Esteu aquí: Inici →  Serveis de la Seu-e → Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis

Serveis Jurídics

54 anuncis
CONVOCATÒRIA DE LA PLAÇA DE JUTGE/ESSA DE PAU TITULAR DE LLORET DE MAR.
31/08/2023 15:03 - Registre de publicació

En data 31/08/2023 s’ha dictat el Decret d’Alcaldia núm. 4721, d’aprovació de l’obertura de la convocatòria pública per cobrir la vacant de Jutge/essa de Pau titular de Lloret de Mar.

Termini d'exposició: del 6 de setembre al 5 d'octubre de 2023

Es requereix:

- Ser espanyol/a.
- Ser major d’edat.
- No estar incurs en cap de les causes d’incapacitat que estableix l’article 303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.

Documentació a presentar:

- Instància al Registre General d’Entrada (OIAC), on cal especificar si es presenta a la plaça de Jutge/essa de Pau titular (no es paguen taxes)
- Fotocòpia DNI 
- Declaració jurada de no trobar-se incurs en cap de les causes d’incapacitat que estableix l’art. 303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial 
- Currículum Vitae 
- Manifestació referida a si en l’actualitat exerceixen alguna activitat laboral, empresarial o professional, identificant-la i descrivint-la breument en cas afirmatiu

Presentació sol·licituds:

- Es podran presentar de forma electrònica juntament amb la documentació requerida, mitjançant el següent enllaç:enllaç: www.lloret.cat/citaprevia 
En cas de dubte, podeu trucar al telèfon de suport electrònic 872.220.646, en horari de 8 a 20 hores. 

- Es podran presentar de forma presencial demanant cita prèvia per l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana a través d’aquest https://tramits.lloret.org


ARRENDAMENT D'UN BÉ IMMOBLE, MITJANÇANT LICITACIÓ PÚBLICA, DESTINAT A IMPARTIR CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR I PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ A L’INSTITUT RAMON COLL I RODÉS DE LLORET DE MAR,
07/07/2023 12:08 - Registre de publicació

Aprovació les bases i convocatòria que regiran el procediment per l'arrendament d'un bé immoble destinat a impartir Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior, i Programes de Formació i Inserció, a l’Institut Ramon Coll i Rodés

Termini d'exposició: 30 dies

En sessió de data 07/07/2023, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Lloret de Mar ha aprovat les bases reguladores que regiran el procediment per l'arrendament d'un bé immoble destinat a impartir Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior, i Programes de Formació i Inserció, a l’Institut Ramon Coll i Rodés

En virtut del previst a les bases reguladores, clàusula  8.1 i seguents,  les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria es podran presentar  a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci al BOP de Girona i fins un termini màxim de 15 dies hàbils 

La totalitat de la tramitació es farà des del  perfil del contractant de Lloret de Mar.

Enllaç: Enllaç contractació

PUBLICACIÓ BOP dia:  12/07/2023

PRESENTACIÓ DE PLIQUES, mitjançant el perfil de contractant fins el dia 03/08/2023

DECRET ALCALDIA PER AMPLIACIÓ TERMINI DE PRESENTACIÓ PLIQUES 15 dies naturals : Fins 18/08/2023

Informació pública constitució dret de superficie gratuït
19/07/2023 21:23 - Registre de publicació

Tramitació expedient per constituir un dret de superfície gratuït a favor de de la Coordinadora de Fundacions d’Habitatge Social (COHABITAC) sobre la parcel·la situada a a C/ Sant Quirze – Pujada Puigventós de Lloret de Mar.

Termini d'exposició: 30 dies posteriors a la publicació del BOP

L’Ajuntament de Lloret de Mar tramita un expedient per constituir un dret de superfície gratuït a favor de de la Coordinadora de Fundacions d’Habitatge Social (COHABITAC) sobre la parcel·la situada a a C/ Sant Quirze – Pujada Puigventós de Lloret de Mar, amb la finalitat de promoure el desenvolupament d’habitatges amb protecció oficial. EEs la finca amb Referència Cadastral 6171917DG8167S0001MU, i registral número 26170.

D’acord amb l’article 83.2 de la Llei 39/2015, s’obre un període d'informació pública de 20 dies, durant el qual es podrà consultar l’expedient i fer al·legacions, a partir de la data de publicació al BOP

L’expedient es pot consultar amb els documents adjunts a aquest anunci del Tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament de Lloret de Mar o, amb cita prèvia, a la Secció de Serveis Jurídics de l’Ajuntament (Plaça de la Vila, n.1)

Publicació al BOP: 31/07/2023

Aprovació de bases i la convocatòria que regiran el procediment d’adquisició per part de l’Ajuntament de Lloret de Mar del ple domini, a títol de compravenda, d’un immoble al nucli antic de la població per destinar-lo al projecte museístic “El Barman de Hemingway” aprovat en el marc dels plans de sostenibilitat turística en destinacions de 2021 (fons europeus next generation)
14/07/2023 14:03 - Registre de publicació

Aprovació bases i la convocatòria que regiran el procediment adquisició per part de l'ajuntament de Lloret de Mar del ple domini, a títol de compravenda, d’un immoble al nucli antic de la població per destinar-lo al projecte museístic “El Barman de Hemingway” aprovat en el marc dels plans de sostenibilitat turística en destinacions de 2021 (fons europeus next generation)

Termini d'exposició: fins adjudicació

En sessió de data 14 de Juliol de 2023, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Lloret de Mar va aprovar les bases i la convocatòria que regiran el procediment d’adquisició per part de l’Ajuntament de Lloret de Mar del ple domini, a títol de compravenda, d’un immoble al nucli antic de la població per destinar-lo al projecte museístic “El Barman de Hemingway” aprovat en el marc dels plans de sostenibilitat turística en destinacions de 2021 (fons europeus next generation)

 

En virtut del previst a les bases reguladores, clàusula  6.1 i seguents,  les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria es podran presentar  a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci al BOP de Girona i fins un termini màxim de 20 dies hàbils 

 

La totalitat de la tramitació es farà des del  perfil del contractant de Lloret de Mar.

 

Enllaç: Enllaç contractació

 

PUBLICACIÓ BOP dia: 19/07/2023

PRESENTACIÓ DE PLIQUES, mitjançant el perfil de contractant fins el dia 18/08/2023 INCLÓS

 

Documents associats:
Bases autoritzacions espais/barres Festa Major Santa Cristina i Clon Festival 2023
06/07/2023 13:53 - Registre de publicació

Atorgament d’autoritzacions d’ús privatiu per a l’ocupació temporal de la via pública, consistent en la instal·lació de 6 espais/barres per la festa major de Santa Cristina 2023 i el Clon Festival 2023 del 15 de juliol al 19 d’agost

Termini d'exposició: Del 7 al 13 de juliol de 2023

Les instàncies es podran presentar a https://tramits.lloret.org juntament amb la documentació requerida. En cas de suport electrònic 872 220 646, en horari de 8 a 20 hores o via mail oac360@lloret.cat

Documentació a presentar:
    - Declaració responsable ANNEX1 (adjunt al fitxer de les bases)

BASES REGULADORES DE LES AUTORITZACIONS PER A L’ÚS D’ESPAIS ESPORTIUS A LES IEM (INSTAL.LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS) DE LLORET DE MAR PER LA TEMPORADA 2023-24
12/06/2023 17:18 - Registre de publicació

BASES REGULADORES DE LES AUTORITZACIONS PER A L’ÚS D’ESPAIS ESPORTIUS A LES IEM (INSTAL.LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS) DE LLORET DE MAR PER LA TEMPORADA 2023-24

Termini d'exposició: fins 20 dies després de la publicació al BOP

En sessió de data 09 de Juny de 2023, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Lloret de Mar va aprovar les bases i la convocatòria que regiran el procediment per l’atorgament d’autoritzacions per a l’ús d’espais esportius a les instal·lacions esportives municipals de Lloret de Mar per a la temporada 2023-24.

 

Les persones interessades disposaran d’un termini de vint dies hàbils per presentar les seves sol·licituds, a comptar des del dia següent de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona.

 

Les sol·licituds es presentaran, amb cita prèvia, a l’Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà pel President o la persona autoritzada a signar la sol·licitud o a la seu electrònica de l’Ajuntament de Lloret de Mar, amb certificat digital, presentant instància al registre general de l’Ajuntament.

 

Les bases de la convocatòria es poden consultar en el document annex a aquest anunci  i també es pot acudir a les dependències de la secció d’esports, en horari d’atenció al públic, ubicades l’ Avinguda del Rieral, 14-16 1r pis

 

S'informarà en aquest Tauler el dia de Publicació de l'anunci al BOP  per tal de concretar el termini de presentació de sol·licituds.   

Data publicació al BOP : 21/06/2023

Data finalització d'instàncies  per l’atorgament d’autoritzacions:  19/07/2023 INCLOS

Informació pública constitució dret de superfície
04/05/2023 09:45 - Registre de publicació

Constitució dret de superficie gratuït a favor de l'Institut Català del Sòl

Termini d'exposició: 12/06/2023 Anunci publicat al BOP de 15/05/2023

L’Ajuntament de Lloret de Mar tramita un expedient per constituir un dret de superfície gratuït a favor de l’Institut Català del Sòl sobre la parcel.la situada a l’Avinguda Vila de Blanes núm. 173 de Lloret de Mar, amb la finalitat de promoure el desenvolupament d’habitatges amb protecció oficial. Es la finca amb referencia cadastral 5463202DG8156S0001OO, i registral número 23.931.

 

D’acord amb l’article 83.2 de la Llei 39/2015, s’obre un període d'informació pública de 20 dies, durant el qual es podrà consultar l’expedient i fer al·legacions.

 

L’expedient es pot consultar amb els documents adjunts a aquest anunci del Tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament de Lloret de Mar o, amb cita prèvia, a la Secció de Serveis Jurídics de l’Ajuntament (Plaça de la Vila, n.1)

AUTORITZACIONS MUNICIPALS PER A L’EXPLOTACIÓ DE SERVEIS DE TEMPORADA DE LES PLATGES DE LLORET DE MAR, per al període 2023-2025. CODIS AC-05, AC-10 i AC-11
05/04/2023 11:35 - Registre de publicació

Bases reguladores que regiran els procediment per l'atorgament d'autoritzacions municipals per l'explotació de serveis de temporada de les platges de Lloret de Mar, per al període 2023-2025. CODIS AC-05, AC-10 i AC-11

Termini d'exposició: Del 06/04/2023 fins el 08/05/2023

En data 24/03/2023, la Junta de Govern Local ha aprovat les bases reguladores que regiran el procediment per l’atorgament de l’autorització municipal  per l'explotació de serveis de temporada de les platges de Lloret de Mar, per al període 2023-2025. CODIS AC-05, AC-10 i AC-11.

Les persones interessades disposaran d’un termini de VINT (20) dies hàbils per presentar les seves sol·licituds, a comptar des del dia següent de la publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona.

Termini de presentació de propostes del 06/04/2023 al 08/05/2023.

La totalitat de la tramitació es farà des del Perfil del contractant de Lloret de Mar.

BASES REGULADORES PER A L'ATORGAMENT D'AUTORITZACIÓ MUNICIPAL PER A LA GESTIÓ DEL FESTIVAL SOM DE MAR
07/02/2023 12:05 - Registre de publicació

Bases reguladores que regiran els procediment per l'atorgament d'autoritzacions municipals per a la gestió del Festival Som de Mar.

Termini d'exposició: termini del 10/02/2023 al 03/03/2023

En data 07/02/2023, mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 705/2023 l’Ajuntament de Lloret de Mar ha aprovat les bases reguladores que regiran el procediment per l’atorgament de l’autorització municipal per a la gestió del Festival Som de Mar.

Les persones interessades disposaran d’un termini de quinze (15) dies hàbils per presentar les seves sol·licituds, a comptar des del dia següent de la publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona.

Termini de presentació de propostes del 10/02/2023 al 03/03/2023.

La totalitat de la tramitació es farà des del Perfil del contractant de Lloret de Mar.

BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT D’AUTORITZACIONS MUNICIPALS PER A LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR A DIVERSES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS.
30/01/2023 08:40 - Registre de publicació

Bases reguladores que regiran el procediment per l’atorgament d’autoritzacions municipals per a la gestió i explotació del servei de bar a les instal·lacions esportives municipals, convocatoria iconfecció llista espera

Termini d'exposició: 30 dies a partir de la publicacio Bop

En sessió de data 27/01/2023, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Lloret de Mar ha aprovat les bases reguladores que regiran el procediment per
l’atorgament d’autoritzacions municipals per a la gestió i explotació del servei de bar a les instal·lacions esportives municipals així com la convocatòria del procediment per l’atorgament d’aquestes  l’autoritzacions i creació d’una llista d’espera. 

En virtut del previst a les bases reguladores, clàusula  8.1,  les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria es podran presentar  a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci al BOP de Girona i fins un termini màxim de 30 dies. 

La totalitat de la tramitació es farà des del  perfil del contractant de Lloret de Mar.

Enllaç: Enllaç contractació , el procediment s'iniciarà al parfil del contractant a partir de la publicació al BOP

PUBLICACIÓ BOP dia:  07/02/2023

PRESENTACIÓ DE PLIQUES, mitjançant el perfil de contractant fins:

23/03/2023 (El termini establer és tres dies superior als 30 dies hàbils perquè el Perfil del Contractant ha notificat una aturada tècnica dels seus serveis des del dia 24 de febrer a les 8 del matí fins el 27 a les 8 del matí)

Enllaç al perfil : licitació

 

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les cookies, per obtenir informació sobre les audiències que veuen els anuncis i el contingut, entre altres coses. Feu clic a continuació per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les seves dades personals per a aquests fins.

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

JSESSIONID

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies Analítiques

Google Analytics

Cookie analítica que medeix cóm interactuen els usuaris amb el contingut de la pàgina web.

Les cookies generades per google analytics son les següents:

  • __utma  S'utilitza per distingir usuaris i sessions. Expira als 2 anys a partir de la configuració o actualització
  • __utmt  S'utilitza per limitar el percentatge de les sol·licituds. Expira als 10 minuts
  • __utmb  S'utilitza per determinar noves sessions o visites. Expira als 30 minuts després de la configuració o actualització
  • __utmc  S'utilitza per determinar si un usuari estava a una nova sessió o de visita. Expira al tancar la sessió amb el navegador
  • __utmz  Emmagatzema la font de tràfic o la campanya que explica com ha arribat l'usuari a la pàgina web. Expira als 6 mesos després de la configuració o actualització
  • __utmv  S'utilitza per enmagatzemar dades variables personalitzades del visitant. Expira als 2 anys després de la configuració o actualització
Cookies de Tercers
No s'utilitzen cookies de tercers