi Ambient de la Generalitat. Per tal d'obtenir aquesta autorització, hauran de portar la còpia del comunicat que han fet al Registre de l'Ajuntament, a l'oficina comarcal de la Selva, al c. Dr. Robert, 3 1r. 1a de Santa Coloma de Farners (telèfon 972843465), de 9 a 10h.

Informació pública de l'aprovació inicial del Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES) de Lloret de Mar
13/03/2017 10:07 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada en data 30 de maig de 2016, ha aprovat inicialment el Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES) de Lloret de Mar.

El Pla esmentat està integrat pels documents següents:

  • Inventari de referència d'emissions de Lloret de Mar
  • Pla d'acció
  • Pla de participació i comunicació
  • Pla de seguiment
  • Proposta de pla d'inversions

Per tant, de conformitat amb el que es desprèn de l'esmentada resolució i de l'article 86 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, l'expedient es sotmet a informació pública durant un termini de trenta dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de l'última publicació d'aquest anunci al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, al web municipal i al BOP (Butlletí Oficial de la Província), per tal que els interessats hi puguin formular les al·legacions o els suggeriments que considerin convenients.

L'expedient podrà ser consultat a les dependències municipals d'Urbanisme situades al carrer Sant Pere, 36, 1r en horari d'atenció al públic, de les 10 a les 14 h de dilluns a divendres, al tauler d'anuncis i al web municipal (apartat d'Anuncis Oficials). Transcorregut el període d'exposició pública sense haver-se presentat al·legacions o reclamacions, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu.

  • TAULER D'ANUNCIS - 09/06/2016
  • WEB MUNICIPAL - 09/06/2016
  • BOP núm. 116 - 17/06/2016

Presentació d'al.legacions fins el dia 26 de juliol de 2016

Aprovat definitivament per acord Plenari de data 19/12/2016

Aprovació inicial d'eliminació documental
13/03/2017 10:00 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

En la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 21 d'octubre de 2016 acorda per unanimitat:

 

PRIMER. Aprovar l’eliminació de la documentació relativa a la sèrie documental B360 Expedients Sancionadors per Infracció Urbanística corresponents al període 1985-2009, recollida en el document adjunt.
SEGON. Publicar aquesta resolució en el Registre d’Eliminacions de la Seu Electrònica d’aquest Ajuntament i establir un període de 20 dies hàbils per a presentar al·legacions a aquesta resolució.
TERCER. Comunicar a la Comissió Nacional d’Accés Avaluació i Tria Documental l’eliminació de la documentació descrita a la part expositiva un cop transcorregut el període d’al·legacions.
QUART. Publicar en el Registre d’Eliminació de Documents l’eliminació de la documentació descrita a la part expositiva un cop s’hagi efectuat.

Aprovació inicial d'eliminació documental D232201603
13/03/2017 09:56 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

En la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 28 d'octubre de 2016 acorda per unanimitat:

PRIMER.- Aprovar l’eliminació de la documentació relativa a la sèrie Q402 Queixes i reclamacions de consumidors corresponents al període 1994 a 2011, recollida en el document adjunt.
SEGON.- Publicar aquesta resolució en el Tauler d’Anuncis i Edictes del web d’aquest Ajuntament i establir un període de 20 dies hàbils per a presentar al·legacions a aquesta resolució.

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores