Esteu aquí: Inici →  Serveis de la Seu-e → Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis

Serveis Jurídics

7 anuncis
PROCEDIMENT PER L'ATORGAMENT D’AUTORITZACIONS D’ÚS PRIVATIU PER A L’OCUPACIÓ TEMPORAL DE LA VIA PÚBLICA, CONSISTENTS EN LA INSTAL·LACIÓ DE CASETES/BARRAQUES PER LA FESTA MAJOR DE SANT ROMÀ 2019.
30/10/2019 13:56 - Registre de publicació

Termini d'exposició: Fins dilluns 4 de novembre de 2019

La durada de l’autorització coincidirà amb l’edició de la Festa Major de Sant Romà 2019 que seran els dies 15, 16 i 17 de novembre de 2019, i amb permís d’obertura els dies i horaris concrets que marca el calendaride festes. El programa serà entregat als autoritzats per aquest Ajuntament. El lloc on s’ubicaran les barraques serà a la zona de la Plaça Germinal Ros.


Les proposicions per optar a aquest procediment es presentaran electrònicament a través de la pàgina web de l’Ajuntament de Lloret de Mar, o per qualsevold els altres canals previstos a l’article16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, durant el termini de 5 DIES NATURALS següents al de la publicació de la corresponent convocatòria a la Seu Electrònica a la pàgina web de l’Ajuntament de Lloret de Mar.

El justificant de pagament de la taxa, en cas que no s'hagi pogut presentar electrònicament, s'haurà de portar presencialment el dia del sorteig. En cas de no presentar el justificant es quedarà exclòs.

Per qualsevol dubte podeu posar-vos en contracte a través del correu electrònic contractacio@lloret.cat.

El sorteig será el dia 7 de novembre a les 13 hores a la Sala d'Actes.

Anunci ampliació terminis
22/10/2019 15:01 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 31/12/2019

Per Decret d'Alcaldia numero 3080 de data 22/10/2019, s'amplien els terminis dels tràmits i procediments que estaven oberts el dia 24 de setembre d'enguany, data en que es va interrompre el sistema informàtic.
 
El sistema ha estat totalment interromput durant 20 dies hàbils i 28 dies naturals. Per tant, l'ampliació que es disposa a partir de demà dia 23 d'octubre estableix un termini màxim d'ampliació de 20 dies hàbils o 28 dies naturals (segons el còmput es realitzi per un o altre concepte), però amb el benentès que si el termini que restava per finalitzar el tràmit o procediment en data 24 de setembre era inferior, l'ampliació es produïrà només pels dies que restaven.
Aprovació de les Bases específiques per a l’atorgament de SUBVENCIONS A LES ENTITATS CIUTADANES SENSE AFANY DE LUCRE, CULTURALS I DE JOVES, PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS D’INTERÈS PÚBLIC O SOCIAL, EXERCICI 2019
14/08/2019 11:26 - Registre de publicació

La Junta de Govern Local, en sessió de 24/05/2019, va prendre l’acord d’aprovar les Bases que han de regir l’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A LES ENTITATS CIUTADANES SENSE AFANY DE LUCRE, CULTURALS I DE JOVES, PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS D’INTERÈS PÚBLIC O SOCIAL, per a l’exercici de 2019. Aquestes bases s’exposen al públic per un termini de 20 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el BOP, perquè es puguin presentar al.legacions

Termini d'exposició: Del 14 d'agost al 13 de setembre de 2019

Convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a empreses.
08/05/2019 11:56 - Registre de publicació

La Junta de Govern local de data 29/03/2019, va aprovar les Bases específiques per a l’atorgament de SUBVENCIONS A EMPRESES DEL COMERÇ, DELS SERVEIS I DE LA RESTAURACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES EN SITUACIÓ D'ATUR, I PER A PROJECTES DESTINATS A FOMENTAR ACTIVITATS EN EL SECTOR COMERCIAL I DE SERVEIS, durant l’any 2019, i sotmetre-les a informació pública durant un termini de 20 dies hàbils a comptar des de la publicació en el BOP.

Termini d'exposició: 20 dies hàbils, fins el 22 de maig de 2019

Termini presentació sol.licituds: 1 al 15 de setembre de 2019.

INSTAL.LACIÓ BARRAQUES FESTA MAJOR SANTA CRISTINA 2019
26/06/2019 15:26 - Registre de publicació

Termini d'exposició: Fins 30 de juny de 2019

Bases Reguladores del procediment per l'atorgament d’autoritzacions d’ús privatiu per a l’ocupació temporal de la via pública, consistents en la instal·lació de casetes/barraques per la festa major de santa cristina 2019 i el festival de música “clon festival” 2019.

 Fi de termini per la presentació de proposicions: 30 de juny de 2019

 

 A causa d’error material, la presentació de les proposicions haurà de ser NOMÉS de forma telemàtica a través de la pàgina web de l’Ajuntament de Lloret de Mar.

Posteriorment, s’enviarà l’autoliquidació a l’interessat, que haurà de presentar el rebut de pagament de la taxa físicament el dia del sorteig.

 

 

Acte d’obertura de resultats Barraques Santa Cristina 2019:

Dimecres, 3 de juliol, a les 10:00 a la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Lloret de mar.

IMPORTANT: Portar rebut de pagament de la taxa de participació.

 

Aprovació inicial Reglament de segona activitat dels empleats públics de l'Ajuntament de Lloret de Mar
20/11/2018 11:57 - Registre de publicació

El Ple Municipal, en sessió celebrada el dia 29/10/2018, va aprovar inicialment el REGLAMENT DE SEGONA ACTIVITAT DELS EMPLEATS PÚBLICS DE L'AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR.

Termini d'exposició: 30 dies hàbils, fins el dia 4 de gener de 2019.

Publicacions:

  • EL PUNT AVUI                 15/11/2018
  • DOGC n. 7749                  16/11/2018
  • BOP n. 221                     19/11/2018
Supressió del Registre municipal de Parelles de Fet
13/03/2017 10:14 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

L'Ajuntament de Lloret de Mar, mitjançant l'acord del Ple Municipal en data 01/08/1996, va aprovar la creació del REGISTRE MUNICIPAL DE PARELLES DE FET de Lloret de Mar.

Mitjançant l'acord del Ple de l'Ajuntament de Lloret de Mar, en la sessió ordinària celebrada el dia 2 d'abril de 2012, s'ha aprovat la supressió de l'esmentat REGISTRE MUNICIPAL DE PARELLES DE FET.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Lloret de Mar, 16 d'abril de 2012

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores