Esteu aquí: Inici →  Serveis de la Seu-e → Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis

Serveis Jurídics

36 anuncis
Aprovació de les BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS MUNICIPALS 2021 DESTINADES AL TEIXIT PRODUCTIU A LLORET DE MAR.
27/08/2021 14:51 - Registre de publicació

Termini d'exposició: Al.legacions del 2 al 29 de setembre de 2021

L’objecte d’aquestes bases és la regulació de la concessió de subvencions, dins els límits establerts en el pressupost municipal, en les següents línies:

Línia 1. Destinada a aquelles persones físiques o jurídiques que realitzin una activitat econòmica en relació al teixit productiu al municipi de Lloret de Mar, i que hagin portat a terme la contractació laboral de persones, de l’1 de gener de 2021 fins el 5 de desembre de 2021.

Línia 2. Destinada a aquelles persones físiques o jurídiques que estableixin una nova activitat econòmica a Lloret de Mar, amb les excepcions previstes, de l’1 de gener de 2021 fins el 5 de desembre de 2021, i que compleixin amb la normativa aplicable vigent.

Línia 3. Destinada a aquelles persones físiques o jurídiques que realitzin una activitat econòmica amb relació al teixit productiu al municipi de Lloret de Mar, i que portin a terme accions de millora de la imatge exterior de les persianes de l’establiment (substitució, contractació de professionals per realitzar treballs de manteniment i millora, contractació per tasques d’embelliment a través d’un projecte artístic, aplicacions digitals, o socials, creació de webs, cartellera digital, analítica, intel·ligència artificial, o anàlogues), i de digitalització (plataformes de comerç electrònic i xarxes socials, creació webs, cartellera digital, analítica, intel·ligència artificial, o anàlogues) a Lloret de Mar, de l’1 de gener de 2021 fins el 5 de desembre de 2021, i que compleixin amb la normativa aplicable vigent.

Línia 4. Adreçada a persones físiques o jurídiques establertes a Lloret de Mar, que siguin titulars d’establiments dedicats a bar, bar restaurant, restaurant, cafeteries i comerços que comptin amb autorització de degustació, i que hagin d’adquirir i/o renovar el mobiliari exterior de l’establiment, segons estableix l’Ordenança reguladora de l’ús de la via pública, del 9 d’abril de 2021 fins el 15 de juny de 2021.

Línia 5. Destinada a totes les persones empadronades a Lloret de Mar i majors d’edat, per l’adquisició de targetes pel foment de l’activitat comercial, de restauració, bars i cafeteries, a Lloret de Mar per pal·liar els efectes econòmics i del teixit productiu amb motiu de la crisi sanitària provocada pel Covid-19.

CONVOCATÒRIA DE LA PLAÇA DE JUTGE/ESSA DE PAU SUBSTITUT/A DE LLORET DE MAR.
27/08/2021 09:51 - Registre de publicació

Termini d'exposició: Del 31/08/2021 al 29/09/2021 ambdòs inclosos

En data 19/08/2021 s’ha dictat el Decret d’Alcaldia num. 7053/2021, d’aprovació de l’obertura de la convocatòria pública per cobrir la vacant de Jutge/essa de Pau substitut de Lloret de Mar, que en la seva part dispositiva estableix:

Es requereix:

- Ser espanyol/a.
- Ser major d’edat.
- No estar incurs en cap de les causes d’incapacitat que estableix l’article 303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.

Documentació a presentar:

- Instància al Registre General d’Entrada (OIAC), on cal especificar si es presenta a la plaça de Jutge/essa de Pau substitut/a
- Fotocòpia DNI
-
Declaració jurada de no trobar-se incurs en cap de les causes d’incapacitat que estableix l’art. 303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial
- Currículum Vitae
- Manifestació referida a si en l’actualitat exerceixen alguna activitat laboral, empresarial o professional, identificant-la i descrivint-la breument en cas afirmatiu

Presentació sol·licituds:

Es podran presentar de forma electrònica juntament amb la documentació requerida, mitjançant el següent enllaç:
https://tramits.lloret.org 
En cas de dubte, podeu trucar al telèfon de suport electrònic 872.220.646, en horari de 8 a 20 hores.

Es podran presentar de forma presencial demanant cita prèvia per l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana a través d’aquest enllaç:
www.lloret.cat/citaprevia

Aprovació de les bases i convocatòria per a d’adjudicació de les autoritzacions temporals d’ús privatiu de les casetes d’emmagatzematge d’utensilis i zona d’avarada al sector de Sa Caleta i creació d’una llista d’espera.
18/05/2021 12:58 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 30 dies hàbils ( fins el 29/06/2021)

20/08/2021. Acord adjudicació Junta Govern Local 20/08/2021.

10/08/2021. Per Decret d'Alcaldia 6892/2021 d'aprova la relació de persones admeses i excloses per al procediment d’atorgament de les llicències temporals d’ús privatiu de les casetes d’emmagatzematge d’utensilis i zona d’avarada al sector de Sa Caleta.

11/06/2021. Per Decret d'Alcaldia 5321/2021 es modifiquen les bases (clàusules 8, 9.2 i 9.4) i s'amplia el termini de presentació de sol.licituds fins el 01/07/2021 (inclòs).

BOP ANUNCI MODIFICACIÓ 17/06/2021 núm. 116/5476

18/05/2021. En sessió de data 07/05/2021, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Lloret de Mar ha aprovat inicialment les bases i convocatòria per a d’adjudicació de les autoritzacions temporals d’ús privatiu de les casetes d’emmagatzematge d’utensilis i zona d’avarada al sector de Sa Caleta i creació d’una llista d’espera. 

En virtut del previst a la base 9.3, les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria es podran presentar sol·licituds a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci al BOP de Girona (17/05/2021 BOP núm. 93/4174) i fins el 15/06/2021, inclòs. 

Les sol.licituds es presentaran fins el 15/06/2021, inclòs, a l’Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà de forma electrònica o presencial.

CONVOCATORIA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR ESCOLAR MUNICIPAL, PER AL CURS 2021-2022
05/08/2021 14:41 - Registre de publicació

Termini d'exposició: Des del 10 d'agost fins al 15 de setembre de 2021

Per la Junta de Govern Local de data 30/07/2021, es van aprovar les BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR ESCOLAR MUNICIPALS ADREÇATS A L’ALUMNAT DE SEGON CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL I D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA I EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA DE CENTRES EDUCATIUS SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS per al curs 2021/2022, i la seva convocatòria.

Es objecte d’aquestes bases regular l’atorgament, dels ajuts individuals de menjador escolar municipals per l’alumnat empadronat a Lloret de Mar, matriculats en centres educatius de la comarca de La Selva, sostinguts amb fons públics en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, d’educació primària i d’educació secundaria obligatòria durant el curs escolar 2021/2022.

Publicat al BOP de Girona núm. 151 de data 09/08/2021

Posteriorment, per acord de la Junta de Govern Local de 20/08/2021, s'ha aprovat la modificació de les clàusules 7, 10, 14 i l'imprès de sol.licitud.

Publicat al BOP de Girona núm. 163 de data 25/08/2021

L’Ajuntament de Lloret de Mar ha creat el correu electrònic  bequesmenjador@lloret.cat
 per resoldre tots els dubtes.

 

CONVOCATORIA SUBVENCIONS EN MATERIA ESPORTIVA PER A L'ANY 2021
23/08/2021 13:22 - Registre de publicació

Termini d'exposició: Del 24 d'agost fins al 20 de setembre de 2021

La Junta de Govern Local de 06/08/2021, va aprovar la convocatòria per a l’atorgament de SUBVENCIONS EN MATÈRIA ESPORTIVA per a l’any 2021, dels següents programes:

 • PROGRAMA E1. CONVOCATORIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A LES ENTITATS ESPORTIVES DE LLORET DE MAR PER A LA PROMOCIÓ I EL FOMENT DE L’ACTIVITAT FÍSICOESPORTIVA DE BASE I DE LLEURE:
 • La dotació pressupostària total per a la convocatòria de les subvencions per a la línia/programa E1 és 36.700 €.

 

 • PROGRAMA E2. CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A LES ENTITATS ESPORTIVES DE LLORET DE MAR PEL SUPORT A L’ALTA COMPETICIÓ:
 • La dotació pressupostària total per a la convocatòria de les subvencions per a la línia/programa E2 és de 103.000 €.

 

 • PROGRAMA E3. CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES AL SUPORT A ESPORTISTES DE LLORET DE MAR MENORS DE 25 ANYS, NO PROFESSIONALS, EN LA PRÀCTICA D’ESPORTS INDIVIDUALS I COL.LECTIUS, I ESPORTISTES D’ALT NIVELL PARTICIPANTS A COMPETICIONS OFICIALS D’ESPORTS ADAPTATS:
 • La dotació pressupostària total per a la convocatòria de les subvencions per a la línia/programa E3 és de 4.800 €.

 

AMPLIACIO HORARI TERRASSES JUST MARLES
23/07/2021 10:31 - Registre de publicació

Termini d'exposició: .

S'estableix, amb caràcter excepcional, que els horaris per a la instal·lació i retirada de taules i cadires de les terrasses de l’Avinguda Just Marlés i al tram autoritzat del Carrer Santa Cristina haurà de cessar a les 0:30h (la recollida de taules i cadires serà abans de la 1:00h).

La durada d’aquesta mesura excepcional és provisional i s’extingirà de forma automàtica en el moment en que per part de l’Autoritat Sanitària es torni a autoritzar l’obertura de les discoteques, sales de festa i bars musicals actualment suspeses com a conseqüència de les mesures restrictives imposades per les autoritats competents com a conseqüència de la pandèmia provocada pel virus de la Covid 19.

BASES BARRAQUES FESTA SANTA CRISTINA I CLON FESTIVAL 2021
02/07/2021 14:43 - Registre de publicació

Atorgament de 6 autoritzacions d'ús privatiu per a l'ocupació temporal de la via pública, consistent en la instal.lació de barres per a la Festa Major de Santa Cristina i Clon Festival 2021.

Termini d'exposició: del 5 al 9 de juliol de 2021

02/07/2021.

Les instàncies es podran presentar des del dia 5 al 9 de juliol de 2021 de forma electrònica https://tramits.lloret.org juntament amb la documentació requerida. En cas de dubte, podeu trucar al telèfon de suport electrònic 872 220 646, en horari de 8 a 20 hores.

Davant la impossibilitat de presentar les instàncies i la seva documentació de forma electrònica, es podran presentar de forma presencial demanant cita prèvia per l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana a través d’aquest enllaç www.lloret.cat/citaprevia

Documentació a presentar:

 • Justificant abonament taxa 10,50 €
 • Declaració responsable annex I.
CONDICIONS SERVEIS PLATGES 2021
Aprovació inicial de la modificació de l'ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ DE VIANANTS I VEHICLES DE LLORET DE MAR
22/06/2021 14:15 - Registre de publicació

Termini d'exposició: Fins el 2 d'agost de 2021

Informació pública modificació Ordenança Circulació

El Ple Municipal, en sessió ordinària celebrada el dia de 31 de maig de 2021, va aprovar inicialment la MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ DE VIANANTS I VEHICLES DE LLORET DE MAR.

 

L’acord d’aprovació de la modificació de l’ordenança i el text de la mateixa aprovat inicialment es podran consultar a la Sèu Electrònica Municipal https://seu.lloret.cat (a l’apartat de Tauler d’Anuncis i al d’Ordenances i Reglaments) i presencialment a la Secretaria Municipal (segona planta de l’Ajuntament), als efectes d’audiència als interessats i perquè puguin presentar les reclamacions i suggeriments que considerin adients, durant el termini de trenta dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la darrera publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona o al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

SEU ELECTRÒNICA - 18/06/2021

DOGC n. 8437 de 18/06/2021

BOP n. 117 de 18/06/2021

EL PUNT 17/06/2021

 

Presentació d'al.legacions fins el dia 2 d'agost de 2021

APROVACIÓ DE LES BASES I LA CORRESPONENT CONVOCATÒRIA PER A D’ADJUDICACIÓ DE LES AUTORITZACIONS DERIVADES DEL PROJECTE “ARTS AL CARRER” PER DUR A TERME ACTUACIONS ARTÍSTIQUES ALS CARRERS DE LLORET DE MAR. ESTIU 2021
11/06/2021 10:38 - Registre de publicació

Termini d'exposició: .

11/06/2021.

En sessió de data 04/06/2021, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Lloret de Mar ha aprovat les bases per a l’adjudicació de les autoritzacions derivades del projecte “ARTS AL CARRER” per dur a terme actuacions artístiques als carrers de Lloret de Mar a l’estiu de 2021.

Simultàniament, s’obre el termini de presentació de sol·licituds que serà el següent:

 •  Període 1 de 2021: De l’1 al 31 de juliol (en aquest període tindran accés totes les peticions, degudament complimentades, rebudes fins el dia 20 de juny).
 •  Període 2 de 2021: De l’1 d’agost al 15 de setembre (en aquest període tindran accés totes les peticions, degudament complimentades, rebudes fins el dia 10 de juliol).

Les instàncies es podran presentar de forma electrònica https://tramits.lloret.org juntament amb la documentació requerida.

Davant la impossibilitat de presentar les instàncies i la seva documentació de forma electrònica, es podran presentar de forma presencial demanant cita prèvia per l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana a través d’aquest enllaç www.lloret.cat/citaprevia.

Publicació BOP GIRONA 14/06/2021 núm. 113/5313

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les cookies, per obtenir informació sobre les audiències que veuen els anuncis i el contingut, entre altres coses. Feu clic a continuació per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les seves dades personals per a aquests fins.

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

JSESSIONID

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies Analítiques

Google Analytics

Cookie analítica que medeix cóm interactuen els usuaris amb el contingut de la pàgina web.

Les cookies generades per google analytics son les següents:

 • __utma  S'utilitza per distingir usuaris i sessions. Expira als 2 anys a partir de la configuració o actualització
 • __utmt  S'utilitza per limitar el percentatge de les sol·licituds. Expira als 10 minuts
 • __utmb  S'utilitza per determinar noves sessions o visites. Expira als 30 minuts després de la configuració o actualització
 • __utmc  S'utilitza per determinar si un usuari estava a una nova sessió o de visita. Expira al tancar la sessió amb el navegador
 • __utmz  Emmagatzema la font de tràfic o la campanya que explica com ha arribat l'usuari a la pàgina web. Expira als 6 mesos després de la configuració o actualització
 • __utmv  S'utilitza per enmagatzemar dades variables personalitzades del visitant. Expira als 2 anys després de la configuració o actualització
Cookies de Tercers
No s'utilitzen cookies de tercers